Trenutno u Ekspertu

Propisa: 108668

Službenih mišljenja: 15263

Sudske prakse: 8652

Modela akata: 787

Obrazaca: 30924

Podzakonskih akata: 80318

Prečišć. tekstova: 24490

Propisa CG: 1635

Propisa R.Srpske: 2010

Poslednja glasila i propisi u Ekspert od 16.06.2010.

Ekspert Internet je ažuriran 16.06.2010. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 40/10

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 4/10

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/10

"Sl. list APV" 8/10

"Sl. list grada Beograda" 16/10

"Sl. list grada Novog Sada" 22/10

"Sl. list grada Niša" 29/10

"Sl. list grada Kragujevca" 15/10

"Sl. list grada Čačka" 4/10

"Sl. list grada Kruševca" 2/10

"Sl. list grada Kraljeva" 9/10

"Sl. list grada Užica" 10/10

"Sl. list grada Pančeva" 6/10

"Sl. list grada Zrenjanina" 4/10

"Sl. list grada Sombora" 5/10

"Sl. list grada Smedereva" 2/10

"Sl. list grada Loznice" 3/10

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/10

"Sl. list grada Zaječara" 6/10

"Sl. list grada Subotice" 8/10

"Sl.l.gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 7/10

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/10

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/10

"Sl. glasnik grada Leskovca" 5/10

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/10

"Sl. glasnik grada Vranja" 2/10

"Sl. list opština Srema" 12/10

"Sl. list opštine Kikinda" 10/10

"Sl. list CG" 26/10

"Sl. glasnik Republike Srpske" 52/10

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 40/10 od 11. juna 2010. godine

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2010. godini

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu sticanja, odnosno oduzimanja statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja

Pravilnik o detergentima

Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta

Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika

Pravilnik o obliku i sadržini legitimacije i oznake turističkog vodiča, turističkog pratioca i turističkog animatora

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

Odluka o imenovanju sudija porotnika za mandatni period od pet godina

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika na lični zahtev (Jasna Grujić)

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "TOSCANELLO AROMA CAFFE’5")

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "TOSCANELLO’5")

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "TOSCANO CLASSICO’5")

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke radiodifuzne agencije za 2010. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o bratimljenju i uspostavljanju saradnje opštine Arilje, Republika Srbija sa opštinom Sokolac, Republika Srpska (Bosna i Hercegovina)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala iz sopstvenih sredstava pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Javnog preduzeća Aerodrom "Nikola Tesla"

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje (bratimljenju) opštine Rekovac, Republika Srbija i opštine Dolenjske Toplice, Republika Slovenija

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izveštaja o procenjenoj tržišnoj vrednosti kapitala JP Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Republičke agencije za prostorno planiranje

Rešenje o dodeli nacionalnih sportskih priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta sportistima i trenerima, državljanima Republike Srbije, osvajačima medalja na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi, svetskim …

Rešenje o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje činjenica i predlaganje mera u vezi sa pregovorima o pravu korišćenja satelita sa "ImageSat International N.V" iz Izraela i arbitražnim sudskim postupkom

Rešenje o imenovanju privremenog direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (Božidar Laganin)

Rešenje o postavljenju direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja (dr Danica Mihailović)

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Alepu, Sirijska Arapska Republika

Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja (dr Ljiljana Jemuović)

Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja (dr Nada Vasiljević)

Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja (dr Slobodan Bjelotomić)

Rešenje o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo (Božidar Laganin)

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Instituta za rehabilitaciju

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Kliničkog centra Kragujevac

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara"

Rešenje o razrešenju privremenog direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (Vesna Perić)

Naredba o izmeni Naredbe o vremenu u kome aerodromi moraju da budu otvoreni za javni avio-transport

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kanadi (Zoran Veljić)

Ispravka Pravilnika o Registru hemikalija

Izveštaj o rezultatima glasanja za izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina 6. juna 2010. godine

Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata za period 2010-2015. godine)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Elmag International d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 40/10)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 4/10 od 31. maja 2010. godine

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2010/2011. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednje škole za školsku 2010/2011. godinu

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/10 od 21. maja 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva

Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o olakšanoj proceduri za izdavanje viza

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o olakšanoj proceduri za izdavanje viza

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o zapošljavanju lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatsko-konzularnih predstavništava koji službuju u Srbiji i Crnoj Gori, odnosno u …

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izručenju

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Malte o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Estonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

"Sl. list APV", br. 8/10 od 6. maja 2010. godine

Odluka o broju studenata za upis diplomskih akademskih studija - master i doktorskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2010/2011. godini

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2010/2011. godini

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta u visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u školskoj 2010/2011. godini

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog budžetskog fonda za zaštitu životne sredine

Odluka o Sekretarijatu Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine

Ispravka Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 16/10 od 18. maja 2010. godine

Odluka o dopuni Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Stari grad

Odluka o izmenama Statuta gradske opštine Palilula

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema Projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture "Palilula"

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju (grad Beograd)

Zaključak o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta gradske opštine Stari grad za 2009. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 22/10 od 14. maja 2010. godine

Odluka (o utvrđivanju cene dnevne ulaznice za kupalište "Štrand" u Novom Sadu za letnju kupališnu sezonu 2010. godine)

Rešenje o izmenama Rešenja o određivanju opšteg parkirališta na trotoaru u Ulici vladike Platona u Novom Sadu

Rešenje o izmenama Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada

Rešenje o određivanju opšteg parkirališta u Ulici Jovana Đorđevića u Novom Sadu

"Sl. list grada Niša", br. 29/10 od 13. maja 2010. godine

Odluka o Javnom preduzeću za aerodromske usluge "Aerodrom Niš" (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Niš (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Mediana" Niš (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking- servis" Niš (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za objedinjenu naplatu komunalnih, stambenih i drugih usluga i naknada (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge "Tržnica" Niš (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Naissus" Niš (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Predškolske ustanove "Pčelica" Niš (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 15/10 od 28. maja 2010. godine

Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup (na teritoriji grada Kragujevca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštem razmeštaju delatnosti i uslovima za njihovo obavljanje na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Čačka", br. 4/10 od 26. marta 2010. godine

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2010. godini (grad Čačak)

Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa Budžeta grada Čačka za 2009. godinu

Odluka o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima u 2010. godini (na teritoriji grada Čačka)

Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Čačak)

"Sl. list grada Kruševca", br. 2/10 od 27. marta 2010. godine

Odluka (o izdvajanju sredstava iz Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede za subvencionisanje podignutih matičnih zasada voća bazne kategorije, za dobijanje repromaterijala sertifikovane kategorije)

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Budžetskog Fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca

Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje podignutih matičnih zasada voća bazne kategorije

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca (Prečišćen tekst)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene za uklanjanje i čuvanje vozila (grad Kruševac)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac o izmeni i dopuni Odluke o subvencioniranju plaćanja naknade za utrošenu toplotnu energiju

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac o izmeni i dopuni Odluke o subvencioniranju plaćanja naknade za utrošenu toplotnu energiju

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac o popustu plaćanja naknade za utrošenu vodu

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Saveza sportova Kruševca

Rešenje o finansiranju projekata za usluge u oblasti socijalne zaštite iz budžeta grada Kruševca u 2010. godini

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2010. godinu (na teritoriji grada Kruševca)

Program unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Kruševca za 2010. godinu

Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Kruševca za 2010. godinu

Zaključak (o prihvatanju Memoranduma o razumevanju između grada Kruševca, Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, Centra za socijalni rad grada Kruševca i "Arbeiter Samariter - Bund")

"Sl. list grada Kraljeva", br. 9/10 od 8. maja 2010. godine

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje bilborda i svetlećih reklama (siti-lajtova) (na teritoriji grada Kraljeva)

Program postavljanja bilborda i svetlećih reklama (siti-lajtova) na javnim površinama (na teritoriji grada Kraljeva)

Program za postavljanje pokretnih tezgi na javnim površinama za 2010. godinu (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 10/10 od 13. aprila 2010. godine

Pravilnik o određivanju zona za povlašćeno parkiranje vozila (grad Užice)

"Sl. list grada Pančeva", br. 6/10 od 29. aprila 2010. godine

Odluka o dopuni Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o merama štednje budžetskih korisnika, javnih i javnih komunalnih preduzeća (grad Pančevo)

Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine (grad Pančevo)

Odluka o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva

Zaključak (o donošenju Programa za pružanje finansijske pomoći socijalno najugroženijim građanima grada Pančeva u 2010. godini)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 4/10 od 1. aprila 2010. godine

Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 5/10 od 26. aprila 2010. godine

Pravilnik o postavljanju letnjih bašta na teritoriji Grada Sombora

Odluka o osnivanju budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Sombora

Rešenje o cenovniku usluga za vršenje Fijakerske službe u Gradu Somboru

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/10 od 15. marta 2010. godine

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Smedereva

Odluka o auto-taksi prevozu (na teritoriji grada Smedereva)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva

Odluka o obezbeđivanju sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 3/10 od 9. marta 2010. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji Grada Loznice

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/10 od 15. aprila 2010. godine

Odluka o izboru eksternog revizora za reviziju Završnog računa budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2009. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama (na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskoj plaži (u gradu Sremska Mitrovica)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka gradske pijace u Sremskoj Mitrovici, 2010.

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostornog bloka između ulica Stari šor, Kralja Petra I, Železničke, Tarasa Ševčenka, Vladimira Matijevića i Ratarske - stambeno naselje "Matija Huđi" - u Sremskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostornog bloka između ulica Sveti Dimitrije, Kralja Petra I i Stari Šor u Sremskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostornog bloka sa naseljskim grobljem u Mačvanskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radno komercijalne zone Sever 2 u Sremskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radno-komercijalne zone "Radinačka petlja" - jug u Sremskoj Mitrovici

Odluka o kriterijumima za kategorizaciju i kategorizacija gradskih puteva i ulica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica

Rešenje o određivanju cene Službenog lista Grada Sremska Mitrovica za 2010. godinu

Program održavanja zelenih površina za uklanjanje štetne vegetacije na lokalnim putevima u 2010. godini (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Program uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2010. godini

Zaključak o određivanju nadležnog organa za davanje na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Zaključak o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Zaječara", br. 6/10 od 21. aprila 2010. godine

Pravilnik o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada zaposlenih u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

Pravilnik o sticanju prava na uvećanje plate zaposlenih u stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 8/10 od 30. marta 2010. godine

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Subotica)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 7/10 od 29. aprila 2010. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti na cene grejanja, JKP "Toplana-Šabac", Šabac)

Rešenje (o davanju saglasnosti na cene pijačnih usluga JKP "Stari grad", Šabac)

Rešenje (o davanju saglasnosti na cene redovnih pogrebnih usluga JKP "Stari grad", Šabac)

Rešenje (o davanju saglasnosti na tarifu prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, grad Šabac)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/10 od 3. marta 2010. godine

Odluka o naknadama odbornika Skupštine Gradske opštine Kostolac, članova skupštinskih radnih tela, članova Veća Gradske opštine Kostolac i članova radnih tela Veća Gradske opštine Kostolac

Odluka o Upravi Gradske opštine Kostolac

Poslovnik o radu Veća Gradske opštine Kostolac

Poslovnik Skupštine Gradske opštine Kostolac

Statut Gradske opštine Kostolac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/10 od 27. aprila 2010. godine

Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opremi komunalne policije (na teritoriji grada Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine (grad Jagodina)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (grad Jagodina)

Odluka o određivanju matičnih područja (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta Opšte bolnice u Jagodini

Odluka o otpisu obračunate kamate po osnovu izvornih i ustupljenih lokalnih javnih prihoda (grad Jagodina)

Odluka o trasi kretanja turističkog voza (grad Jagodina)

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca (na teritoriji grada Jagodina)

Saglasnost (Skupštini grada Jagodina na Predlog odluke o boji i načinu označavanja vozila i opremi komunalne policije)

Saglasnost (Skupštini grada Jagodina na Predlog odluke o uniformi i oznakama komunalnih policajaca)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 5/10 od 15. aprila 2010. godine

Odluka o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama (na teritoriji opštine Medveđa)

Odluka o određivanju radnog vremena u oblasti prometa robe na malo, ugostiteljstva i zanatstva na području opštine Medveđa

Odluka o Opštinskoj upravi (opština Medveđa)

Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama (na teritoriji opštine Vlasotince)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/10 od 19. maja 2010. godine

Odluka o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima (prečišćen tekst)

Odluka o obrazovanju mesnih zajednica (prečišćen tekst)

Odluka o obrazovanju robnih rezervi grada Valjeva i obavljanju delatnosti iz oblasti poljoprivrede (prečišćen tekst)

Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana u gradu Valjevu (prečišćen tekst)

Odluka o stipendiranju dece preminulih radnika čije se plate obezbeđuju u budžetu grada Valjeva (prečišćen tekst)

Rešenje o utvrđivanju cene usluga u Ustanovi za decu predškolskog uzrasta "Milica Nožica" u Valjevu (za period 01.05-31.08.2010. godine)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 2/10 od 2. februara 2010. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na području opštine Trgovište)

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Trgovište za 2009. godinu

Odluka o visini naknade za izvršene usluge Opštinske uprave (opština Trgovište)

"Sl. list opština Srema", br. 12/10 od 26. aprila 2010. godine

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (na teritoriji opštine Ruma)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 10/10 od 31. maja 2010. godine

Odluka o izmeni Odluke o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine opštine Kikinda

Odluka o proizvodnji i distribuciji toplotne energije (na teritoriji opštine Kikinda)

"Sl. list CG", br. 26/10 od 7. maja 2010. godine

Zakon o hidrometeorološkim poslovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica i imovine

Zakon o reprezentativnosti sindikata

Zakon o volonterskom radu

Pravilnik o postupku mirnog rješavanja radnog spora

Statut Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

Statut Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 52/10 od 8. juna 2010. godine

Prosječne bruto plate po zaposlenom isplaćene u Republici Srpskoj u aprilu 2010. godine

Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćenim u aprilu 2010. i u periodu januar - april 2010. godine