Trenutno u Ekspertu

Propisa: 108668

Službenih mišljenja: 15263

Sudske prakse: 8652

Modela akata: 787

Obrazaca: 30924

Podzakonskih akata: 80318

Prečišć. tekstova: 24490

Propisa CG: 1635

Propisa R.Srpske: 2010

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 2.08.2010.

Ekspert Internet je ažuriran 2.08.2010. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 52/10

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 6/10

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/10

"Sl. list APV" 12/10

"Sl. list grada Beograda" 25/10

"Sl. list grada Novog Sada" 28/10

"Sl. list grada Niša" 48/10

"Sl. list grada Kragujevca" 17/10

"Sl. list grada Čačka" 8/10

"Sl. list grada Kruševca" 3/10

"Sl. list grada Kraljeva" 15/10

"Sl. list grada Užica" 14/10

"Sl. list grada Pančeva" 11/10

"Sl. list grada Zrenjanina" 9/10

"Sl. list grada Sombora" 7/10

"Sl. list grada Smedereva" 4/10

"Sl. list grada Loznice" 3/10

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/10

"Sl. list grada Zaječara" 13/10

"Sl. list grada Subotice" 23/10

"Sl.l.gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 10/10

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/10

"Sl. glasnik grada Jagodina" 8/10

"Sl. glasnik grada Leskovca" 10/10

"Sl. glasnik grada Valjeva" 8/10

"Sl. glasnik grada Vranja" 2/10

"Sl. list opština Srema" 19/10

"Sl. list opštine Kikinda" 11/10

"Sl. list CG" 31/10

"Sl. glasnik Republike Srpske" 70/10

 

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 52/10 od 28. jula 2010. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2010. godinu

Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije (Mladen Mladenović)

Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva (prof. dr Predrag Dimitrijević)

Odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije (Dejan Šoškić)

Odluka o izboru predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije (prof. dr Boško R. Živković)

Odluka o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

Odluka o prestanku funkcije guvernera Narodne banke Srbije (Radovan Jelašić)

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije IUl broj 210/2008 (odnosi se na Poslovnike o radu Privremenog organa opštine Ruma)

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije IUl broj 216/2008 (odnosi se na Odluku o izmeni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji katastarske opštine Stari grad)

Poslovnik Narodne skupštine

Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (primenjuje se od 1. avgusta 2010. godine)

Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 6/10 od 26. jula 2010. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil mehatroničar za transportne sisteme aerodroma

Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar vazdušnog saobraćaja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost

Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/10 od 30. juna 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o saglasnosti između Republike Srbije i Evropske zajednice o učešću Republike Srbije u programu Zajednice "Program podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa za ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne škole za državnu upravu (Respa)

"Sl. list APV", br. 12/10 od 30. juna 2010. godine

Pokrajinska uredba o izmenama i dopunama Pokrajinske uredbe o platama pokrajinskih službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika

Pokrajinska uredba o izmenama i dopunama Pokrajinske uredbe o platama postavljenih lica i pokrajinskih službenika na rukovodećim radnim mestima

Odluka o načinu određivanja stvarnih troškova JVP "Vode Vojvodine" u postupku vršenja javnih ovlašćenja

Odluka o visini naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga u 2010. godini (JKP "Vode Vojvodine")

Rešenje (o utvrđivanju dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini, za period 2010-2014. godine)

Rešenje (o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju Projekta "Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u domovima učenika na teritoriji AP Vojvodine")

Rešenje (o utvrđivanju Programa ruralnog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu)

Rešenje (o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini)

Rešenje o davanju saglasnosti na način određivanja stvarnih troškova JVP "Vode Vojvodine" u postupku vršenja javnih ovlašćenja

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga u 2010. godini (Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad)

"Sl. list grada Beograda", br. 25/10 od 15. jula 2010. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju turističke organizacije Voždovca

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Odluka o Upravi gradske opštine Voždovac

Odluka o ustanovljenju nagrade "Vatrogasac godine" (opština Surčin)

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari Grad

"Sl. list grada Novog Sada", br. 28/10 od 18. juna 2010. godine

Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada

Rešenje (o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2010. godinu rasporede sredstva iz budžeta APV)

Rešenje (o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2010. godinu rasporede sredstva iz budžeta APV)

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada

Rešenje o izmenama i dopuni Programa finansiranja potreba u oblasti sporta za 2010. godinu (na teritoriji Grada Novog Sada)

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju opšteg parkirališta u Ulici Branimira Ćosića u Novom Sadu

