Trenutno u Ekspertu

Propisa: 135372

Službenih mišljenja: 16914

Sudske prakse: 9716

Modela akata: 888

Obrazaca: 39813

Podzakonskih akata: 100637

Prečišć. tekstova: 30677

Propisa CG: 1966

Propisa R.Srpske: 2456

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 31.12.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 31.12.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 122/12

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 11/12

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 6/12

"Sl. list APV" 36/12

"Sl. list grada Beograda" 63/12

"Sl. list grada Novog Sada" 45/12

"Sl. list grada Niša" 83/12

"Sl. list grada Kragujevca" 42/12

"Sl. list grada Čačka" 16/12

"Sl. list grada Kruševca" 8/12

"Sl. list grada Kraljeva" 22/12

"Sl. list grada Užica" 11/12

"Sl. list grada Pančeva" 32/12

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/12

"Sl. list grada Sombora" 10/12

"Sl. list grada Smedereva" 12/12

"Sl. list grada Loznice" 16/12

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 17/12

"Sl. list grada Zaječara" 28/12

"Sl. list grada Subotice" 47/12

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 25/12

"Sl. glasnik grada Požarevca" 10/12

"Sl. glasnik grada Jagodina" 17/12

"Sl. glasnik grada Leskovca" 30/12

"Sl. glasnik grada Valjeva" 12/12

"Sl. list opština Srema" 35/12

"Sl. list opštine Kikinda" 22/12

"Sl. list opštine Inđija" 9/12

"Sl. list CG" 57/12

"Sl. glasnik Republike Srpske" 116/12

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 122/12 od 25. decembra 2012. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici - pravna lica

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara

Pravilnik o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica

Pravilnik o sadržini Registra komora

Odluka (Visokog saveta sudstva broj 06-00-77/2012-01)

Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu

Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1540 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sprečavanju širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava za njihovo prenošenje (2012 - 2016)

Odluka o određivanju matičnih područja opštine Koceljeva

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Jasna Učajev)

Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2013. godinu

Odluka o utvrđivanju osnovice i visine članarine Regionalne privredne komore Subotica za 2013. godinu

Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načina i roka plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Pančevo za 2013. godinu

Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Privredne komore Kosova i Metohije za 2013. godinu

Odluka o utvrđivanju visine i osnovice, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Vojvodine za 2013. godinu

Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2013. godinu

Rešenje (o promeni podataka u Rešenju o imenovanju sudskih veštaka broj 740-05-00117/2011-03)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Bobar (Vladan) Vjekoslav)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Čvorović Plavšić (Srećko) Ivana)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Mitrović (Stanko) Predrag)

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, duvanskog proizvoda marke "PUEBLO")

Rešenje (o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, promene podataka kod marke duvanskog proizvoda "Dunhill Fine Cut" - Black)

Rešenje (o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, promene podataka kod marke duvanskog proizvoda "Dunhill Fine Cut" - Dark Blue)

Rešenje (o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, promene podataka kod marke duvanskog proizvoda "Dunhill Fine Cut" - White)

Rešenje (o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda privredni subjekt "KING LEAF", d.o.o., Novi Beograd)

Rešenje o davanju saglasnosti na obavljanje druge delatnosti Doma učenika srednjih škola "Pane Đukić Limar" u Kruševcu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "EL-EX GARANT" DOO

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "ENEL" DOO

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "FEROMONT" DOO

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU" AD

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "MASTER OPITUS" DOO

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "NS PETROL LAB" DOO

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "PETROL INŽINJERING" DOO

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "VUKAS MERING" DOO

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo INSA Industrija satova Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo ROHE DOO Beograd

Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima (R. broj 3515/45-51-02/2012)

Rešenje o izmenama Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9452/2012)

Rešenje o određivanju biblioteka koje obavljaju matične funkcije u bibliotečko-informacionoj delatnosti

Rešenje o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Milanu, Republika Italija (Ivana Pejović)

Rešenje o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Minhenu, Savezna Republika Nemačka (Boro Šuput)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9413/2012-1)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9415/2012)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9453/2012)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9458/2012)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9459/2012)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9481/2012)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u novembru 2012. godine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 122/12)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 11/12 od 7. novembra 2012. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za reciklažu

