Trenutno u Ekspertu

Propisa: 78375

Službenih mišljenja: 12258

Sudske prakse: 7236

Modela akata: 610

Obrazaca: 21804

Podzakonskih akata: 56876

Prečišć. tekstova: 17673

Propisa CG: 1044

Propisa R.Srpske: 1510

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 29.09.2010.

Ekspert Internet je ažuriran 29.09.2010. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 69/10

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 10/10

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 8/10

"Sl. list APV" 16/10

"Sl. list grada Beograda" 30/10

"Sl. list grada Novog Sada" 37/10

"Sl. list grada Niša" 63/10

"Sl. list grada Kragujevca" 17/10

"Sl. list grada Čačka" 8/10

"Sl. list grada Kruševca" 3/10

"Sl. list grada Kraljeva" 19/10

"Sl. list grada Užica" 18/10

"Sl. list grada Pančeva" 18/10

"Sl. list grada Zrenjanina" 12/10

"Sl. list grada Sombora" 7/10

"Sl. list grada Smedereva" 6/10

"Sl. list grada Loznice" 6/10

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/10

"Sl. list grada Zaječara" 15/10

"Sl. list grada Subotice" 25/10

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bog., Vlad. i Koc." 16/10

"Sl. glasnik grada Požarevca" 6/10

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/10

"Sl. glasnik grada Leskovca" 10/10

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/10

"Sl. glasnik grada Vranja" 2/10

"Sl. list opština Srema" 23/10

"Sl. list opštine Kikinda" 15/10

"Sl. list CG" 49/10

"Sl. glasnik Republike Srpske" 88/10

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 69/10 od 24. septembra 2010. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima i postupku dodeljivanja sredstava za sufinansiranje projekata

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu obračuna i visini naknada za usluge koje pruža Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja

Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije inspektora za lekove i medicinska sredstva

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra privrednih ribara

Pravilnik o znacima državne pripadnosti, oznaci registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Vlade

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije IU broj 394/2005 (odnosi se na Odluku o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine)

Rešenje (o administrativnom prenosu nepokretnosti radi izgradnje saobraćajnog poteza unutrašnjeg magistralnog poluprstena od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta - deonica od ulice Tošin bunar do čvora "Autokomanda" (građevinska parcela S23))

Rešenje (o eksproprijaciji, odnosno administrativnom prenosu nepokretnosti radi izgradnje saobraćajnica - ulica i zelenih površina u Lapovu)

Rešenje (o eksproprijaciji, odnosno administrativnom prenosu nepokretnosti radi nastavka eksploatacije uglja na Površinskom kopu Polje "D" i otpočinjanja eksploatacije uglja na Površinskom kopu Polje "E" - "Damnjanovića kraj")

Rešenje (o oduzimanju dozvole za rad brokersko-dilerskom društvu "Bonitet Grupa" a.d. Beograd)

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Code")

Rešenje o davanju saglasnosti na prenos akcija Javnog preduzeća PTT saobraćaja "Srbija" u "Telekom Srbija" a.d. na Republiku Srbiju

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za zaštitu prirode Srbije

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Kanou, Savezna Republika Nigerija (Faruk Adamu Aliju)

Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

Maloprodajne cene cigareta "EVE MINT SLIMS" ("Sl. glasnik RS", br. 69/10)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 10/10 od 31. avgusta 2010. godine

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplov i motor

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil novinar saradnik

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil saradnik u dramskoj umetnosti

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil saradnik u muzičkoj umetnosti

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 8/10 od 29. jula 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Program modernizacije škola) između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu radi sprovođenja Finansijskog protokola zaključenog 15. decembra 2009. godine između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske, između Vlade Republike Srbije i Natixis...

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Austrije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Pakistana o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

"Sl. list APV", br. 16/10 od 13. septembra 2010. godine

Odluka o visini naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata za proizvodnju električne energije i vodnog zemljišta za objekte hidroelektrane (na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine)

"Sl. list grada Beograda", br. 30/10 od 8. septembra 2010. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Rakovica

Statut gradske opštine Barajevo (prečišćen tekst)

Pokazatelj rasta cena na malo u avgustu 2010. godine (grad Beograd)

Zaključak (o davanju ovlašćenja Komisiji za propise Skupštine opštine Barajevo da uradi prečišćen tekst Statuta gradske opštine Barajevo)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 37/10 od 3. septembra 2010. godine

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada

Rešenje o utvrđivanju cene časa usluge pomoći u kući (na teritoriji Grada Novog Sada)

Program održavanja, uređivanja i korišćenja javnih garaža i javnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada u 2010. godini

"Sl. list grada Niša", br. 63/10 od 14. septembra 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad (na teritoriji opštine Žitorađa)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 17/10 od 15. jula 2010. godine

Odluka o obezbeđenju sredstava za učešće u finansiranju projekata

Odluka o prihvatanju obaveze servisiranja duga

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju Cenovnika usluga parkiranja na opštim i posebnim parkiralištima i usluga za novu delatnost - obuka vozača motornih vozila JKP "Parking servis Kragujevac" i za uklanjanje nepravilno parkiranih...

Rešenje o davanju saglasnosti na promenu cene vode, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac

Program o drugoj izmeni i dopuni Programa za podsticaj preduzetništva u 2010. godini

Zaključak (u vezi sa nalozima za službena putovanja u zemlji, funkcionera, postavljenih lica i zaposlenih, grad Kragujevac)

"Sl. list grada Čačka", br. 8/10 od 11. juna 2010. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja (grad Čačak)

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća (grad Čačak)

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2010. godini (grad Čačak)

Odluka o sakupljanju, dopremanju i odlaganju čvrstog komunalnog otpada (sa teritorije grada Čačka)

Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2010. godinu

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/10 od 28. aprila 2010. godine

Odluka (o pruhvatanju Memoranduma o razumevanju i saradnji u okviru realizacije projekta stambene podrške ugroženim kategorijama stanovništva tokom 2010/2011. godine)

Odluka o matičnim područjima grada Kruševca

Odluka o zaduživanju za finansiranje infrastrukturnih projekata (grad Kruševac)

Program budžetskog Fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca u 2010. godini

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kruševca za 2010. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 19/10 od 9. septembra 2010. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja mobilnih i fiksnih telefona (grad Kraljevo)

Rešenje o razrešenju načelnika Gradske uprave grada Kraljeva (Jelena Bekčić)

"Sl. list grada Užica", br. 18/10 od 11. avgusta 2010. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti na cene vode i odvođenja otpadnih voda za sve kategorije potrošača utvrđene Odlukom UO JKP "Vodovod" Užice)

Zaključak (o određivanju lokacije Autobuske stanice Užice za polazak i dolazak turističkih autobusa)

"Sl. list grada Pančeva", br. 18/10 od 27. avgusta 2010. godine

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći (na teritoriji grada Pančeva)

Ispravka Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine (grad Pančevo)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 12/10 od 17. avgusta 2010. godine

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu paketa pomoći u hrani za najugroženija domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 7/10 od 18. juna 2010. godine

Sporazum o osnivanju, delokrugu i načinu rada Socijalno- ekonomskog saveta Grada Sombora

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/10 od 4. avgusta 2010. godine

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Badljevica (grad Smederevo)

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Drugovac (grad Smederevo)

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Landol (grad Smederevo)

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Vrbovac (grad Smederevo)

Zaključak (o utvrđivanju polaznih osnovica za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica u 2010. godini, na teritoriji grada Smedereva)

"Sl. list grada Loznice", br. 6/10 od 29. juna 2010. godine

Odluka o naknadama odbornika i članova radnih tela Skupštine grada Loznice

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine Grada Loznice

Odluka o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o visini poreskih osnovica za obračun poreza na imovinu (na teritoriji grada Loznice)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/10 od 15. aprila 2010. godine

Odluka o izboru eksternog revizora za reviziju Završnog računa budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2009. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama (na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskoj plaži (u gradu Sremska Mitrovica)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka gradske pijace u Sremskoj Mitrovici, 2010.

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostornog bloka između ulica Stari šor, Kralja Petra I, Železničke, Tarasa Ševčenka, Vladimira Matijevića i Ratarske - stambeno naselje "Matija Huđi" - u Sremskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostornog bloka između ulica Sveti Dimitrije, Kralja Petra I i Stari Šor u Sremskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostornog bloka sa naseljskim grobljem u Mačvanskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radno komercijalne zone Sever 2 u Sremskoj Mitrovici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radno-komercijalne zone "Radinačka petlja" - jug u Sremskoj Mitrovici

Odluka o kriterijumima za kategorizaciju i kategorizacija gradskih puteva i ulica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica

Rešenje o određivanju cene Službenog lista Grada Sremska Mitrovica za 2010. godinu

Program održavanja zelenih površina za uklanjanje štetne vegetacije na lokalnim putevima u 2010. godini (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Program uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2010. godini

Zaključak o određivanju nadležnog organa za davanje na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Zaključak o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Zaječara", br. 15/10 od 18. avgusta 2010. godine

Pravilnik o službenim putovanjima (grad Zaječar)

"Sl. list grada Subotice", br. 25/10 od 29. jula 2010. godine

Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice i o uslovima i načinu raspolaganja sredstvima Fonda (prečišćeni tekst)

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 16/10 od 10. avgusta 2010. godine

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (na teritoriji opštine Koceljeva)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/10 od 2. jula 2010. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Gradske opštine Kostolac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/10 od 30. jula 2010. godine

Pravinik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi (grad Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o prestanku važenja Odluke o pomoći opštine Jagodina u zapošljavanju bračnih parova

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Jagodine)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Jagodina

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/10 od 11. juna 2010. godine

Odluka o bližim uslovima o auto-taksi prevozu putnika (grad Leskovac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o gradskim administrativnim taksama grada Leskovca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi grada Leskovca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Leskovac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu za 2010. godinu (grad Leskovac)

Odluka o izmeni i dopuni Statuta opštine Crna Trava

Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (opština Crna Trava)

Odluka o putevima (na teritoriji grada Leskovca)

Odluka o utvrđivanju tržišne cene nepokretnosti po m2 za 2010. godinu (grad Leskovac)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/10 od 18. avgusta 2010. godine

Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove i zaposlenih u Gradskoj upravi za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 2/10 od 2. februara 2010. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na području opštine Trgovište)

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Trgovište za 2009. godinu

Odluka o visini naknade za izvršene usluge Opštinske uprave (opština Trgovište)

"Sl. list opština Srema", br. 23/10 od 2. avgusta 2010. godine

Odluka o stavljanju van snage Rešenja o davanju na korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta (opština Pećinci)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 15/10 od 13. septembra 2010. godine

Rešenje (o utvrđivanju obaveze izrade Strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan detaljne regulacije za infrastrukturni koridor opštinskog puta Iđoš - most na reci Tisi kod Ade)

"Sl. list CG", br. 49/10 od 13. avgusta 2010. godine

Zakon o izmjenama i dopuni Zakonika o krivičnom postupku

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 88/10 od 9. septembra 2010. godine

Prosječne bruto plate po zaposlenom isplaćene u Republici Srpskoj u julu 2010. godine

Saopštenje (o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćenim u julu 2010. i u periodu januar - jul 2010. godine)