Rešenje o prosečnoj tržišnoj ceni kvadratnog metra objekata prema vrstama objekata na području Gradske opštine Novi Sad i području gradske opštine Petrovaradin

Rešenje o utvrđivanju cene usluge dnevnog boravka za stara i odrasla lica, u mesečnom iznosu po korisniku, za 2010. godinu (grad Novi Sad)

Program održavanja, uređivanja i korišćenja javnih garaža i javnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada u 2010. godini

Program prevencije masovnih nezaraznih bolesti za 2010. godinu (Grad Novi Sad)

Cenovnik (za radove na izgradnji i održavanju Telekomunikacionog sistema Grada Novog Sada i pružanja usluga Telekomunikacionog sistema, Javno komunalno preduzeće "Informatika" Novi Sad)

"Sl. list grada Niša", br. 48/10 od 24. juna 2010. godine

Odluka o građevinskom zemljištu (opština Pirot)

Odluka o izmenama Odluke o odobravanju posebnih pogodnosti prilikom davanja građevinskog zemljišta u zakup, izgradnje i korišćenja objekata u granicama Industrijskog parka - Pirot

"Sl. list grada Kragujevca", br. 17/10 od 15. jula 2010. godine

Odluka o obezbeđenju sredstava za učešće u finansiranju projekata

Odluka o prihvatanju obaveze servisiranja duga

Rešenje o davanju saglasnosti na promenu cene vode, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac

Program o drugoj izmeni i dopuni Programa za podsticaj preduzetništva u 2010. godini

Zaključak (u vezi sa nalozima za službena putovanja u zemlji, funkcionera, postavljenih lica i zaposlenih, grad Kragujevac)

"Sl. list grada Čačka", br. 8/10 od 11. juna 2010. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja (grad Čačak)

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća (grad Čačak)

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2010. godini (grad Čačak)

Odluka o sakupljanju, dopremanju i odlaganju čvrstog komunalnog otpada (sa teritorije grada Čačka)

Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2010. godinu

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/10 od 28. aprila 2010. godine

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kruševca za 2010. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 15/10 od 7. jula 2010. godine

Odluka (o poništavanju Rešenja Skupštine grada Kraljeva broj 02-30/2010-P od 15.04.2010. godine o izboru gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća)

Rešenje o izboru gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 14/10 od 8. juna 2010. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom uređenju

Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Užica

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti 2010-2014. godine (grad Užice)

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica grada Užica za period 2010-2013. godina

"Sl. list grada Pančeva", br. 11/10 od 1. juna 2010. godine

Plan linija javnog gradskog prevoza putnika na teritoriji grada Pančeva za 2010. godinu

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 9/10 od 11. juna 2010. godine

Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama (na teritoriji grada Zrenjanina)

Odluka o kandidaturi grada Zrenjanina za "Evropsku prestonicu kulture" 2020. godine

Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Stajićevo" Stajićevo

Odluka o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Stajićevo" Stajićevo za period od 01.06.2010. do 31.05.2015.

"Sl. list grada Sombora", br. 7/10 od 18. juna 2010. godine

Sporazum o osnivanju, delokrugu i načinu rada Socijalno- ekonomskog saveta Grada Sombora

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/10 od 3. jula 2010. godine

Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne policije grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama (na teritoriji grada Smedereva)

Odluka o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odeljenja komunalne policije i Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Smedereva

Odluka o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na teritoriji grada Smedereva

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 3/10 od 9. marta 2010. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji Grada Loznice

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/10 od 15. aprila 2010. godine

Odluka o izboru eksternog revizora za reviziju Završnog računa budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2009. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama (na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskoj plaži (u gradu Sremska Mitrovica)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka gradske pijace u Sremskoj Mitrovici, 2010.

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostornog bloka između ulica Stari šor, Kralja Petra I, Železničke, Tarasa Ševčenka, Vladimira Matijevića i Ratarske - stambeno naselje "Matija Huđi" - u Sremskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostornog bloka između ulica Sveti Dimitrije, Kralja Petra I i Stari Šor u Sremskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostornog bloka sa naseljskim grobljem u Mačvanskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radno komercijalne zone Sever 2 u Sremskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radno-komercijalne zone "Radinačka petlja" - jug u Sremskoj Mitrovici

Odluka o kriterijumima za kategorizaciju i kategorizacija gradskih puteva i ulica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica

Rešenje o određivanju cene Službenog lista Grada Sremska Mitrovica za 2010. godinu