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj baletskoj školi

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

Ispravka Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil aviotehničar

Ispravka Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za transportne sisteme aerodroma

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 6/12 od 24. decembra 2012. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

"Sl. list APV", br. 36/12 od 29. novembra 2012. godine

Statut Advokatske komore Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 63/12 od 3. decembra 2012. godine

Odluka o dodeli nagrade opštine Čukarica "Matija Ban" za 2012. godinu (Lola Novaković)

Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2012/13

"Sl. list grada Novog Sada", br. 45/12 od 16. novembra 2012. godine

Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje reklamne oznake na fasadi, krovu i drugim površinama zgrade i za isticanje firme na poslovnom prostoru (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplote za grejanje prostorija (JKP "Novosadska toplana")

Odluka o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, transporta i deponovanja otpada

Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2012. godinu

Rešenje o izmeni Programa finansiranja potreba u oblasti sporta za 2012. godinu

Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2012. godinu

Rešenje o utvrđivanju ekonomski najniže cene u okviru taksi tarife po kojoj se mora obavljati auto-taksi prevoz na teritoriji Grada Novog Sada

"Sl. list grada Niša", br. 83/12 od 22. oktobra 2012. godine

Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Nišu

Odluka o rebalansu budžeta Grada Niša za 2012. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 42/12 od 9. novembra 2012. godine

Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o položaju, nagradama i naknadama vrhunskih sportista i sportskih stručnjaka grada Kragujevca

Odluka o izmenama Odluke o gradskom veću (na teritoriji grada Kragujevca)

Odluka o izradi Izmena i dopuna dela Plana detaljne regulacije "Matične lokacije Grupa Zastava"

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Saobraćajnice od južne obilaznice do matične lokacije Grupe Zastava"

Odluka o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Saobraćajnice od južne obilaznice do matične lokacije Grupe Zastava" na životnu sredinu

Odluka o neizradi strateške procene uticaja izmena i dopuna dela PDR "Matične lokacije grupa Zastava" na životnu sredinu

Odluka o novčanoj nagradi "Akademik Dragoslav Srejović" najuspešnijim učenicima i studentima sa teritorije grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 16/12 od 18. septembra 2012. godine

Odluka (o poveravanju prenosa sednica Skupštine grada Čačka u 2012. godini - TV "Galaksija" Čačak i zajednički TV Telemark Čačak i Moja TV)

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2012. godinu

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove grada Čačka

Izmene i dopune Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2012. godinu (na teritoriji grada Čačka)

Izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2012. godinu (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 8/12 od 29. septembra 2012. godine

Pravilnik o načinu organizovanja dobrovoljnog rada (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o grobljima i sahranjivanju (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji gradske uprave grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o parkiralištima (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu pružanja pravne pomoći građanima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine grada Kruševca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o postupku izdavanja i formiranja zakupnine za korišćenje poslovnog prostora (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji, delokrugu i radu Zaštitnika građana grada Kruševca

Odluka o merama za zaštitu od buke

Odluka o strateškom partnerstvu za gasifikaciju teritorije grada Kruševca

Odluka o uređenju grada

Rešenje (o produženju roka za realizaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma grada Kruševca za period 2009-2012. godine do 2014. godine)

Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Kruševca

Rešenje o utvrđivanju visine zakupnine za korišćenje poslovnog prostora (na teritoriji grada Kruševca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/12 od 18. oktobra 2012. godine

Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 11/12 od 12. jula 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta (grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 32/12 od 19. oktobra 2012. godine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o izvršnim organima grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o uređenju saobraćaja

Odluka o ovlašćenju pomoćnika Gradonačelnika grada Pančeva u oblasti urbanizma i pomoćnika Gradonačelnika grada Pančeva za ekonomski razvoj za pokretanje inicijativa za izradu planskih dokumenata i njihovih izmena i dopuna za grad Pančevo

Odluka o postavljanju spomen ploče (na zgradi Doma omladine Pančevo)

