Trenutno u Ekspertu

Propisa: 117430

Službenih mišljenja: 15849

Sudske prakse: 9016

Modela akata: 821

Obrazaca: 33922

Podzakonskih akata: 87079

Prečišć. tekstova: 26410

Propisa CG: 1748

Propisa R.Srpske: 2123

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 14.11.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 14.11.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 107/12

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 11/12

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 3/12

"Sl. list APV" 28/12

"Sl. list grada Beograda" 51/12

"Sl. list grada Novog Sada" 40/12

"Sl. list grada Niša" 83/12

"Sl. list grada Kragujevca" 38/12

"Sl. list grada Čačka" 16/12

"Sl. list grada Kruševca" 1/12

"Sl. list grada Kraljeva" 22/12

"Sl. list grada Užica" 11/12

"Sl. list grada Pančeva" 31/12

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/12

"Sl. list grada Sombora" 10/12

"Sl. list grada Smedereva" 12/12

"Sl. list grada Loznice" 12/12

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 16/12

"Sl. list grada Zaječara" 28/12

"Sl. list grada Subotice" 47/12

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 23/12

"Sl. glasnik grada Požarevca" 10/12

"Sl. glasnik grada Jagodina" 15/12

"Sl. glasnik grada Leskovca" 30/12

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/12

"Sl. list opština Srema" 34/12

"Sl. list opštine Kikinda" 22/12

"Sl. list opštine Inđija" 9/12

"Sl. list CG" 50/12

"Sl. glasnik Republike Srpske" 102/12

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 107/12 od 9. novembra 2012. godine

Zakon o amnestiji

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, "Volksbank" a.d. Beograd, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, Amsterdam Trade Bank...

Zakon o dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima

Zakon o upravljanju migracijama

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu

Pravilnik o bližoj sadržini, načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Odluka Ustavnog suda IUo-123/2012 (odnosi se na Pravilnik o utvrđivanju elemenata za obračun i isplatu zarada u Službi stomatološke zdravstvene zaštite Doma zdravlja "Novi Sad")

Odluka o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad

Odluka o dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Bogoti, Republika Kolumbija

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Stevanka Batak)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke radiodifuzne agencije za 2012. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2012. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Agencije za privredne registre

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 25)

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 11/12 od 7. novembra 2012. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za reciklažu

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj baletskoj školi

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

Ispravka Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil aviotehničar

Ispravka Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za transportne sisteme aerodroma

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 3/12 od 9. novembra 2012. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 28/12 od 24. oktobra 2012. godine

Odluka o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o službenim putovanjima izabranih i imenovanih lica u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i skupštinskih službenika i nameštenika

Odluka o organizaciji i radu Službe Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

Odluka o prestanku Odluke o prijemu u radni odnos pokrajinskih službenika i nameštenika u Službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

Odluka o prestanku Odluke o razvrstavanju radnih mesta u Službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 51/12 od 1. oktobra 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

Odluka o izmeni Odluke o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta privrednog društva "Elektroizgradnja" doo Beograd

Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Triše Kaclerovića, gradska opština Voždovac

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za Intermodalni terminal i logistički centar "Batajnica", gradska opština Zemun

Odluka o izradi plana generalne regulacije za deo privredne zone Jakovo, gradska opština Surčin

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace"

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan"

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd"

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za Javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za stambene usluge

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada ciganlija" Beograd

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" Beograd

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o osnivanju javnog urbanističkog preduzeća

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju javnog preduzeća "Beogradska tvrđava" kao javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju javnog preduzeća "Sava centar" kao javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd

"Sl. list grada Novog Sada", br. 40/12 od 16. oktobra 2012. godine

Odluka o utvrđivanju cena održavanja i uređivanja javnih parkirališta i javnih garaža na teritoriji Grada Novog Sada

"Sl. list grada Niša", br. 83/12 od 22. oktobra 2012. godine

Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Nišu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 38/12 od 12. oktobra 2012. godine

Odluka o dopuni Odluke o određivanju komunalnih poslova koji se finansiraju iz budžeta grada, a koji se Ugovorima dodeljuju na osnovu Zakona o javnim nabavkama

Odluka o uvođenju elektronskog sistema kontrole i evidencije radnog vremena (na teritoriji grada Kragujevca)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cena toplotne energije, koju je doneo Upravni odbor "Energetika" doo Kragujevac)

Rešenje o ceni usluga celodnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi "Nada Naumović" u Kragujevcu

Rešenje o visini učešća korisnika usluga- roditelja u ceni usluge celodnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi "Nada Naumović" u Kragujevcu