Program održavanja zelenih površina za uklanjanje štetne vegetacije na lokalnim putevima u 2010. godini (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Program uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2010. godini

Zaključak o određivanju nadležnog organa za davanje na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Zaključak o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Zaječara", br. 13/10 od 2. jula 2010. godine

Program potreba za taksi prevozom putnika na teritoriji grada Zaječara u 2010. godini

"Sl. list grada Subotice", br. 23/10 od 8. jula 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (grad Subotica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Subotica)

Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu (grad Subotica)

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice i o uslovima i načinu raspolaganja sredstvima Fonda

Odluka o obezbeđivanju karantina za smeštaj domaćih životinja na teritoriji Grada Subotice

Odluka o otpisu kamata po osnovu izvornih javnih prihoda jedinica lokalne samouprave koji su dospeli na naplatu zaključno sa 31.12.2009. godine za preduzeća u postupku privatizacije (grad Subotica)

Odluka o uslovima i načinu postavljanja natpisa poslovnog imena, oglasnih sredstava, zaštitnih i tehničkih uređaja u Gradskom jezgru Subotice i na Paliću

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za otuđenje odnosno davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 10/10 od 9. juna 2010. godine

Rešenje o razrešenju predsednika Opštine Vladimirci (Mijailo Milovanović)

Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine opštine Vladimirci (Dragan Simeunović)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/10 od 23. aprila 2010. godine

Odluka o izmeni Poslovnika Gradske izborne komisije (grad Požarevac)

Odluka o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na teritoriji grada Požarevca

Odluka o pristupanju formiranom regionu za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom (grad Požarevac)

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti grada Požarevca

Rešenje (o upisu Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti grada Požarevca u Registar kolektivnih ugovora)

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP "Komunalne službe" iz Požarevca

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" iz Požarevca

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JP "Toplifikacija" iz Požarevca

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JRDP "Radio Požarevac" iz Požarevca

Program potreba za auto-taksi prevozom u gradu Požarevcu za 2010. godinu

Autentično tumačenje stava 6. člana 63. Odluke o mesnim zajednicama ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/08)

Cenovnik (usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" u Požarevcu)

Cenovnik usluga Javnog radio-difuznog preduzeća "Radio Požarevac" za 2010. godinu

Cenovnik usluga JP "Toplifikacija" Požarevac za 2010. godinu

Novi cenovnik usluga (JKP "Komunalne službe", Požarevac)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/10 od 16. juna 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Jagodina)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/10 od 11. juna 2010. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi grada Leskovca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Leskovac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu za 2010. godinu (grad Leskovac)

Odluka o izmeni i dopuni Statuta opštine Crna Trava

Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (opština Crna Trava)

Odluka o utvrđivanju tržišne cene nepokretnosti po m2 za 2010. godinu (grad Leskovac)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 8/10 od 29. juna 2010. godine

Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji grada Valjeva

Lokalni ekološki akcioni plan grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 2/10 od 2. februara 2010. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na području opštine Trgovište)

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Trgovište za 2009. godinu

Odluka o visini naknade za izvršene usluge Opštinske uprave (opština Trgovište)

"Sl. list opština Srema", br. 19/10 od 23. juna 2010. godine

Odluka o izmenama Odluke o komunalnoj higijeni i uslugama (opština Šid)

Odluka o izmeni o Odluke o uslovima i načinu postavljanja montažnih objekata na površinama javne namene na teritoriji Opštine Šid

Zaključak o ispravci

"Sl. list opštine Kikinda", br. 11/10 od 17. juna 2010. godine

Uputstvo za izradu godišnjih izveštaja o radu i poslovanju javnih preduzeća i javnih agencija čiji je osnivač opština Kikinda

Uputstvo za izradu godišnjih izveštaja o radu i poslovanju ustanova čiji je osnivač opština Kikinda

"Sl. list CG", br. 31/10 od 4. juna 2010. godine

Uredba o uslovima i načinu korišćenja objekata za reprezentativne potrebe u svojini Crne Gore

Pravilnik o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite lica koje traži azil, lica kojem je priznat status izbjeglice, lica kojem je odobrena dodatna zaštita i lica kojem je odobrena privremena zaštita

Ispravka Zakona o volonterskom radu

Pravila o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 70/10 od 21. jula 2010. godine

Pravilnik o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi

Odluka o izmjenama Statuta Akcijskog fonda Republike Srpske ad Banja Luka

Odluka o usvajanju Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi