Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 03.02.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 3.02.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 8/16

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 21/15

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/16

"Sl. list APV" 1/16

"Sl. list grada Beograda" 82/15

"Sl. list grada Novog Sada" 61/15

"Sl. list grada Niša" 105/15

"Sl. list grada Kragujevca" 45/15

"Sl. list grada Čačka" 19/15

"Sl. list grada Kruševca" 7/15

"Sl. list grada Kraljeva" 27/15

"Sl. list grada Užica" 22/15

"Sl. list grada Pančeva" 37/15

"Sl. list grada Zrenjanina" 33/15

"Sl. list grada Sombora" 10/15

"Sl. list grada Smedereva" 8/15

"Sl. list grada Loznice" 7/15

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 13/15

"Sl. list grada Zaječara" 1/16

"Sl. list grada Subotice" 46/15

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 14/15

"Sl. glasnik grada Požarevca" 12/15

"Sl. glasnik grada Jagodina" 20/15

"Sl. glasnik grada Leskovca" 23/15

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/15

"Sl. list opština Srema" 34/15

"Sl. list opštine Kikinda" 37/15

"Sl. list opštine Inđija" 15/15

"Sl. list CG" 3/16

"Sl. glasnik Republike Srpske" 1/16

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 8/16 od 1. februara 2016. godine

Uredba o bezbednom ukrcavanju i iskrcavanju pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta

Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini

Pravilnik o sadržini, obrascima, načinu i uslovima za izdavanje i vođenje dokumenata koje domaći brod predaje pri dolasku i odlasku iz luka obalnih država

Odluka (o ovlašćenju dr Dušana Vujovića, ministra finansija, da vrši ovlašćenja ministra odbrane)

Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije"

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Dobrinka Stefanović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Zoran Drecun)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2016. godinu

Rešenje o imenovanju direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije "Kolo" - Ustanove kulture od nacionalnog značaja (Vladimir Dekić)

Rešenje o imenovanju srpskog dela srpsko-mađarske Mešovite komisije za graničnu kontrolu

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (Nataša Milić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe za upravljanje kadrovima (dr Danilo Rončević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike (Miroslav Pivić)

Rešenje o razrešenju člana Saveta kriminalističko-policijskog univerziteta (Milena Vuković)

Rešenje o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Milena Vuković)

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Kosovska Kamenica

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova (Milena Vuković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije "Kolo" - Ustanove kulture od nacionalnog značaja

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-937/2016)

Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2253 od 2. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2254 od 2. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2255 od 2. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2315 od 8. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2316 od 8. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2317 od 8. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2318 od 8. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2319 od 8. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2320 od 8. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2321 od 8. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2351 od 14. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2455 od 21. decembra 2015. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 21/15 od 29. decembra 2015. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u stručnoj školi za sticanje specijalističkog obrazovanja u jednogodišnjem trajanju u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/16 od 11. januara 2016. godine

Izmene i dopune tehničkih propisa koji su sastavni deo Ustava i Konvencije Međunarodnog saveza za telekomunikacije, usvojene na Svetskoj konferenciji o radio-komunikacijama 17. februara 2012. godine u Ženevi, Švajcarska Konfederacija

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Irana o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o zajedničkoj afirmaciji Ekonomskog pojasa i puta svile i Pomorskog puta svile 21. veka

Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave (Protokol o sprovođenju)

"Sl. list APV", br. 1/16 od 13. januara 2016. godine

Pokrajinska Uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine na račun izvršenja budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Uprave za imovinu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 82/15 od 28. decembra 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite (grad Beograd)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Sava centar"

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga (na teritoriji grad Beograda)

Odluka o podizanju spomenika Stefanu Nemanji (Grad Beograd)

Odluka o uređivanju zemljišta i načinu i postupku obračuna i plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru projekta "Beograd na vodi"

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prostora između ulica Matice srpske, Rableove i postojećih sportskih terena, gradska opština Zvezdara

"Sl. list grada Novog Sada", br. 61/15 od 25. decembra 2015. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja na teritoriji Grada Novog Sada

Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu Grada Novog Sada

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Niša", br. 105/15 od 28. decembra 2015. godine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša

Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata na teritoriji Grada Niša u postupku ozakonjenja objekata

"Sl. list grada Kragujevca", br. 45/15 od 30. decembra 2015. godine

Računovodstvene politike (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Čačka", br. 19/15 od 24. oktobra 2015. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Dom kulture Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis")

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Narodni muzej Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak)