Odluka o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode (JKP "Grejanje" Pančevo)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP "Grejanje" Pančevo o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode broj: 10/1380-6 od 12.10.2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za socijalni rad "Solidarnost", Pančevo

Statut Centra za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/12 od 5. oktobra 2012. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 10/12 od 26. septembra 2012. godine

Pravilnik o I izmenama i dopunama Pravilnika o finansiranju, radu i uslovima za ostvarivanje prava na uslugu narodne kuhinje na teritoriji grada Sombora

Rešenje (o pravu na mesečnu finansijsku pomoć koju ostvaruju nezaposlene trudnice i porodilje sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 12/12 od 25. septembra 2012. godine

Odluka o načinu i kriterijumima za ostvarivanje finansijske pomoći penzionerima grada Smedereva

Rešenje o davanju saglasnosti na cene proizvodnje i distribucije toplote Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik komunalnih usluga, osim usluga proizvodnje i distribucije vode sa odvođenjem, Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik obaveznih troškova sahranjivanja Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga iznošenja i deponovanja smeća Javnog komunalnog preduzeća Čistoća Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik vode za piće Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 16/12 od 12. oktobra 2012. godine

Pravilnik o načinu, uslovima korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Gradske uprave Loznica

Odluka (o usvajanju Pravilnika o načinu, uslovima korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Gradske uprave grada Loznice)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini Grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine Grada Loznice

Program davanja u zakup javnog neizgrađenog građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

Zaključak (Gradskog veća grada Loznice, broj: 06-17/12-4-10/1)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/12 od 16. novembra 2012. godine

Odluka o izmeni Odluke o pružanju finansijske pomoći porodici za prvorođeno dete (Sremska Mitrovica)

Odluka o pravima u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 28/12 od 9. oktobra 2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti Javno komunalno-stambenom preduzeću "Zaječar" u Zaječaru na cenu toplotne energije

"Sl. list grada Subotice", br. 47/12 od 1. oktobra 2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na cene odnošenja i deponovanja otpada (JKP "Čistoća i zelenilo", Subotica)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju (na teritoriji Grada Subotice)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju (na teritoriji grada Subotice)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 25/12 od 10. oktobra 2012. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji opštine Koceljeva)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/12 od 20. septembra 2012. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca (JP "Toplifikacija" Požarevac)

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/12 od 7. novembra 2012. godine

Izmena Programa putovanja delegacije grada Jagodine u Republiku Italiju

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 30/12 od 28. avgusta 2012. godine

Odluka o pristupanju osnivanja jedinstvenog šaltera za podršku biznisu i za izdavanje građevinskih dozvola (na teritoriji grada Leskovca)

Odluka o utvrđivanju tržišne cene nepokretnosti po m2 za 2012. godinu (na teritoriji Grada Leskovca)

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2012. godinu (na teritoriji Grada Leskovca)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/12 od 30. oktobra 2012. godine

Odluka o dopuni Odluke o gradskim administrativnim taksama

Odluka o dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uniformi i oznakama komunalne policije grada Valjeva

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. list opština Srema", br. 35/12 od 19. oktobra 2012. godine

Odluka o izmenama Odluke o platama i ostalim primanjima lica koja bira, imenuje ili postavlja Skupština opštine Pećinci

Odluka o izmeni Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama (na teritoriji opštine Pećinci)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela radne zone 2.1. u katastarskoj opštini Ašanja

Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Pećinci

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Ruma

Odluka o plaćanju preostalog dela naknade za eksproprisano zemljište u K.O. Šimanovci radi izgradnje ulice-puta S-30 u Šimanovcima

Odluka o sprovođenju mera za otvaranje heliodroma u Šidu

"Sl. list opštine Kikinda", br. 22/12 od 18. septembra 2012. godine

Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za lice koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

"Sl. list opštine Inđija", br. 9/12 od 19. septembra 2012. godine

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 57/12 od 16. novembra 2012. godine

Uredba o načinu i postupku davanja u zakup privremeno oduzete imovine

Uredba o načinu i postupku prodaje privremeno oduzete nepokretne imovine

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 116/12 od 13. decembra 2012. godine

Zakon o doprinosima

Zakon o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske