Trenutno u Ekspertu

Propisa: 78454

Službenih mišljenja: 12267

Sudske prakse: 7236

Modela akata: 610

Obrazaca: 21829

Podzakonskih akata: 56931

Prečišć. tekstova: 17702

Propisa CG: 1045

Propisa R.Srpske: 1511

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju državne uprave

Na osnovu člana 85. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05 i 101/07) i člana 42. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05 i 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada je donela:


UREDBU
O ELEKTRONSKOM KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE


 

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 40/10, na snazi je od 19.06.2010.,
a primenjuje se od 20.07.2010.

 

Ovom uredbom uređuje se postupanje sa elektronskim dokumentima u kancelarijskom poslovanju organa državne uprave. Odredbe ove uredbe shodno se primenjuju i na službe Narodne Skupštine, predsednika Republike i Vlade, autonomnih pokrajina, organe opština, gradova, grada Beograda - kad vrše poverene poslove državne uprave, kao i na preduzeća i druge organizacije kada vrše javna ovlašćenja.

 

 Kompletan tekst Uredbe, možete pronaći u Ekspert-u . (Besplatno probno korišćenje)