Program o četvrtoj izmeni Programa za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2012. godini

Program o šestoj izmeni i dopuni Programa za podsticaj preduzetništva u 2012. godini (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Čačka", br. 16/12 od 18. septembra 2012. godine

Odluka (o poveravanju prenosa sednica Skupštine grada Čačka u 2012. godini - TV "Galaksija" Čačak i zajednički TV Telemark Čačak i Moja TV)

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2012. godinu

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove grada Čačka

Izmene i dopune Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2012. godinu (na teritoriji grada Čačka)

Izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2012. godinu (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/12 od 1. februara 2012. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi grada Kruševca

Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Budžetskog Fonda za populacionu politiku grada Kruševca

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Budžetskog Fonda za populacionu politiku grada Kruševca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/12 od 18. oktobra 2012. godine

Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 11/12 od 12. jula 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta (grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 31/12 od 19. oktobra 2012. godine

Pravilnik o ispitivanju pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza (na teritoriji grada Pančeva)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Higijena" Pančevo

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta (Dom omladine Pančevo)

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o ispravci Odluke broj 3-1/2012 od 30.01.2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku, broj 14/2012 od 07.09.2012. godine, o ispravci Odluke o povećanju cena vode i cena pogrebnih usluga, broj 3- 1/2012 od 30.01.2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom radiodifuznom preduzeću Regionalna radiotelevizijska stanica "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/12 od 5. oktobra 2012. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 10/12 od 26. septembra 2012. godine

Pravilnik o I izmenama i dopunama Pravilnika o finansiranju, radu i uslovima za ostvarivanje prava na uslugu narodne kuhinje na teritoriji grada Sombora

Rešenje (o pravu na mesečnu finansijsku pomoć koju ostvaruju nezaposlene trudnice i porodilje sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 12/12 od 25. septembra 2012. godine

Odluka o načinu i kriterijumima za ostvarivanje finansijske pomoći penzionerima grada Smedereva

Rešenje o davanju saglasnosti na cene proizvodnje i distribucije toplote Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik komunalnih usluga, osim usluga proizvodnje i distribucije vode sa odvođenjem, Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik obaveznih troškova sahranjivanja Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga iznošenja i deponovanja smeća Javnog komunalnog preduzeća Čistoća Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik vode za piće Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 12/12 od 4. juna 2012. godine

Odluka o izboru gradonačelnika grada Loznice (Vidoje Petrović)

Odluka o izboru predsednika Skupštine grada Loznice (Jovan Todorović)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 16/12 od 2. oktobra 2012. godine

Ispravka (Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u postupku legalizacije objekata i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije)

"Sl. list grada Zaječara", br. 28/12 od 9. oktobra 2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti Javno komunalno-stambenom preduzeću "Zaječar" u Zaječaru na cenu toplotne energije

"Sl. list grada Subotice", br. 47/12 od 1. oktobra 2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na cene odnošenja i deponovanja otpada (JKP "Čistoća i zelenilo", Subotica)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju (na teritoriji Grada Subotice)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju (na teritoriji grada Subotice)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 23/12 od 27. septembra 2012. godine

Odluka izmenama i dopunama Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merama za zaštitu od buke (na teritoriji grada Šapca)

Izmene i dopune Tarifnog sistema za obračun toplotne energije za tarifne kupce

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/12 od 20. septembra 2012. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca (JP "Toplifikacija" Požarevac)

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/12 od 10. oktobra 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji gradske uprave (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o socijalnoj zaštiti (na teritoriji grada Jagodine)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji grada Jagodine

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 30/12 od 28. avgusta 2012. godine

Odluka o pristupanju osnivanja jedinstvenog šaltera za podršku biznisu i za izdavanje građevinskih dozvola (na teritoriji grada Leskovca)

Odluka o utvrđivanju tržišne cene nepokretnosti po m2 za 2012. godinu (na teritoriji Grada Leskovca)

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2012. godinu (na teritoriji Grada Leskovca)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/12 od 7. septembra 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare

"Sl. list opština Srema", br. 34/12 od 10. oktobra 2012. godine

Odluka o dopuni Odluke o dodeli posebnog ili isključivog prava na obavljanje delatnosti pružanja usluga koje su predmet javne nabavke

Odluka o ukidanju Turističke organizacije Opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Kikinda", br. 22/12 od 18. septembra 2012. godine

Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za lice koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

"Sl. list opštine Inđija", br. 9/12 od 19. septembra 2012. godine

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 50/12 od 1. oktobra 2012. godine

Pravilnik o regulaciji maloprodajnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 102/12 od 5. novembra 2012. godine

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici