Uputstvo za korišćenje

 

POKRETANJE PROGRAMA EKSPERT

UVODNA STRANA PROGRAMA EKSPERT

Glasila sa kojima je Ekspert ažuriran
Skrećemo pažnju na propise
Pregledi vezani za aktuelnu verziju Eksperta

ZAGLAVLJE SA OSNOVNIM MENIJEM

Naslovna
Sadržaj oblasti
O programu
Pomoć
Odjava
Promena lozinke
Promena boje
Veličina slova

PRETRAŽIVAČ - Forma za pretraživanje

Polje Nađi: (reč, naziv...)
Polje Pretraži u
Opcija Markiranje
Polje Oblast
Polje Naziv glasila
Polje Broj (glasila)
Polje Godina (glasila)
Polje Vrsta propisa (zakon, odluka ...)
Polje Dejstvo (na snazi ili ne)
Polja Propisi objavljeni Od datuma - Do datuma
Opcija Pretraži samo Moje propise
Aktiviranje pretraživača - taster Traži
Vraćanje pretraživača u početno
stanje - taster Poništi

Polje Nađi: (reč, naziv...)
Opcija Markiranje
Polje Pretraži u
Polje Donosilac
Polje Oblast
Polje Zakon
Polja Dan, Mesec, Godina
Polja Mišljenja objavljena Od datuma - Do datuma
Opcija Pretraži samo Moja mišljenja
Aktiviranje pretraživača - taster Traži
Vraćanje pretraživača u početno stanje - taster Poništi

Polje Nađi: (reč, naziv...)
Opcija Markiranje
Polje Pretraži u
Polje Donosilac
Polje Oblast
Polje Zakon
Polje Vrsta dokumenta
Polja Sudska praksa objavljena Od datuma - Do datuma
Opcija Pretraži samo Moju praksu
Aktiviranje pretraživača - taster Traži
Vraćanje pretraživača u početno stanje - taster Poništi

Polje Nađi: (reč, naziv...)
Opcija Markiranje
Polje Pretraži u
Polje Oblast
Polje Zakon
Polje Vrsta dokumenta
Opcija Pretraži samo Moje modele
Aktiviranje pretraživača - taster Traži
Vraćanje pretraživača u početno stanje - taster Poništi

REZULTATI PRETRAGE

Sadržaj Rezultata pretrage
Sortiranje
Štampa

TEKST PROPISA

Obeležja propisa
Meni dokumenta
Hronologija propisa
Podzakonska akta
Obrasci/prilozi
Sadržaj propisa
Modeli akata
+/- moji propisi
Kretanje kroz verzije propisa
Opcija Ćirilica/Latinica
Štampa

Korišćenje linkova ispod naslova propisa
Korišćenje linkova u okviru propisa sa interaktivnim kretanjem kroz propise
Obeležavanje stavova i izgled dokumenta propisa
Obeležavanje izmenjenih delova teksta u prečišćenom tekstu
Ikona "H" - hronologija člana
Ikona "M" - službena mišljenja
Ikona "P" - podzakonska akta
Ikona "S" - sudska praksa
Odredbe koje nisu ušle u prečišćen tekst
Napomene EKSPERT-a
Obeležavanje odredbi koje su proglašene neustavnim

DOKUMENTI SLUŽBENIH MIŠLJENJA

Obeležja dokumenta
Korišćenje linkova u okviru službenih mišljenja
+/- moja mišljenja
Napomene EKSPERT-a
Opcija Ćirilica/Latinica
Štampa

DOKUMENTI SUDSKE PRAKSE

Obeležja dokumenta
Korišćenje linkova u okviru sudske prakse
+/- moja sudska praksa
Opcija Ćirilica/Latinica
Štampa

DOKUMENTI MODELA AKATA

Obeležja dokumenta
Izgled dokumenta
Korišćenje linkova u okviru modela akata
+/- moji modeli akata
Opcija Ćirilica/Latinica
Štampa

NAPOMENE VEZANE ZA OKRUŽENJE PROGRAMA

Tasteri "Back" i "Forward"
Funkcija "Text Size"
Funkcija "Open link in New Window"
Funkcija "Find (on This Page)"
Funkcija "Copy" i "Paste"

POKRETANJE PROGRAMA EKSPERT

Pristup i pokretanje programa Ekspert Internet vrši se preko sajta www.ekspert.rs uz pomoć Imena i Lozinke, koje ste prethodno dobili od naše službe tehničke podrške.

Na naslovnoj strani sajta, u gornjem desnom uglu, postoji rubrika Pristup Ekspertu sa oznakom Log in na koju je potrebno da kliknete da biste bili prosleđeni do forme za unos Imena i Lozinke. U gornjem delu pomenute forme nalazi se link na Ugovor o korišćenju programa "Ekspert". Nakon unosa Imena i Lozinke pritisnite taster Login i otvoriće se naslovna strana programa Ekspert. (Videti sliku)

Pokretanje programa Ekspert CD vrši se nakon izvršene instalacije, dvoklikom na ikonu "Ekspert" koja se pojavljuje na desktop-u nakon instalacije programa na Vaš računar (pogledajte: Uputstvo za instalaciju Ekspert CD-a)

Napominjemo: U slučajevima gde se program koristi u vidu mrežne verzije (preko lokalnog web servera) može se dogoditi da se postupak pokretanja programa razlikuje od prethodno opisanog, i u tom slučaju administrator računarske mreže preduzeća/ustanove obaveštava korisnike o načinu i postupku pokretanja programa.

 

UVODNA STRANA PROGRAMA EKSPERT

Nakon pokretanja programa Ekspert otvara se naslovna strana programa koja je informativnog karaktera, i u skladu sa informacijama koje pruža, podeljena je na sledeće rubrike: Glasila sa kojima je Ekspert ažuriran, Skrećemo pažnju na propise i Pregledi vezani za aktuelnu verziju Eksperta. (Videti sliku)

Glasila sa kojima je Ekspert ažuriran

Ispod rečenice Ekspert je ažuriran (datum), zaključno sa sledećim glasilima: nabrojana su sva aktuelna glasila, njihov broj i datum objave, zaključno sa kojima je ažurirana aktuelna verzija programa.

Klikom na bilo koji naziv glasila, u Rezultatima pretrage dobija se spisak propisa objavljenih u konkretnom glasilu. Klikom na naziv bilo kog od tih propisa, otvara se tekst traženog propisa.

Skrećemo pažnju na propise

Redakcija Eksperta preko ove rubrike želi korisnicima da skrene pažnju na neke propise iz najnovijih glasila, za koje smatra da su interesantni, kao i na propise čija primena počinje u narednom periodu. Tekst izabranih propisa možete pogledati direktnim klikom na njihov naziv.

Rečenica Pogledajte propise čija primena počinje u narednom periodu predstavlja link na stranicu na kojoj su date informacije o skorijoj primeni bitnih propisa, odnosno njihovih pojedinih odredbi.

Pregledi vezani za aktuelnu verziju Eksperta

Ova rubrika prevashodno ima za cilj da korisnik, u vidu 6 različitih pregleda, može da vidi koji su propisi, službena mišljenja, sudska praksa i modeli akata dodati u odnosu na prethodno ažuriranje Ekspert-a.

Klikom na rečenicu PROPISI koji su dodati u odnosu na prethodno ažuriranje Ekspert-a - Republika Srbija, dobija se spisak obrađenih propisa iz svih glasila (dodatih u odnosu na prethodno ažuriranu verziju Eksperta) sortiran po glasilima, a u okviru glasila - po vrsti propisa. Glasila su odvojena bojama - crnom i plavom, na taj način što se kod svake promene broja glasila promeni i boja kojom je obeleženo glasilo.

Klikom na rečenicu SLUŽBENA MIŠLJENJA koja su dodata u odnosu na prethodno ažuriranje Ekspert-a - Republika Srbija, dobija se spisak obrađenih službenih mišljenja (dodatih u odnosu na prethodno ažuriranu verziju Eksperta), sortiran po donosiocu, a u okviru donosioca - po datumu (od najnovijeg ka najstarijem). Promena donosioca označena je naizmenično crnom i plavom bojom.

Klikom na rečenicu SUDSKA PRAKSA koja je dodata u odnosu na prethodno ažuriranje Ekspert-a - Republika Srbija, dobija se spisak obrađene sudske prakse (dodate u odnosu na prethodno ažuriranu verziju Eksperta), sortiran po donosiocu, a u okviru donosioca - po datumu (od najnovijeg dokumenta ka najstarijem). Promena donosioca označena je naizmenično crnom i plavom bojom.

Klikom na rečenicu MODELI AKATA koji su dodati u odnosu na prethodno ažuriranje Ekspert-a - Republika Srbija, dobija se spisak obrađenih modela akata (dodatih u odnosu na prethodno ažuriranu verziju Eksperta), sortiran po zakonima koji predstavljaju pravni osnov za njihovo kreiranje. Promena zakona označena je naizmenično crnom i plavom bojom.

Klikom na rečenicu PROPISI koji su dodati u odnosu na prethodno ažuriranje Ekspert-a - Crna Gora, dobija se spisak obrađenih propisa objavljenih u glasilima Crne Gore (dodatih u odnosu na prethodno ažuriranu verziju Eksperta) sortiran po glasilima, a u okviru glasila - po vrsti propisa. Glasila su odvojena bojama - crnom i plavom, na taj način što se kod svake promene broja glasila promeni i boja kojom je obeleženo glasilo.

Klikom na rečenicu PROPISI koji su dodati u odnosu na prethodno ažuriranje Ekspert-a - Republika Srpska, dobija se spisak obrađenih propisa objavljenih u glasilima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine (dodatih u odnosu na prethodno ažuriranu verziju Eksperta) sortiran po glasilima, a u okviru glasila - po vrsti propisa. Glasila su odvojena bojama - crnom i plavom, na taj način što se kod svake promene broja glasila promeni i boja kojom je obeleženo glasilo.

 

ZAGLAVLJE SA OSNOVNIM MENIJEM

Naslovna

Izborom opcije Naslovna iz glavnog menija otvara se Uvodna strana sa već objašnjenim elementima. Uvodna strana se prikazuje i kada se klikne na taster Poništi u okviru Pretraživača.

Sadržaj oblasti

Preko ove funkcije moguće je dobiti šest različita prikaza, u zavisnosti od toga da li je u pretraživaču selektovano Republika Srbija - propisi, Republika Srbija - službena mišljenja, Republika Srbija - sudska praksa, Republika Srbija - modeli akata, Crna Gora - propisi ili Republika Srpska - propisi.

Selektovanjem Sadržaja oblasti propisa (Republika Srbija, Crna Gora ili Republika Srpska) prikazuje se sadržaj oblasti propisa, koji je podeljen na oblasti i podoblasti, u okviru kojih je dat, iz praktičnih razloga, pregled samo zakona (važećih i nevažećih), a ne i podzakonskih akata. Selektovanjem podoblasti dobijate spisak zakona koji joj pripadaju, odakle izborom (klikom) bilo kog zakona otvarate poslednji prečišćen tekst.

Ukoliko je selektovan Sadržaj oblasti službenih mišljenja - Republika Srbija prikazuje se sadržaj oblasti službenih mišljenja, koji je podeljen na oblasti koje sadrže zakone i podzakonska akta za koja su nadležna ministarstva donosila službena mišljenja, instrukcije i uputstva.

Ukoliko je selektovan Sadržaj oblasti sudske prakse - Republika Srbija prikazuje se sadržaj oblasti sudske prakse, u okviru kojeg su navedeni zakoni i drugi propisi o čijim odredbama postoji stav izražen u praksi sudova (kroz presude, rešenja, itd.) ili pravna shvatanja, tumačenja, zaključci i instrukcije sudovima.

Ukoliko je selektovan Sadržaj oblasti modela akata - Republika Srbija prikazuje se sadržaj oblasti modela akata, u okviru kojeg su navedeni zakoni, koji predstavljaju pravni osnov za izradu predloženih formi akata (ugovora, odluka, rešenja, sporazuma...).

Sadržaj oblasti je samo jedan od načina kako da pristupite određenom propisu, mišljenju, sudskoj praksi ili modelu akta. Osnovni način pristupa propisima, mišljenjima, sudskoj praksi i modelima akata je putem Pretraživača koji je i sačinjen sa ciljem da što brže i tačnije pronađete i koristite određeni dokument.

O programu

Klikom na ovu funkciju, dobijaju se informacije o aktuelnoj verziji programa, potrebnoj minimalnoj odnosno optimalnoj računarskoj konfiguraciji, izdavaču i autorima programa.

Pomoć

Klikom na taster Pomoć, otvara se ovo Uputstvo o korišćenju programa Ekspert. Pomoć je data u sažetoj formi koja omogućava brzo rešavanje nedoumica vezanih za korišćenje programa.

Odjava

Ovu funkciju je neophodno aktivirati prilikom završetka sa radom Ekspert Internet-a.

Ukoliko se ova funkcija ne aktivira po završetku rada, a zatvorite Ekspert, Vaše Ime i Lozinka će biti blokirani za ponovni pristup u narednih 20 minuta.

Promena lozinke

Preko ove funkcije, ukoliko želite, možete promeniti Vašu lozinku za pristup Ekspert Internet-u.

Promena boje

Ova funkcija omogućava prikaz programa u tri ponuđene boje. Klikom na kvadratić u određenoj boji, dobija se željeni prikaz.

Veličina slova

Ova funkcija omogućava prikaz programa u četiri ponuđene veličine slova. Klikom na kvadratić +/- postiže se povećanje/smanjenje trenutnog prikaza. Klikom na kvadratić "C" poništavaju se zadati parametri i dobija se optimalna (default) veličina slova.

 

PRETRAŽIVAČ - Forma za pretraživanje

Pretraživač koristi šest formi za unošenje podataka koje zavise od toga da li je izabrano Republika Srbija - propisi, Republika Srbija - službena mišljenja, Republika Srbija - sudska praksa, Republika Srbija - modeli akata, Crna Gora - propisi ili Republika Srpska - propisi.

Pozivanje određene forme pretraživanja vrši se preko funkcija koje se nalaze na samom vrhu pretraživača. Tačnost i način unošenja podataka u polja Pretraživača direktno uslovljavaju kakve ćete rezultate pretrage dobiti. (Videti sliku)

PRETRAŽIVAČ PROPISA

Odabirom određene forme pretraživača (Republika Srbija - propisi, Crna Gora - propisi ili Republika Srpska - propisi) omogućeno je pretraživanje propisa po osnovu pojedinačnih kriterijuma, kao i po osnovu međusobnih ukrštanja zadatih kriterijuma.

Polje Nađi: (reč, naziv...)

U ovo polje se unosi tekst (koji može biti pun naziv nekog propisa, deo naziva, reč, skraćenica, naziv obrasca i dr.) koji se pretražuje u dokumentima.

Prilikom unosa teksta u ovo polje potrebno je obratiti posebnu pažnju, jer od preciznosti unetog teksta zavise i rezultati pretrage.

Primeri unosa teksta u polje Nađi: (reč, naziv...)

Tekst koji je unet

Dobijeni rezultati

Zakon o radu

- Ako znate tačan naziv propisa: dobićete propise sa ovim nazivom u Rezultatima pretrage;

- Ako u polju "Pretraži u:" izaberete da se pretraživanje vrši samo u naslovima, dobićete propise koji sadrže ove reči u svom nazivu;

- Ako naziv stavite pod znake navoda, npr. "Zakon o radu" dobićete precizne rezultate, tj. propise sa identičnim naslovom.

praznicima

Propisi u kojima je reč "praznicima" indeks ili se sadrži u njima.

praznicima državnim

Propisi u kojima su reči "praznicima" i "državnim" indeksi ili se sadrži u njima. U rezultatima pretraživanja dobićete spisak propisa koji sadrže obe reči, ili svaku pojedinačno, u bilo kom redosledu i na bilo kom mestu.

bank*

Korišćenje zvezdice u slučaju da ne znate tačan padež, ili da li se radi o jednini ili množini... Kao rezultate pretrage dobićete propise koji sadrže indeks koji počinje sa "bank" ili sadrže reči sa tom osnovom, na primer: "banka", "bankarski", "bankarstvo", "bankama"..

"poreskom postupku"

Propisi koji sadrže tačan izraz pod navodnicima.

PDV

Kada unesete skraćenicu, kao rezultat pretrage dobićete propise (zakone i podzakonska akta) koji u svom naslovu i/ili tekstu sadrže porez na dodatu vrednost.

PP OPJ

Ako unesete naziv obrasca, dobićete listu propisa u kojima se taj obrazac spominje. Pozivanjem odgovarajućeg propisa u meniju propisa nalazi se opcija Obrasci/prilozi. Klikom na nju otvara se tabelarni pregled svih važećih obrazaca koji su propisani tim dokumentom. Obrazac otvarate klikom na naslov traženog obrasca.

Drugi način na koji možete doći do traženog obrasca je klikom na link
PP OPJ u samom tekstu pravilnika.

Polje Pretraži u

Program će pretraživati propise koji sadrže pojam unet u polje Nađi u naslovu i tekstu propisa, ukoliko u polju Pretraži u ne izaberete opciju da se pretraga vrši samo u naslovu ili samo u tekstu.

Opcija Markiranje

Ukoliko hoćete da pronađeni tekst u propisima bude i posebno obeležen, uključite opciju Markiranje, klikom na kvadratić koji se nalazi ispred reči Markiranje.

Na primer, ako u polje Nađi: (reč, naziv...) unesete tekst (pod navodnicima): "godišnji odmor", uključite opciju Markiranje i pritisnete Traži, u Rezultatima pretrage ćete dobiti spisak propisa u kojima se pojavljuje zadati tekst. Izborom npr. Zakona o radu, otvara se tekst ovog propisa gde je u čl. 68-76. izraz "godišnji odmor" obeležen (markiran) crveno.

Polje Oblast

U ovom polju možete da izaberete jednu od ponuđenih opcija i time odredite da se pretražuje samo određena oblast. Ukoliko ne izaberete nijednu od ponuđenih, pretraga će se vršiti u svim oblastima. Izborom određene oblasti kao rezultati pretrage dobijaju se svi propisi - zakoni i podzakonska akta, koji su svrstani u tu oblast.

Polje Naziv glasila

Ukoliko znate u kom glasilu je objavljen propis koji tražite, u ovom polju izaberite odgovarajući naziv glasila. Ako ne odredite da se pretražuje samo izabrano glasilo - pretraga će se vršiti u svim službenim glasilima.

Polje Broj (glasila)

Ukoliko Vam je poznat podatak u kom broju službenog glasila je objavljen propis koji tražite, unesite podatak u ovo polje.

Polje Godina (glasila)

Ukoliko Vam je poznat podatak koje godine je objavljen propis koji tražite, unesite podatak u ovo polje. Godinu unosite kao dve cifre, npr. 06 (dobićete rezultate iz 2006. godine) ili kao četiri cifre, npr. 2006.

Ako polja Broj i Godina ostavite prazna, a izabrali ste Naziv glasila pretraga će se vršiti u svim brojevima odabranog glasila.

Polje Vrsta propisa (zakon, odluka ...)

U ovom polju određujete da li će se propis tražiti među zakonima, uredbama, odlukama, pravilnicima i dr. Program će pretraživati sve vrste propisa ukoliko u ovom polju ne izaberete vrstu propisa koju tražite.

Polje Dejstvo (na snazi ili ne)

Program pretražuje propise bez obzira da li su na snazi ili ne, ukoliko izborom jedne od ponuđenih opcija u ovom polju ne definišete da li tražite važeće ili nevažeće propise.

Polja Propisi objavljeni Od datuma - Do datuma

Unosom kriterijuma za pretraživanje u ova polja omogućena je pretraga propisa objavljenih u određenom vremenskom periodu "od traženog datuma - do traženog datuma".

Pri korišćenju ove opcije potrebno je precizno uneti datum, u formi dd/mm/gggg (npr. 01/12/2006), u suprotnom će se pojaviti poruka upozorenja da ste uneli neispravan datum.

Ako ne unesete podatak u polje Do datuma, a uneli ste datum u polje Od datuma, program će pretraživati propise zaključno sa datumom poslednjeg ažuriranja.

Opcija Pretraži samo Moje propise

Uključivanjem ove opcije pretraživač će pretragu vršiti samo nad "Mojim propisima", koji predstavljaju Vašu bazu propisa koju ste kreirali dodavanjem određenih propisa u "Moje propise".

Aktiviranje pretraživača - taster Traži

Kada odredite kriterijume za pretragu propisa, kliknite na bilo koji od tastera Traži, kako bi dobili rezultate koji odgovaraju zadatim kriterijumima.

Vraćanje pretraživača u početno stanje - taster Poništi

Pre nego što počnete unos uslova za narednu pretragu, kliknite na taster Poništi kako bi se pretraživač vratio u početno stanje. Ovaj taster služi da ne biste ručno brisali unete podatke ili poništavali odabrane opcije u poljima.

PRETRAŽIVAČ SLUŽBENIH MIŠLJENJA

Odabirom forme pretraživača Republika Srbija - službena mišljenja, omogućeno je pretraživanje službenih mišljenja po osnovu pojedinačnih kriterijuma, kao i po osnovu međusobnih ukrštanja zadatih kriterijuma. (Videti sliku)

Polje Nađi: (reč, naziv...)

U ovo polje se unosi tekst koji se pretražuje u dokumentima službenih mišljenja ili tačan broj određenog mišljenja. Prilikom unosa teksta u ovo polje potrebno je obratiti posebnu pažnju, jer od preciznosti unetog teksta zavise i rezultati pretrage.

Primeri unosa teksta u polje Nađi: (reč, naziv...)

Tekst koji je unet

Dobijeni rezultati

prekovremeni rad

U Rezultatima pretrage se dobijaju službena mišljenja koja u svom naslovu i/ili tekstu sadrže zadati tekst, pojedinačno ili obe reči.

Ako se tekst stavi pod znake navoda - rezultati su službena mišljenja koja sadrže zadati tekst.

Ako u polju "Pretraži u:" izaberete da se pretraživanje vrši samo u naslovima, kao rezultate pretrage dobićete službena mišljenja koja u svom naslovu sadrže zadate reči.

011-00-316/2007-02

Ako znate tačan broj službenog mišljenja, kao rezultat pretrage pojaviće se službeno mišljenje pod tim brojem.

Opcija Markiranje

Ukoliko hoćete da pronađeni tekst u službenim mišljenjima bude i posebno obeležen, uključite opciju Markiranje klikom na kvadratić koji se nalazi ispred reči Markiranje.

Na primer, ako u polje Nađi: (reč, naziv...) unesete tekst (pod navodnicima): "godišnji odmor", uključite opciju Markiranje i pritisnete Traži, u Rezultatima pretrage ćete dobiti spisak službenih mišljenja u kojima se pojavljuje zadati tekst. Klikom na naslov otvara se službeno mišljenje u kome je napred zadati tekst obeležen (markiran) crveno.

Polje Pretraži u:

Program će pretraživati službena mišljenja koja sadrže pojam unet u polje Nađi u naslovu i tekstu mišljenja, ukoliko u polju Pretraži u ne izaberete opciju da se pretraga vrši samo u naslovu ili samo u tekstu.

Polje Donosilac

Odabirom jednog od donosioca (nadležnih ministarstava) u ovom polju omogućeno je pretraživanje službenih mišljenja samo tog donosioca. Ako se ne odabere nijedna opcija, pretraživač će obraditi službena mišljenja svih donosilaca.

Skraćenice koje se koriste za donosioce u ovom polju su: MFIN - Ministarstvo finansija, MRSP - Ministarstvo rada i socijalne politike, MFUC - Ministarstvo finansija - Uprava carina, MRZS - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, MTTU - Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, MSP - Ministarstvo za socijalna pitanja, MZD - Ministarstvo zdravlja, KHOV - Komisija za hartije od vrednosti, RSZ - Republički sekretarijat za zakonodavstvo, RZZO - Republički zavod za zdravstveno osiguranje.

Polje Oblast

U ovom polju možete da izaberete jednu od ponuđenih opcija i time odredite da se pretražuje samo određena oblast. Ukoliko ne izaberete nijednu od ponuđenih, pretraga će se vršiti u svim oblastima.

Polje Zakon

Selekcijom jednog od ponuđenih zakona omogućeno je pretraživanje službenih mišljenja vezanih samo za taj zakon. Ukoliko ne izaberete nijedan od ponuđenih zakona, pretraga će se vršiti po svim zakonima.

Polja Dan, Mesec, Godina

Ova polja služe za određivanje vremenske dimenzije službenih mišljenja. Prilikom unosa možete popuniti i samo jedno od ponuđenih polja.

Na primer, unošenjem 06 u polje Mesec i 2006 u polje Godina, kao i izborom oblasti Javne nabavke, dobićete sva službena mišljenja vezana za javne nabavke koja je donelo Ministarstvo finansija u junu 2006. godine.

Polja Mišljenja objavljena Od datuma - Do datuma

Unosom kriterijuma za pretraživanje u ova polja omogućena je pretraga službenih mišljenja donetih u određenom vremenskom periodu "od traženog datuma - do traženog datuma".

Pri korišćenju ove opcije potrebno je precizno uneti datum, u formi dd/mm/gggg (npr. 01/12/2006), u suprotnom će se pojaviti poruka upozorenja da ste uneli neispravan datum.

Ako ne unesete podatak u polje Do datuma, a uneli ste datum u polje Od datuma, program će pretraživati službena mišljenja zaključno sa datumom poslednjeg ažuriranja.

Opcija Pretraži samo Moja mišljenja

Uključivanjem ove opcije pretraživač će pretragu vršiti samo nad "Mojim mišljenjima", koja predstavljaju Vašu bazu mišljenja koju ste kreirali dodavanjem određenih mišljenja u "Moja mišljenja".

Aktiviranje pretraživača - taster Traži

Kada odredite kriterijume za pretragu službenih mišljenja, kliknite na bilo koji od tastera Traži, kako biste pokrenuli pretraživač i dobili rezultate koji odgovaraju zadatim kriterijumima.

Vraćanje pretraživača u početno stanje - taster Poništi

Pre nego što počnete unos uslova za novu pretragu, kliknite na taster Poništi kako bi se pretraživač vratio u početno stanje. Ovaj taster služi da ne biste ručno brisali unete podatke ili poništavali odabrane opcije u poljima.

PRETRAŽIVAČ SUDSKE PRAKSE

Odabirom forme pretraživača Republika Srbija - sudska praksa, omogućeno je pretraživanje dokumenata sudske prakse po osnovu pojedinačnih kriterijuma, kao i po osnovu međusobnih ukrštanja zadatih kriterijuma. (Videti sliku)

Polje Nađi: (reč, naziv...)

U ovo polje se unosi tekst koji se pretražuje u dokumentima sudske prakse. Prilikom unosa teksta u ovo polje potrebno je obratiti posebnu pažnju, jer od preciznosti unetog teksta zavise i rezultati pretrage.

Primeri unosa teksta u polje Nađi: (reč, naziv...)

Tekst koji je unet

Dobijeni rezultati

otkaz ugovora o radu

U Rezultatima pretrage se dobijaju dokumenta sudske prakse koja u svom naslovu i/ili tekstu sadrže zadati tekst, pojedinačno ili sve reči.

Ako se tekst stavi pod znake navoda - rezultati su dokumenta sudske prakse koja sadrže zadati tekst.

Ako u polju "Pretraži u:" izaberete da se pretraživanje vrši samo u naslovima, kao rezultate pretrage dobićete dokumenta sudske prakse koja u svom naslovu sadrže zadate reči.

1823/05

Ako unesete broj presude, kao rezultat pretrage dobićete dokument pod tim brojem.

Opcija Markiranje

Ukoliko hoćete da pronađeni tekst u dokumentima sudske prakse bude i posebno obeležen, uključite opciju Markiranje klikom na kvadratić koji se nalazi ispred reči Markiranje.

Na primer, ako u polje Nađi: (reč, naziv...) unesete tekst (pod navodnicima): "godišnji odmor", uključite opciju Markiranje i pritisnete Traži, u Rezultatima pretrage ćete dobiti spisak dokumenata sudske prakse u kojima se pojavljuje zadati tekst. Klikom na naslov otvara se dokument u kome je napred zadati tekst obeležen (markiran) crveno.

Polje Pretraži u

Program će pretraživati dokumenta sudske prakse koja sadrže pojam unet u polje Nađi u naslovu i tekstu sudske prakse, ukoliko u polju Pretraži u ne izaberete opciju da se pretraga vrši samo u naslovu ili samo u tekstu.

Polje Donosilac

Odabirom jednog od donosioca (sudova) u ovom polju omogućeno je pretraživanje sudske prakse samo tog donosioca. Ako se ne odabere nijedna opcija pretraživač će obraditi sudsku praksu svih donosilaca.

Skraćenice koje se koriste za donosioce u ovom polju su: USS - Ustavni sud Republike Srbije, ASB - Apelacioni sud u Beogradu, VTS - Viši trgovinski sud, VSS - Vrhovni sud Srbije, ZSS - Zajednička sednica sudova, OKSBG - Okružni sud u Beogradu, OKSJA - Okružni sud u Jagodini, OKSKR - Okružni sud u Kraljevu, OKSNI - Okružni sud u Nišu, OKSNP - Okružni sud u Novom Pazaru, OKSNS - Okružni sud u Novom Sadu, OKSPO - Okružni sud u Požarevcu, OKSSU - Okružni sud u Subotici, OKSUZ - Okružni sud u Užicu, OKSVA - Okružni sud u Valjevu, OKSZA - Okružni sud u Zaječaru, OKSCA - Okružni sud u Čačku, OPS - Opštinski sudovi, SVS - Savezni sud.

Polje Oblast

U ovom polju možete da izaberete jednu od ponuđenih opcija i time odredite da se pretražuje samo određena oblast. Ukoliko ne izaberete nijednu od ponuđenih, pretraga će se vršiti u svim oblastima.

Polje Zakon

Selekcijom jednog od ponuđenih zakona omogućeno je pretraživanje sudske prakse vezane samo za taj zakon. Ukoliko ne izaberete nijedan od ponuđenih zakona, pretraga će se vršiti po svim zakonima.

Polje Vrsta dokumenta

U ovom polju određujete šta ćete od sudske prakse pretraživati: odluke, presude, rešenja,... Program će pretraživati sve vrste dokumenata ukoliko u ovom polju ne odredite konkretnu vrstu dokumenta koju tražite.

Polja Sudska praksa objavljena Od datuma - Do datuma

Unosom kriterijuma za pretraživanje u ova polja omogućena je pretraga sudske prakse donete u određenom vremenskom periodu "od traženog datuma - do traženog datuma".

Pri korišćenju ove opcije potrebno je precizno uneti datum, u formi dd/mm/gggg (npr. 01/12/2006), u suprotnom će se pojaviti poruka upozorenja da ste uneli neispravan datum.

Ako ne unesete podatak u polje Do datuma, a uneli ste datum u polje Od datuma, program će pretraživati sudsku praksu zaključno sa datumom poslednjeg ažuriranja.

Opcija Pretraži samo Moju praksu

Uključivanjem ove opcije pretraživač će pretragu vršiti samo nad "Mojom praksom", koja predstavljaju Vašu bazu sudske prakse koju ste kreirali dodavanjem određenih dokumenata sudske prakse u "Moja praksa".

Aktiviranje pretraživača - taster Traži

Kada odredite kriterijume za pretragu sudske prakse kliknite na bilo koji od tastera Traži, kako biste dobili rezultate koji odgovaraju zadatim kriterijumima.

Vraćanje pretraživača u početno stanje - taster Poništi

Pre nego što počnete unos uslova za novu pretragu, kliknite na taster Poništi kako bi se pretraživač vratio u početno stanje. Ovaj taster služi da ne biste ručno brisali unete podatke ili poništavali odabrane opcije u poljima.

PRETRAŽIVAČ MODELA AKATA

Odabirom forme pretraživača Republika Srbija - modeli akata, omogućeno je pretraživanje predloženih modela akata po osnovu pojedinačnih kriterijuma, kao i po osnovu međusobnih ukrštanja zadatih kriterijuma. (Videti sliku)

Polje Nađi: (reč, naziv...)

U ovo polje se unosi tekst koji se pretražuje u modelima akata. Prilikom unosa teksta u ovo polje potrebno je obratiti posebnu pažnju, jer od preciznosti unetog teksta zavise i rezultati pretrage.

Primeri unosa teksta u polje Nađi: (reč, naziv...)

Tekst koji je unet

Dobijeni rezultati

ugovor o radu

U Rezultatima pretrage se dobijaju predloženi modeli akata koji u svom naslovu i/ili tekstu sadrže zadati tekst, pojedinačno ili sve reči.

Ako se tekst stavi pod znake navoda - rezultati su modeli akata koji sadrže zadati tekst.

Ako u polju "Pretraži u:" izaberete da se pretraživanje vrši samo u naslovima, kao rezultate pretrage dobićete modele akata koji u svom naslovu sadrže zadate reči.

Opcija Markiranje

Ukoliko hoćete da pronađeni tekst u modelima akata bude i posebno obeležen, uključite opciju Markiranje klikom na kvadratić koji se nalazi ispred reči Markiranje.

Na primer, ako u polje Nađi: (reč, naziv...) unesete tekst (pod navodnicima): "ugovor o radu", uključite opciju Markiranje i pritisnete Traži, u Rezultatima pretrage ćete dobiti spisak modela akata u kojima se pojavljuje zadati tekst. Klikom na naslov otvara se dokument u kome je napred zadati tekst obeležen (markiran) crveno.

Polje Pretraži u

Program će pretraživati modele akata koji sadrže pojam unet u polje Nađi u naslovu i tekstu, ukoliko u polju Pretraži u ne izaberete opciju da se pretraga vrši samo u naslovu ili samo u tekstu.

Polje Oblast

U ovom polju možete da izaberete jednu od ponuđenih opcija i time odredite da se pretražuje samo određena oblast. Ukoliko ne izaberete nijednu od ponuđenih, pretraga će se vršiti u svim oblastima.

Polje Zakon

Selekcijom jednog od ponuđenih zakona omogućeno je pretraživanje modela akata vezanih samo za taj zakon. Ukoliko ne izaberete nijedan od ponuđenih zakona, pretraga će se vršiti po svim zakonima.

