Trenutno u Ekspertu

Propisa: 108668

Službenih mišljenja: 15263

Sudske prakse: 8652

Modela akata: 787

Obrazaca: 30924

Podzakonskih akata: 80318

Prečišć. tekstova: 24490

Propisa CG: 1635

Propisa R.Srpske: 2010

Nova opcija u programu Ekspert - popunjavanje obrazaca i štampa

Od 05.12.2011. godine, imate mogućnost da popunite određene obrasce u PDF formatu i nakon toga da ih odštampate.

Trenutno je ova opcija omogućena za sledeće obrasce:

  • PP OPJ - PP OPJ-8 i Specifikacija - objavljeni uz Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 137/04 i 82/06);

  • PP OD i PP OD-1 - objavljeni uz Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 96/04, 105/04, 65/05 i 82/06);

  • Obrazac M i Obrazac M-A - objavljeni uz Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 54/10);

  • PPPDV, EPPDV, PEPDV, ZBPDV i PBPDV - objavljeni uz Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 94/04, 108/05 i 120/08);

  • PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4 - objavljeni uz Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 139/04, 63/07, 9/09 i 27/11);

  • M-4, M-4K, M-8 i M-8K - objavljeni uz Odluku o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 118/03, 11/06 i 54/10 - dr. propis);

  • KEPU, KR, KR-1, KRI, KRI-1 i DPI - objavljeni uz Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga ("Sl. glasnik RS", br. 45/96, 48/96 - ispravka, 9/97, 6/99, 109/09 i 7/10).

Kada vam je na ekranu prikazan neki od navedenih propisa, klikom na opciju Obrasci/prilozi prikazuje se spisak obrazaca/priloga, objavljenih uz pomenuti propis, i oznaka , koja upućuje da se tako označeni obrasci mogu popunjavati u PDF formatu i nakon popunjavanja odštampati.

Osim u spisku Obrasci/prilozi, obrasce koji se mogu popunjavati u PDF formatu možete pozivati i klikom na naziv obrasca u tekstovima pomenutih propisa pored kojih se pojavljuje oznaka .

Opisanu opciju ćemo omogućiti i za druge obrasce za koje smatramo da se najčešće koriste.

 

Napomena

Za korišćenje ove opcije, potrebno je da imate instaliran program Adobe Acrobat Reader, koji možete besplatno preuzeti na internet adresi http://get.adobe.com/reader/ i instalirati na svom računaru.


Verujemo da će vam ove novine u programu Ekspert biti od koristi. Ukoliko želite, pošaljite vaš komentar o utiscima vezanim za program Ekspert na redakcija@ekspert.rs.