Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 02.07.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 2.07.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 62/12

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/12

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/12

"Sl. list APV" 18/12

"Sl. list grada Beograda" 34/12

"Sl. list grada Novog Sada" 24/12

"Sl. list grada Niša" 32/12

"Sl. list grada Kragujevca" 25/12

"Sl. list grada Čačka" 10/12

"Sl. list grada Kruševca" 1/12

"Sl. list grada Kraljeva" 9/12

"Sl. list grada Užica" 5/12

"Sl. list grada Pančeva" 16/12

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/12

"Sl. list grada Sombora" 6/12

"Sl. list grada Smedereva" 2/12

"Sl. list grada Loznice" 10/12

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/12

"Sl. list grada Zaječara" 31/11

"Sl. list grada Subotice" 35/12

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 9/12

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/12

"Sl. glasnik grada Jagodina" 8/12

"Sl. glasnik grada Leskovca" 16/12

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/12

"Sl. glasnik grada Vranja" 23/11

"Sl. list opština Srema" 17/12

"Sl. list opštine Kikinda" 14/12

"Sl. list CG" 28/12

"Sl. glasnik Republike Srpske" 54/12

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 62/12 od 26. juna 2012. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o standardima za primenu pojedinih citostatika i određenih specifičnih lekova za lečenje malignih oboljenja osiguranih lica Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka Ustavnog suda Broj IUo-820/2010 (odnosi se na Odluku Gradskog veća grada Užice o bližim kriterijumima za isplatu i obračun naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada)

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda - "DIVA VIOLET SLIMS")

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Rešenje o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku (dr Rajko Perić)

Rešenje o razrešenju zamenika Republičkog javnog pravobranioca (Siniša Milić)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u maju 2012. godine

Podatak o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u periodu januar - maj 2012. godine

Ispravka Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 5/12 od 19. juna 2012. godine

Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa

Pravilnik o dopuni Pravilnika o Programu ogleda funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/12 od 2. marta 2012. godine

Zakon o potvrđivanju amandmana na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije "Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/C"

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013)

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope o finansiranju projekta "Obrazovanje za socijalnu inkluziju"

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u vezi sa davanjem statusa pridruženog članstva kao etape koja prethodi članstvu u CERN-u

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Republike Srbije u operacijama Evropske unije za upravljanje krizama, sa izjavama Republike Srbije i država članica Evropske unije o odricanju od...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana u vezi sa Projektom za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu "Nikola Tesla"

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o međusobnoj zaštiti poverljivih informacija i materijala razmenjenih u okviru saradnje u oblasti vojne industrije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS Projekat za male hidroelektrane) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Grad Beograd most na Savi/A, Grad Beograd most na Savi/B i prilazni putevi"

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za prvu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Kineske Export-Import banke kao zajmodavca

"Sl. list APV", br. 18/12 od 11. juna 2012. godine

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2012/2013. godinu

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2012/2013. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 34/12 od 6. juna 2012. godine

Ispravka Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini

"Sl. list grada Novog Sada", br. 24/12 od 15. juna 2012. godine

Odluka o izmeni Odluke o izboru poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za stručno osposobljavanje i zapošljavanje pripravnika

Odluka o organizovanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2012. godini

Rešenje o dopuni akcionog plana zapošljavanja grada novog sada za 2012. godinu

Rešenje o izmenama Programa finansiranja potreba u oblasti sporta za 2012. godinu

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada

Rešenje o određivanju privremenih parkirališta za putničke automobile ispred kupališta "Štrand" u Novom Sadu

Program rešavanja stambenih potreba u 2012. godini (na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Niša", br. 32/12 od 27. aprila 2012. godine

Odluka o promeni Statuta opštine Doljevac

Privremeni Poslovnik Skupštine opštine Doljevac

"Sl. list grada Kragujevca", br. 25/12 od 8. juna 2012. godine

Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Kragujevca za 2012. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 10/12 od 24. aprila 2012. godine

Odluka o dopuni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/12 od 1. februara 2012. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi grada Kruševca

Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Budžetskog Fonda za populacionu politiku grada Kruševca

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Budžetskog Fonda za populacionu politiku grada Kruševca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 9/12 od 18. maja 2012. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora za JKP "Vodovod" Kraljevo

"Sl. list grada Užica", br. 5/12 od 5. aprila 2012. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Užica

Odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama na teritoriji grada Užica

Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za lice koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (na teritoriji grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/12 od 14. maja 2012. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca Doma zdravlja Pančevo

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za autoputsku i železničku obilaznicu oko Beograda (autoputska deonica Bubanj Potok - Vinča - Pančevo, železnička deonica Beli Potok - Vinča - Pančevo), sa drumsko...

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 18/12 od 30. maja 2012. godine

Program optimalnog organizovanja auto-taksi prevoza (na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list grada Sombora", br. 6/12 od 25. maja 2012. godine

Pravilnik o I (prvim) izmenama i dopunama Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje usluge dnevnog boravka lica sa smetnjama u razvoju i kriterijumima i merilima za utvrđivanje prava i cene rada dnevnog boravka

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/12 od 15. marta 2012. godine

Pravilnik o platama izabranih i postavljenih lica u organima grada Smedereva i zaposlenih u Gradskoj upravi Smederevo

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Smederevo)

Rešenje o utvrđivanju vrednosti boda za obračun naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

Program kontrole kvaliteta vode sa javnih česmi i kupališta na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

Program monitoringa praćenja stanja i prognoza aeropolena na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

Program monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

Program praćenja kvaliteta zemljišta na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

Program sistematske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 10/12 od 16. maja 2012. godine

Odluka o usvajanju Programa postavljanja montažnih objekata na površinama javne namene na području grada Loznice za koje se raspisuje javni oglas o javnom nadmetanju radi davanja u zakup

Program postavljanja montažnih objekata na površinama javne namene na području grada Loznice za koje se raspisuje javni oglas o javnom nadmetanju radi davanja u zakup

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/12 od 9. marta 2012. godine

Program uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2012. godini

"Sl. list grada Zaječara", br. 31/11 od 24. oktobra 2011. godine

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju autobuskih stajališta na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 35/12 od 7. juna 2012. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra objekata na teritoriji Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 9/12 od 24. aprila 2012. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji opštine Bogatić)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/12 od 17. aprila 2012. godine

Poslovnik o radu Upravnog odbora (Centar za kulturu Kostolac)

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove Centar za kulturu Kostolac

Statut ustanove Centar za kulturu Kostolac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/12 od 15. juna 2012. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Jagodine)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji grada Jagodine

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 16/12 od 13. juna 2012. godine

Odluka o otpisu kamate svim aktivnim poreskim obveznicima izvornih prihoda opštine (opština Lebane)

Odluka o poreskim stopama poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lebane

Odluka o visini polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica u 2012. god.

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/12 od 15. maja 2012. godine

Rešenje (o utvrđivanju troškova uklanjanja vozila na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 23/11 od 22. avgusta 2011. godine

Odluka o građevinskom zemljištu (prečišćen tekst)

Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst)

Odluka o javnim priznanjima grada Vranja (prečišćen tekst)

Odluka o komunalnoj inspekciji (prečišćen tekst)

Odluka o objavljivanju gradskih propisa i drugih akata i o izdavanju "Službenog glasnika grada Vranja" (prečišćen tekst)

Odluka o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne policije grada Vranja (prečišćen tekst)

Odluka o organizaciji Gradske uprave Grada Vranja (Prečišćen tekst)

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca grada Vranja (prečišćen tekst)

Statut grada Vranja (Prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 17/12 od 3. maja 2012. godine

Odluka o dodeli finansijske pomoći penzionerima sa najnižim primanjima na teritoriji opštine Stara Pazova za 2012. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama (na teritoriji Opštine Stara Pazova)

Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Kikinda", br. 14/12 od 20. juna 2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na cene osnovnih komunalnih usluga javnog komunalnog preduzeća "6. oktobar" Kikinda za 2012. godinu

"Sl. list CG", br. 28/12 od 5. juna 2012. godine

Zakon o dopunama Zakona o akcizama

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o poreskoj administraciji

Zakon o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 54/12 od 13. juna 2012. godine

Uredba o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj

Rješenje o usvajanju Standarda za sertifikaciju zdravstvenih ustanova