Polje Vrsta dokumenta

U ovom polju određujete šta ćete od ponuđenih modela akata pretraživati: odluke, rešenja, sporazume... Program će pretraživati sve vrste dokumenata ukoliko u ovom polju ne odredite konkretnu vrstu dokumenta koju tražite.

Opcija Pretraži samo Moje modele

Uključivanjem ove opcije pretraživač će pretragu vršiti samo nad "Mojim modelima akata", koji predstavljaju Vašu bazu modela akata koju ste kreirali dodavanjem određenih dokumenata u "Moje modele akata".

Aktiviranje pretraživača - taster Traži

Kada odredite kriterijume za pretragu modela akata, kliknite na bilo koji od tastera Traži, kako biste dobili rezultate koji odgovaraju zadatim kriterijumima.

Vraćanje pretraživača u početno stanje - taster Poništi

Pre nego što počnete unos uslova za novu pretragu, kliknite na taster Poništi kako bi se pretraživač vratio u početno stanje. Ovaj taster služi da ne biste ručno brisali unete podatke ili poništavali odabrane opcije u poljima.

 

REZULTATI PRETRAGE

Sadržaj Rezultata pretrage

Aktiviranjem tastera Traži, u desnom delu ekrana otvara se prozor sa Rezultatima pretrage.

Na vhu strane nalaze se funkcije koje je moguće izvršiti nad Rezultatima pretrage: Sortiranje i Štampa.

Sadržaj Rezultata pretrage počinje informacijom o broju dokumenata (koji, u zavisnosti od izabranog pretraživača, mogu biti: propisi, službena mišljenja, sudska praksa ili modeli akata) koji odgovaraju zadatim uslovima, a zatim sledi spisak dokumenata dobijen na osnovu izabranih kriterijuma za pretragu. (Videti sliku)

Dokumenti u Rezultatima pretrage mogu biti raspoređeni na više strana. Pokazatelj koji se nalazi na dnu strane daje informaciju o broju postojećih strana, kao i o tome na kojoj strani se trenutno nalazite. Kretanje po stranama omogućeno je klikom na link na broj strane odnosno klikom na linkove "Sledeća strana" i "Prethodna strana".

Svaki propis prikazan u Rezultatima pretrage sadrži: naslov, glasilo u kome je objavljen, glasila u kome su objavljeni propisi koji su ga menjali, kao i informaciju o tome da li je važeći ili ne. Prikaz teksta propisa koji vas interesuje dobijate na jedan od sledećih načina:

 • klikom na naslov propisa u Rezultatima pretrage otvarate uvek poslednji prečišćen tekst propisa, odnosno izvorni tekst ukoliko propis nije menjan;

 • brojevi glasila ispod naslova propisa koji su imali izmenu/e predstavljaju direktan link na propis koji je objavljen u tom glasilu. Klikom na broj glasila, otvara se tekst tog propisa;

 • pozicioniranjem kursora na broj glasila u kom je objavljen propis, odnosno njegova izmena/e pojavljuje se "oblačić" sa punim nazivom tog propisa i datumom objave tog glasila. Ukoliko propis nije imao izmene, u "oblačiću" se pojavljuje datum objave glasila;

 • kod propisa koji su nevažeći, dodate su reči: "prestao da važi:" iza kojih je izlistan broj glasila u kome je objavljen propis kojim je propisano da prikazani propis prestaje da važi. Klikom na broj glasila, otvara se tekst tog propisa.

Svaki dokument službenih mišljenja prikazan u Rezultatima pretrage sadrži: naslov, oznaku za donosioca, broj i datum donošenja. Tekst službenog mišljenja otvarate klikom na naslov.

Svaki dokument sudske prakse prikazan u Rezultatima pretrage sadrži: naslov, oznaku za donosioca, broj i datum donošenja. Tekst dokumenta sudske prakse otvarate klikom na naslov.

Svaki dokument modela akata prikazan u Rezultatima pretrage sadrži: naslov i zakon(e) koji predstavlja(ju) pravni osnov za njihovo donošenje. Tekst dokumenta modela akta otvarate klikom na naslov.

Sortiranje

Nad Rezultatima pretrage omogućeno je sortiranje po sledećim kriterijumima:

 • po naslovu

 • po datumu

 • kombinacijom prethodna dva kriterijuma.

Sortiranje se vrši na sledeći način:

 • selektovanjem praznog kvadrata odabira se određeni kriterijum (ili oba),

 • za svaki kriterijum utvrđuje se redosled sortiranja - rastući/opadajući (aktiviranjem kvadrata sa strelicama gore-dole),

 • ukoliko su izabrana oba kriterijuma moguće im je zameniti mesta-prioritet aktiviranjem kvadrata sa strelicama levo-desno,

 • nakon postavljenih kriterijuma pritisnuti funkciju Sortiraj.

Nakon ovoga Rezultati pretrage će biti sortirani u skladu sa zadatim kriterijumima, a poništavanje zadatih kriterijuma se vrši preko funkcije Poništi.

 Štampa

Funkcija Štampa omogućava štampu Rezultata pretrage. Dokumenti u Rezultatima pretrage mogu biti raspoređeni na više strana a funkcija Štampa se odnosi na tekuću stranu. Ukoliko je potrebno odštampati više strana klikom na linkove na dnu strane: "Sledeća strana" i "Prethodna strana", dolazite do željene strane i pozivom funkcije Štampa štampate tu stranu.

 

TEKST PROPISA

Prikaz teksta propisa se pojavljuje klikom na naslov propisa u Rezultatima pretrage ili preko nekog od linkova. Tekst propisa prikazuje poslednji prečišćen tekst, odnosno izvorni tekst ukoliko propis nije menjan. (Videti sliku)

Obeležja propisa

U gornjem levom uglu prikazanog teksta propisa na ekranu, nalazi se informacija o tome da li je propis VAŽEĆI ili NEVAŽEĆI, a ukoliko je propis imao izmene, kada se nalazite u aktuelnoj verziji, pored te informacije nalazi se i naznaka - POSLEDNJI PREČIŠĆEN TEKST koja označava da su u prikazani tekst integrisane sve propisane izmene propisa od objavljivanja (osnovni tekst) do poslednje izmene (poslednji prečišćen tekst).

U gornjem desnom uglu istog prikaza nalaze se funkcije Ćirilica i Štampa.

U donjem desnom uglu prikazanog teksta vidljivo je označeno da li je u pitanju propis Republike Srbije, Crne Gore ili Republike Srpske.

Meni dokumenta

Meni prikazanog dokumenta može da sadrži sledeće funkcije: Hronologija propisa, Podzakonska akta, Obrasci/prilozi, Sadržaj propisa, Modeli akata, +(-) moji propisi, Kretanje kroz verzije propisa, Ćirilica/Latinica i Štampa.

Hronologija propisa

Kada je na ekranu prikazan propis koji je imao izmene, u meniju prikazanog dokumenta pojavljuje se funkcija Hronologija propisa. Klikom na ovu funkciju dobija se pregled svih prečišćenih tekstova trenutno prikazanog propisa, kako su nastajali tokom vremena (od osnovnog teksta do aktuelne verzije). Klikom na glasilo dobijate izvorni tekst propisa koji je uticao na izmenu, a klikom na odgovarajući Prečišćen tekst dobijate prečišćen tekst propisa zaključno sa tim izmenama. Pozicioniranjem kursora na reči: "Osnovni tekst" i "Prečišćen tekst" pojavljuje se oblačić sa informacijom o datumu od kada je tekst u primeni. Pozicioniranjem kursora na broj glasila, pojavljuje se "oblačić" sa naslovom propisa, a klikom na broj glasila, otvara se tekst tog propisa.

Uporedo sa ovim spiskom, u levoj koloni se nalaze linkovi na osnovni tekst i na prečišćene tekstove nastale zaključno sa glasilom izlistanim u desnoj koloni.

Podzakonska akta

Ova funkcija će biti dostupna samo ako je na ekranu prikazan propis na osnovu koga su doneta podzakonska akta. Klikom na ovu funkciju, otvara se spisak podzakonskih akata trenutno prikazanog propisa. Klikom na naslov bilo kog od ovih propisa, otvara se poslednji prečišćen tekst tog podzakonskog akta. Spisak podzakonskih akata sadrži kako važeće tako i nevažeće propise.

U svakom podzakonskom aktu postoji preambula u kojoj je naveden zakonski osnov donošenja tog propisa. Klikom na link(ove) iz preambule otvarate konkretan član ili propis na osnovu koga je određeni podzakonski akt donet.

Kod propisa na osnovu koga je doneto više od 50 podzakonskih akta (npr. Zakon o radu, Zakon o vladi), radi bolje preglednosti i brže pretrage spiskova tih akata, omogućeno je grupisanje po vrsti propisa:

- klikom na funkciju Podzakonska akta otvara se strana gde su podzakonska akta grupisana po vrsti propisa: uredba, pravilnik, kolektivni ugovor, odluka... Klikom na znak "+" koji se nalazi ispred svake pojedinačne grupe, dobija se prikaz tražene/ih grupa/e. Klikom na znak "-" taj spisak se zatvara;

- ispod naslova svakog od prikazanih podzakonskih akata pojavljuju se strelice, koje imaju funkciju da vas pomoću jednog "klika" vrate na početak prikazane grupe kojoj taj propis pripada, odnosno da zatvorite prikazanu grupu.

Obrasci/prilozi

Ova funkcija je dostupna ako je na ekranu prikazan dokument (uredba, pravilnik, odluka...) kojim je propisan obrazac koji je sastavni deo tog propisa, odnosno prilog u obliku spiska, tabele, slike, ... koji su obrađeni u pdf/gif formatu. Klikom na ovu funkciju dobija se tabelarni prikaz koji sadrži informacije o: nazivu obrasca/priloga (skraćenom i punom nazivu), koji ujedno predstavlja link na izabrani obrazac/prilog, tj. možete ga odatle otvoriti, o članu/tački kojima je propisan obrazac/prilog, koji predstavlja link na taj član/tačku, tj. direktno vas pozicionira na taj član/tačku u propisu, i o datumu primene obrasca/priloga.

Na primer, kada u Pretraživaču propisa u polju Nađi otkucate PP OPJ i kliknete na Traži, u Rezultatima pretrage će se pojaviti kao prvi na spisku Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 137/04, 82/06). Kada otvorite ovaj Pravilnik, u meniju postoji opcija Obrasci/prilozi i klikom na ovu opciju otvarate tabelarni pregled svih obrazaca koji su propisani ovim Pravilnikom. U dobijenoj tabeli se nalazi i traženi obrazac PP OPJ, sa punim nazivom, odakle se vidi da je propisan u članu 9. Pravilnika i da se primenjuje od 30.09.2006. godine.

Na napred opisani način smo obradili one važeće obrasce/priloge koji su najčešće u upotrebi. Sve ostale obrasce/priloge, koji su prestali da se primenjuju ili pripadaju nevažećem propisu, ili koji nisu obrađeni na napred navedeni način, možete pronaći u samom tekstu određenog propisa.

Sadržaj propisa

Pozivanjem funkcije Sadržaj propisa koji se nalazi u meniju prikazanog dokumenta, otvara se stranica sa detaljno prikazanim sadržajem konkretnog propisa, koji obuhvata sve nivoe naslova, uključujući i brojeve članova. Klikom na neki od naslova ili broj člana, otvara se tekst istog.

Modeli akata

Ova funkcija će biti dostupna samo ako je na ekranu prikazan propis koji predstavlja pravni osnov za donošenje predloženih modela akata. Klikom na ovu funkciju, otvara se spisak modela akata. Klikom na naslov bilo kog od ovih modela, otvara se prikaz dokumenta u predloženoj formi.

+/- moji propisi

Ova funkcija omogućava korisniku da kreira sopstvenu bazu propisa. Kada je otvoren tekst propisa koji hoćete da izdvojite, odnosno priključite grupi "Moji propisi", kliknite na + moji propisi. Ukoliko se određeni propis već nalazi u kreiranoj bazi korisnika, pojavljuje se - moji propisi. Klikom na ovu funkciju, propis više neće biti u grupi "Moji propisi". Ovo je veoma korisna opcija prilikom pretraživanja, gde uključivanjem opcije u Pretraživaču - Pretraži samo moje propise sužavate obuhvatnost pretrage samo na Moje propise.

Kretanje kroz verzije propisa

Ukoliko je propis imao izmene, ispod menija prikazanog dokumenta pojavljuje se informacija o broju verzija propisa sa mogućnošću "kretanja" kroz iste. Crvenom bojom označen je broj verzije propisa u kojoj se trenutno nalazite. Klikom na bilo koji od prikazanih brojeva, otvara se tekst tražene verzije propisa. Poslednji prečišćen tekst obuhvata sve izmene propisa od objavljivanja (osnovni tekst) do poslednje izmene (poslednji prečišćen tekst).

Opcija Ćirilica/Latinica

Konverzija u ćirilicu omogućena je za propise, službena mišljenja, sudsku praksu i modele akata. Prilikom prikaza bilo kog dokumenta, u gornjem desnom uglu nalazi se funkcija za konverziju u ćirilicu. Klikom na taster Ćirilica dobija se prikaz datog dokumenta u ćiriličnom pismu.

Klikom na taster Latinica dobijate ponovo prikaz u latiničnom pismu.

Štampa

Funkcija Štampa omogućava štampu propisa, obrazaca, priloga, hronološkog pregleda člana, spiska podzakonskih akata, službenih mišljenja, dokumenata sudske prakse, modela akata, sadržaja dokumenta...

Klikom na funkciju Štampa, koja se nalazi u gornjem desnom uglu trenutnog prikaza na ekranu, otvara se prozor tražene sadržine. Sam način štampe: broj strana, štampanje selektovanog teksta i dr. određujete u meniju Vašeg Internet browser-a.

LINKOVI, OBELEŽAVANJE, IZGLED I KRETANJE U PROPISIMA

Korišćenje linkova ispod naslova propisa

Ispod naslova propisa nalaze se podaci o brojevima/godinama glasila u kojima su objavljeni osnovni tekst propisa i svi propisi koji su uticali na njegove izmene. Pozicioniranjem kursora na broj/godinu glasila, u "oblačiću" se pojavljuje naslov propisa i datum objave tog glasila. Klikom na broj/godinu glasila otvara se tekst propisa onako kako je objavljen u tom glasilu.

Kada je propis nevažeći, vidljivo je naznačeno rečima: "PRESTAO DA VAŽI:", nakon kojih je naveden broj/godina glasila, koji istovremeno predstavlja direktan link na tekst propisa čijim odredbama je regulisan prestanak važenja prikazanog propisa.

U slučaju kada je propis nevažeći jer mu je istekao period primene, vidljivo je naznačeno rečima: "PRESTAO PERIOD PRIMENE", koje su navedene u nastavku pobrojanog(ih) broja/godine glasila o objavi i eventualnim izmenama tog propisa.

Ispod toga, nalaze se podaci o glasilu u kome je objavljena izmena zaključno sa kojom je nastao trenutno prikazan prečišćen tekst i datum početka primene te izmene, kao i lista članova koji su promenjeni tom izmenom. Pozicioniranjem kursora na broj člana pojavljuje se "oblačić" sa informacijom o tome da li je član izmenjen, dodat ili brisan. Klikom na broj člana, odlazite na tekst člana u prečišćenom obliku.

Osnovni tekst propisa može se otvoriti klikom na prvi u nizu brojeva glasila, kao i klikom na broj 1 funkcije - Kretanje kroz verzije propisa.

Korišćenje linkova u okviru propisa sa interaktivnim kretanjem kroz propise

Interaktivno kretanje kroz propise omogućeno je korišćenjem linkova (veza) u tekstovima dokumenata. Delovi teksta koji predstavljaju linkove su podvučeni i istaknuti drugom bojom. Linkovi se mogu odnositi na veze u samom propisu (pozivanje na neki član istog propisa, što veoma pojednostavljuje rad kod propisa sa velikim brojem članova), kao i na veze ka drugim propisima. (npr. u preambuli podzakonskog akta postoje reference na propise na osnovu kojih je donet podzakonski akt, a koje su istovremeno i linkovi na te propise).

Pored toga, ukoliko su uz propis ili kao njegov sastavni deo, objavljeni određeni obrasci, prilozi i sl., njihovi nazivi predstavljaju link na iste. Klikom na naziv konkretnog obrasca, priloga i sl., dobija se njegov prikaz.

Obeležavanje stavova i izgled dokumenta propisa

Svi stavovi u okviru određenog propisa su numerisani tako da je olakšano praćenje samog propisa. U propisima su jasno obeleženi svi nivoi naslova, postavljeni su tabulatori (uvlačenja) kod nabrajanja (podtačke, alineje i dr.), tako da su tekstovi pregledni i laki za korišćenje.

Obeležavanje izmenjenih delova teksta u prečišćenom tekstu

U prečišćene tekstove propisa implementirano je sve što je uticalo na promenu propisa do određenog trenutka. Izmene koje direktno utiču na tekst (izmene, dopune, brisanje određenih odredbi i sl.), integrisane su u sam tekst. Izmene koje utiču na primenu određenih odredbi (vremenski ili sadržinski), označene su i objašnjene Napomenama Ekspert-a koje upućuju (linkom) na propis kojim je izmena propisana.

Izmene u prečišćenom tekstu u odnosu na prethodni (osnovni ili prethodni prečišćen tekst), obrađene su tako da je tekst koji je promenjen ili dodat označen masnim (bold) slovima.

Tekst za koji je propisano da se briše - izbrisan je, odnosno ne postoji u prečišćenom tekstu. Ispod članova koji su prestali da važe, naveden je broj glasila u kome je objavljen propis kojim je propisano brisanje, odnosno prestanak važenja člana. Klikom na broj glasila, otvara se propis kojim je taj član prestao da važi. Informaciju o tome kako je član glasio pre brisanja dobijate klikom na ikonu "H" uz član.

Ikona "H" - hronologija člana

Uz član koji je pretrpeo izmene i/ili dopune nalazi se ikona (kvadrat sa slovom "H" - hronologija člana). Klikom na istu otvara se hronološki pregled izmena konkretnog člana.

Hronološki pregled izmena člana propisa sadrži podatke o propisima kojima je promenjen taj član, kao i o tome od kada je u primeni izmenjen (prečišćen) tekst člana. Istovremeno, omogućen je i pregled tekstova člana (osnovnog i prečišćenih) od trenutka kada je prvi put objavljen do njegove poslednje izmene.

Podaci o hronološkom pregledu izmena člana su u formi tabele. U levoj koloni su naslov propisa i broj glasila u kome je član prvi put objavljen, kao i podaci o propisima koji su uticali na izmenu člana, a uporedo sa tim, u desnoj koloni, su datumi početka primene određenog teksta člana. Klikom na datume u desnoj koloni otvara se tekst člana koji je u primeni od navedenog datuma. Ispod tabele, hronološki slede osnovni tekst člana i prečišćeni tekstovi nastali nakon svake od izmena, sa podatkom o datumu početka primene, tako da se može jasno odrediti kako je član glasio u određenom periodu.

Omogućena je i štampa tog prikaza, pomoću opcije Štampa u zaglavlju te strane.

Ikona "M" - službena mišljenja

Uz član na osnovu koga su doneta određena službena mišljenja nalazi se ikona (kvadrat sa slovom "M" - službeno mišljenje). Klikom na istu otvara se spisak tih službenih mišljenja (sa naslovom mišljenja, oznakom za donosioca, datumom i brojem pod kojim je doneto). Naslovi tih mišljenja predstavljaju direktne linkove na njihove tekstove.

Omogućena je i štampa prikazanog spiska službenih mišljenja, pomoću opcije Štampa u zaglavlju te strane.

Ikona "P" - podzakonska akta

Uz član na osnovu koga su doneta određena podzakonska akta nalazi se ikona (kvadrat sa slovom "P" - podzakonski akt). Klikom na istu otvara se spisak podzakonskih akata (sa naslovom i glasilom u kome su objavljeni). Nazivi tih podzakonskih akata predstavljaju direktne linkove na njihove tekstove.

Kod člana propisa na osnovu koga je doneto više od 50 podzakonskih akta, radi bolje preglednosti i brže pretrage spiskova tih akata, omogućeno je grupisanje po vrsti propisa:

- klikom na ikonu "P" otvara se strana gde su podzakonska akta grupisana po vrsti propisa: uredba, pravilnik, kolektivni ugovor, odluka... Klikom na znak "+" koji se nalazi ispred svake pojedinačne grupe, dobija se prikaz tražene/ih grupa/e. Klikom na znak "-" taj spisak se zatvara;

- ispod naslova svakog od prikazanih podzakonskih akata pojavljuju se strelice, koje imaju funkciju da vas pomoću jednog "klika" vrate na početak prikazane grupe kojoj taj propis pripada, odnosno da zatvorite prikazanu grupu.

Omogućena je i štampa prikazanog spiska podzakonskih akata, pomoću opcije Štampa u zaglavlju te strane.

Ikona "S" - sudska praksa

Uz član na osnovu koga je doneta određena sudska praksa nalazi se ikona (kvadrat sa slovom "S" - sudska praksa). Klikom na istu otvara se spisak te sudske prakse (sa naslovom, oznakom za donosioca, datumom i brojem pod kojim je doneta) . Naslovi te sudske prakse predstavljaju direktne linkove na njihove tekstove.

Omogućena je i štampa prikazanog spiska sudske prakse, pomoću opcije Štampa u zaglavlju te strane.

Odredbe koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe propisa o izmenama i dopunama trenutno prikazanog propisa, koje nisu integrisane u prečišćeni tekst jer ne utiču direktno na sam tekst propisa, izdvojene su i priključene prečišćenom tekstu. Nalaze se na kraju prečišćenog teksta, gde je naveden naziv propisa i broj glasila u kome su objavljene te odredbe. Redosled navedenih odredbi je hronološki, i to od starijih ka novijim.

Napomene EKSPERT-a

U određenim slučajevima, postoji potreba za napomenom u vezi sa određenim propisom ili njegovim odredbama.

Napomene izdavača koje se odnose na tekst u celini ili ih je zbog važnosti bitno istaći, nalaze se iznad početka teksta propisa.

Napomene izdavača koje se odnose na pojedine delove teksta propisa, obeležene su brojem u uglastim zagradama [1], gde taj broj predstavlja istovremeno i link na napomene koje se nalaze na kraju teksta propisa.

Ako određene odredbe ili članovi propisa nisu u primeni od istog datuma kao i propis u celini, pored datuma početka primene propisa, odnosno člana, nalazi se oznaka [!] koja upućuje na napomenu izdavača.

Obeležavanje odredbi koje su proglašene neustavnim

Odredbe određenog propisa koje su odlukom Ustavnog suda proglašene neustavnim, obeležene su u tekstu crvenom bojom. Ove odredbe prati i napomena izdavača koja navodi broj odluke i glasilo u kome je objavljena i upućuje (linkom) na sam tekst odluke.

 

DOKUMENTI SLUŽBENIH MIŠLJENJA

Prikaz dokumenata službenih mišljenja se pojavljuje klikom na naslov mišljenja u Rezultatima pretrage ili preko nekog od linkova. (Videti sliku)

Obeležja dokumenta

Dokument službenog mišljenja sadrži naslov (temu), naziv donosioca koje ga je dalo, broj, datum i tekst mišljenja. U tekstu mišljenja nalaze se linkovi na propise, odnosno na članove propisa na koje se mišljenje poziva.

U donjem desnom uglu prikazanog teksta stoji vidljiva oznaka SLUŽBENA MIŠLJENJA - Republika Srbija.

Korišćenje linkova u okviru službenih mišljenja

Delovi teksta koji su podvučeni i dati drugom bojom predstavljaju linkove na propise, konkretne članove propisa, druga mišljenja, priloge... koji su navedeni u tekstu službenog mišljenja. Klikom na link otvarate taj dokument.

+/- moja mišljenja

Ova opcija omogućava korisniku da kreira sopstvenu bazu službenih mišljenja.

Kada je otvoren tekst službenog mišljenja koji hoćete da izdvojite, kliknite na taster + moja mišljenja.

Ukoliko se određeno službeno mišljenje već nalazi u kreiranoj bazi korisnika, pojavljuje se taster - moja mišljenja. Klikom na ovaj taster prikazani dokument biće izbrisan iz te baze.

Program omogućava i pretraživanje kreirane korisničke baze službenih mišljenja preko opcije Pretraži samo Moja mišljenja.

Napomene EKSPERT-a

Ukoliko je neko službeno mišljenje promenjeno ili je imalo izmenu/dopunu, na to ukazuju napomene izdavača koje su date u okviru teksta službenog mišljenja.

Opcija Ćirilica/Latinica

Konverzija u ćirilicu omogućena je za propise, službena mišljenja, sudsku praksu i modele akata. Prilikom prikaza bilo kog dokumenta, u gornjem desnom uglu nalazi se funkcija za konverziju u ćirilicu.

Klikom na taster Ćirilica dobija se prikaz datog dokumenta u ćiriličnom pismu.

Klikom na taster Latinica dobijate ponovo prikaz u latiničnom pismu.

Štampa

Funkcija Štampa omogućava štampu propisa, obrazaca, priloga, hronološkog pregleda člana, spiska podzakonskih akata, službenih mišljenja, dokumenata sudske prakse, modela akata, sadržaja dokumenta...

Klikom na funkciju Štampa, koja se nalazi u gornjem desnom uglu trenutnog prikaza na ekranu, otvara se prozor tražene sadržine. Sam način štampe: broj strana, štampanje selektovanog teksta i dr. određujete u meniju Vašeg Internet browser-a.

 

DOKUMENTI SUDSKE PRAKSE

Prikaz dokumenata sudske prakse se pojavljuje klikom na naslov dokumenta u Rezultatima pretrage ili preko nekog od linkova. (Videti sliku)

Obeležja dokumenta

Dokument sudske prakse (odluka, presuda, rešenje, stavovi, shvatanja, zaključci, instrukcije) sadrži naslov (temu), naziv suda (donosilac), ime i broj dokumenta, datum, sentencu i deo iz obrazloženja. U tekstu dokumenta sudske prakse nalaze se linkovi na odredbe zakona i drugih propisa na koje se određeni dokument poziva.

U donjem desnom uglu prikazanog teksta stoji vidljiva oznaka SUDSKA PRAKSA - Republika Srbija.

Korišćenje linkova u okviru sudske prakse

Delovi teksta koji su podvučeni i dati drugom bojom predstavljaju linkove na propise i/ili članove propisa koji su navedeni u tekstu dokumenta sudske prakse. Klikom na link otvarate taj propis i/ili član.

+/- moja sudska praksa

Ova opcija omogućava korisniku da kreira sopstvenu bazu sudske prakse.

Kada je otvoren tekst dokumenta sudske prakse koji hoćete da izdvojite, kliknite na taster + moja sudska praksa.

Ukoliko se određeni dokument sudske prakse već nalazi u kreiranoj bazi korisnika, pojavljuje se taster - moja sudska praksa. Klikom na ovaj taster prikazani dokument biće izbrisan iz te baze.

Program omogućava i pretraživanje kreirane korisničke baze sudske prakse preko opcije Pretraži samo Moju praksu.

Opcija Ćirilica/Latinica

Konverzija u ćirilicu omogućena je za propise, službena mišljenja, sudsku praksu i modele akata. Prilikom prikaza bilo kog dokumenta, u gornjem desnom uglu nalazi se funkcija za konverziju u ćirilicu.

Klikom na taster Ćirilica dobija se prikaz datog dokumenta u ćiriličnom pismu.

Klikom na taster Latinica dobijate ponovo prikaz u latiničnom pismu.

Štampa

Funkcija Štampa omogućava štampu propisa, obrazaca, priloga, hronološkog pregleda člana, spiska podzakonskih akata, službenih mišljenja, dokumenata sudske prakse, modela akata, sadržaja dokumenta...

Klikom na funkciju Štampa, koja se nalazi u gornjem desnom uglu trenutnog prikaza na ekranu, otvara se prozor tražene sadržine. Sam način štampe: broj strana, štampanje selektovanog teksta i dr. određujete u meniju Vašeg Internet browser-a.

 

DOKUMENTI MODELA AKATA

Prikaz dokumenata modela akata se pojavljuje klikom na naslov dokumenta u Rezultatima pretrage ili preko nekog od linkova. (Videti sliku)

Obeležja dokumenta

Dokument modela akta (pravilnik, kolektivni ugovor, odluka, rešenje, sporazum, izjava, izveštaj, obaveštenje, ugovor, upozorenje, zahtev...) sadrži naslov i predloženu formu i sadržaj. U tekstu predloženih modela akata nalaze se linkovi na odredbe zakona i drugih propisa na koje se određeni dokument poziva.

U donjem desnom uglu prikazanog teksta stoji vidljiva oznaka MODELI AKATA - Republika Srbija.

Izgled dokumenta

Karakteristike izgleda dokumenata modela akata su: vidljivi borderi (margine), kojim je dokument uokviren, a koji se ne vide prilikom štampe, odnosno kopiranja; obeleženi su svi nivoi naslova; ukoliko je bilo potrebe - numerisani su članovi, označeni stavovi; postavljeni su tabulatori (uvlačenja) kod nabrajanja (podtačke, alineje i dr.), tako da su tekstovi pregledni i laki za korišćenje.

Svi modeli akata su dati u formi pogodnoj za popunjavanje. Nakon odabira traženog modela akta, klikom na funkciju Štampa možete ga selektovati i kopirati u željeni editor (npr. "Microsoft Office Word"). Polja koja su obeležena sivom bojom i u kojima je tekst prikazan italik (kosim) slovima, označavaju tekst koji je potrebno obrisati i popuniti konkretnim podacima u zavisnosti od potreba korisnika. U pojedinim modelima akata, određena polja, za koja smo smatrali da je potrebno šire obrazloženje, označili smo fusnotama, koje je prilikom popunjavanja tih modela potrebno obrisati.

Korišćenje linkova u okviru modela akata

Delovi teksta koji su podvučeni i dati drugom bojom predstavljaju linkove na propise i/ili članove propisa koji su navedeni u tekstu modela akata. Klikom na link otvarate taj propis i/ili član.

+/- moji modeli akata

Ova opcija omogućava korisniku da kreira sopstvenu bazu modela akata.

Kada je otvoren tekst dokumenta modela akta koji hoćete da izdvojite, kliknite na taster + moji modeli akata.

Ukoliko se određeni dokument već nalazi u kreiranoj bazi korisnika, pojavljuje se taster - moji modeli akata. Klikom na ovaj taster prikazani dokument biće izbrisan iz te baze.

Program omogućava i pretraživanje kreirane korisničke baze modela akata preko opcije Pretraži samo Moje modele.

Opcija Ćirilica/Latinica

Konverzija u ćirilicu omogućena je za propise, službena mišljenja, sudsku praksu i modele akata. Prilikom prikaza bilo kog dokumenta, u gornjem desnom uglu nalazi se funkcija za konverziju u ćirilicu.

Klikom na taster Ćirilica dobija se prikaz datog dokumenta u ćiriličnom pismu.

Klikom na taster Latinica dobijate ponovo prikaz u latiničnom pismu.

Štampa

Funkcija Štampa omogućava štampu propisa, obrazaca, priloga, hronološkog pregleda člana, spiska podzakonskih akata, službenih mišljenja, dokumenata sudske prakse, modela akata, sadržaja dokumenta...

Klikom na funkciju Štampa, koja se nalazi u gornjem desnom uglu trenutnog prikaza na ekranu, otvara se prozor tražene sadržine. Sam način štampe: broj strana, štampanje selektovanog teksta i dr. određujete u meniju Vašeg Internet browser-a.

 

NAPOMENE VEZANE ZA OKRUŽENJE PROGRAMA

Program Ekspert se izvršava u okruženju internet explorer-a, što omogućava i korišćenje nekih dodatnih funkcija u radu sa programom Ekspert.

Tasteri "Back" i "Forward"

Za kretanje kroz dokumente mogu se koristiti tasteri "Back" (nazad) i "Forward" (napred).

Funkcija "Text Size"

Pored korišćenja funkcije Veličina slova u samom programu, promenu veličine slova možete izvršiti i preko opcije "Text size" iz "View" menija.

Funkcija "Open link in New Window"

Prilikom korišćenja programa Ekspert dokumente možete otvoriti u više "prozora" pomoću opcije "Open link in New Window". Ova opcija Vam omogućava da istovremeno imate otvoreno 2, 3 ili više dokumenata.

Na primer, trenutno Vas interesuje član zakona uz koji postoje određena službena mišljenja koja takođe želite da pogledate. Jedan način je da klikom na ikonu M "napustite" taj zakon i "pređete" u tražena mišljenja, a drugi je da mišljenja otvorite u novom "prozoru" i tako istovremeno imate pred sobom i tekst zakona i tekst mišljenja. To možete postići pritiskanjem desnog tastera miša na ikonu mišljenja (ili bilo koju drugu ikonu ili link) i selektovanjem opcije "Open link in New Window".

Funkcija "Find (on This Page)"

Kada se nalazite u bilo kom dokumentu možete koristiti funkciju "Find (on This Page)" da bi pronašli određeni tekst. Ovu funkciju pozivate iz menija internet explorer-a, biranjem opcije "Edit", a zatim "Find (on This Page)" ili istovremenim pritiskanjem tastera "Ctrl" i tastera "F".

Funkcija "Copy" i "Paste"

U programu Ekspert tekstovi se mogu kopirati i možete ih koristiti, ali samo za sopstvene potrebe jer su program i tekstovi zaštićeni autorskim pravima i bilo kakva dalja distribucija je zabranjena (videti Ugovor). Ukoliko imate potrebe da neki tekst ili deo teksta kopirate u Vaš dokument, to možete uraditi preko funkcija "Copy" i "Paste": pritisnite levi taster miša i dok ga držite pritisnutim selektujte željeni tekst prevlačenjem miša; kada ste obeležili tekst kopirate ga pritiskanjem desnog tastera miša i biranjem opcije "Copy" (odnosno istovremenim pritiskanjem tastera "Ctrl" i tastera "C"); tekst ćete ubaciti u Vaš dokument pritiskanjem desnog tastera miša i biranjem opcije "Paste" (odnosno istovremenim pritiskanjem tastera "Ctrl" i tastera "V").