Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 02.08.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 2.08.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 76/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 15/21

"Sl. list APV" 31/21

"Sl. list grada Beograda" 62/21

"Sl. list grada Čačka" 11/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 9/21

"Sl. list grada Kikinde" 16/21

"Sl. list grada Kragujevca" 16/21

"Sl. list grada Kraljeva" 22/21

"Sl. list grada Kruševca" 8/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 20/21

"Sl. list grada Loznice" 5/21

"Sl. list grada Niša" 77/21

"Sl. list grada Novog Sada" 32/21

"Sl. list grada Pančeva" 19/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 12/21

"Sl. list grada Smedereva" 4/21

"Sl. list grada Sombora" 7/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 8/21

"Sl. list grada Subotice" 22/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 16/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 12/21

"Sl. list grada Vršca" 11/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 17/21

"Sl. list opština Srema" 23/21

"Sl. list opštine Beočin" 6/21

"Sl. list opštine Inđija" 3/21

"Sl. list CG" 80/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 64/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 76/21 od 28. jula 2021. godine

Zakon o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

Zakon o Popisu poljoprivrede 2023.

Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2

Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "AL-WAHA Tobacco A")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "AL-WAHA Tobacco R")

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana", Novi Sad (Nenad Barac)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica", Novi Sad (Uroš Lončar)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan", Novi Sad (Dragan

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Borolini exclusive d.o.o. Beograd - Stari grad ("Sl. glasnik RS", br. 76/21)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 5/21 od 29. juna 2021. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Hotelijersko-restoraterski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Poslovni sekretar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar - specijalista za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar multimedija" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Turistički tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 15/21 od 29. jula 2021. godine

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i administrativno...

"Sl. list APV", br. 31/21 od 14. jula 2021. godine

Ispravka Pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju znaka "Najbolje iz Vojvodine"

"Sl. list grada Beograda", br. 62/21 od 16. jula 2021. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Beograda na račun izvršenja budžeta grada Beograda

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju lokacija za formiranje transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada i postrojenjem za razdvajanje reciklabila na teritoriji grada Beograda

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2021. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 11/21 od 29. maja 2021. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991-1999 godine u 2021. godini

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/21 od 1. aprila 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 16/21 od 9. jula 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova

"Sl. list grada Kragujevca", br. 16/21 od 29. juna 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu utvrđivanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kragujevca

Odluka o Komunalnoj miliciji (grad Kragujevac)

Odluka o organizaciji Gradskih uprava grada Kragujevca

Odluka o osnivanju privrednog društva eKG InfoData doo Kragujevac

Poslovnik Skupštine grada Kragujevca

Kadrovski plan o izmeni Kadrovskog plana zaposlenih u Gradskim upravama i stručnim službama grada Kragujevca za 2021. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/21 od 5. jula 2021. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Kraljeva (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 8/21 od 26. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Službi mesnih zajednica

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 20/21 od 10. juna 2021. godine

Odluka o građevinskom zemljištu (opština Bojnik)

Odluka o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava stvarne službenosti na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini (opština Crna trava)

"Sl. list grada Loznice", br. 5/21 od 28. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 77/21 od 22. jula 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade grada Niša za književnost za decu i mlade

"Sl. list grada Novog Sada", br. 32/21 od 19. jula 2021. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije

Rešenje o utvrđivanju prava na novčanu pomoć socijalno ugroženim porodicama za decu od prvog do osmog razreda osnovne škole, u školskoj 2021/2022. godini

"Sl. list grada Pančeva", br. 19/21 od 12. jula 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o pijacama

Odluka o izmenama Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o postavljanju sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa "Vetroelektrana" na području katastarskih opština Starčevo i Pančevo na teritoriji grada Pančeva

Odluka o otpisu zastarelih nenaplativih potraživanja

Izmena Plana za postavljanje sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/21 od 11. februara 2021. godine

Odluka o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmenama Odluke o Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 12/21 od 21. maja 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mere energetske tranzicije

Odluka o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije

Odluka o promeni Statuta opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/21 od 4. juna 2021. godine

Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada

Odluka o finansijskoj podršci energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Smedereva

Odluka o izmenama Odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi Komunalne milicije grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 7/21 od 10. juna 2021. godine

Pravilnik o postavljanju objekata i uređaja (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/21 od 12. maja 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 22/21 od 1. jula 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 29/21 od 24. juna 2021. godine

Odluka o izmenama i usklađivanju odluka i drugih opštih akata grada Užica sa Zakonom o komunalnoj miliciji

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/21 od 12. jula 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 12/21 od 3. juna 2021. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o evidenciji i kontroli radnog vremena zaposlenih u organima grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 11/21 od 26. juna 2021. godine

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 44/21 od 22. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 17/21 od 6. jula 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 23/21 od 14. juna 2021. godine

Odluka o dopuni Odluke o mesnim zajednicama

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/21 od 19. maja 2021. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci i unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 3/21 od 12. marta 2021. godine

Računovodstvene politike (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 80/21 od 23. jula 2021. godine

Uredba o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2021. godinu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 64/21 od 9. jula 2021. godine

Pravilnik o oblastima obrazovanja

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva