Trenutno u Ekspertu

Propisa: 85123

Službenih mišljenja: 12549

Sudske prakse: 7435

Modela akata: 640

Obrazaca: 23501

Podzakonskih akata: 62438

Prečišć. tekstova: 18822

Propisa CG: 1146

Propisa R.Srpske: 1573

Komentar Zakona o radu - treće izmenjeno i dopunjeno izdanje

U izdanju CEKOS IN-a izašla je iz štampe nova knjiga iz edicije "Priručnik":

Nakon velikog uspeha prethodna dva izdanja knjige, treće izdanje je nastalo nakon obimnih izmena i dopuna Zakona o radu  (koje su objavljene u ”Sl. glasniku RS”, br. 75/14 i na snazi su od 29.07.2014.), a sve u cilju davanja odgovora na mnoga otvorena pitanja. Objašnjenja i komentari sadržani u ovoj knjizi znatno olakšavaju svakodnevnu praktičnu primenu Zakona o radu, te je stoga knjiga namenjena velikom krugu čitalaca, a ne samo onima koji se profesionalno bave ovom tematikom. Knjiga je dopunjena najnovijim  službenim mišljenjima koje je nadležno ministarstvo donelo u vezi sa primenom Zakona, i sudskom praksom.
Sastavni deo knjige su, pored komentara svakog člana prečišćenog teksta Zakona o radu (”Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), i podzakonska akta doneta uz ovaj Zakon i modeli akata, koji su usaglašeni sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona. (PORUČITE KNJIGU)