"Sl. list grada Kruševca", br. 7/15 od 30. novembra 2015. godine

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kruševca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 27/15 od 1. decembra 2015. godine

Kolektivni ugovor Gradske uprave grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 22/15 od 4. septembra 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju (na teritoriji grada Užica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju posebnih parkirališta (na teritoriji grada Užica)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Prvi partizan" Užice - Bela zemlja

"Sl. list grada Pančeva", br. 37/15 od 28. decembra 2015. godine

Odluka o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 33/15 od 30. decembra 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu

Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata koji su predmet ozakonjenja

"Sl. list grada Sombora", br. 10/15 od 24. novembra 2015. godine

Odluka o dodeljivanju isključivih prava za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje (grad Sombor)

Odluka o subvencionisanju cena komunalnih usluga (na teritoriji grada Sombora)

Odluka o taksi prevozu na teritoriji grada Sombora

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/15 od 8. decembra 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

Zaključak (o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, grad Smederevo)

"Sl. list grada Loznice", br. 7/15 od 11. septembra 2015. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o izmenama Odluke o novčanoj pomoći nezaposlenoj porodilji do navršene prve godine života deteta (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o novčanoj pomoći bračnim parovima prilikom sklapanja braka (grad Loznica)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između Ulica Bolnička, dr Marina, Vojvode Putnika, Vere Blagojević, reke Štire i Trga Vuka Karadžića u Loznici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između Ulica Italijanskih dobrovoljaca, Trga Ante Bogićevića i Ulice Major Jaše Đurđevića u Loznici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između Ulica Jovana Cvijića, Vlade Zečevića, Trg Jovana Cvijića, Save Kovačevića, reke Štire, M. Borisavljevića, Trg Jovana Cvijića i Vojvode Mišića u Loznici

Odluka o nepristupanju izradi Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između Ulica Bolnička, Dr. Marina, Vojvode Putnika, Vere Blagojević, reke Štire i Trga Vuka Karadžića u Loznici

Odluka o nepristupanju izradi Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između Ulica Italijanskih dobrovoljaca, Trga Ante Bogićevića i Ulice Majora Jaše Đurđevića u Loznici

Odluka o nepristupanju izradi Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između Ulica Jovana Cvijića, Vlade Zečevića, Trg Jovana Cvijića, Save Kovačevića, reke Štire, M. Borisavljevića, Trg Jovana Cvijića ...

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/15 od 23. decembra 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama

Odluka o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 1/16 od 13. januara 2016. godine

Odluka o dodeli poklon čestitki porodiljama povodom Nove godine (na teritoriji grada Zaječara)

Odluka o određivanju maksimalne spratnosti na teritoriji grada Zaječara u postupku ozakonjenja objekata

"Sl. list grada Subotice", br. 46/15 od 29. decembra 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Subotice)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo prostora "Banje Palić" između Palićkog jezera i Novosadskog puta na Paliću

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 14/15 od 16. juna 2015. godine

Odluka o većem obimu prava porodici sa decom (grad Šabac)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/15 od 7. decembra 2015. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Požarevac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 20/15 od 13. novembra 2015. godine

Pravilnik o upotrebi službenog mobilnog i stacionarnog telefonskog aparata i načinu korišćenja (grad Jagodina)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Jagodina)

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige za poresku 2016. godinu (na teritoriji grada Jagodina)

Odluka o stopi amortizacije na teritoriji grada Jagodina za poresku 2016. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji grada Jagodine

Odluka o visini stopa poreza na imovinu za 2016. godinu (na teritoriji grada Jagodina)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 23/15 od 22. oktobra 2015. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visina poreskih stopa poreza na imovinu (na teritoriji opštine Bojnik)

Odluka o oslobađanju od poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište na teritoriji opštine Bojnik

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/15 od 27. novembra 2015. godine

Odluka o snabdevanju vodom za piće i prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Valjeva

"Sl. list opština Srema", br. 34/15 od 21. decembra 2015. godine

Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bloka 4-1-6 "Kulturni centar" u Rumi

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Pristupni putevi izletištu Borkovac sa Pavlovačkog druma" u Rumi

"Sl. list opštine Kikinda", br. 37/15 od 30. decembra 2015. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Kikinda

Zaključak (o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, opština Kikinda)

"Sl. list opštine Inđija", br. 15/15 od 26. novembra 2015. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Inđija (za 2016. godinu)

"Sl. list CG", br. 3/16 od 15. januara 2016. godine

Zakon o dopuni Zakona o ličnom stečaju potrošača

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 1/16 od 12. januara 2016. godine

Zakon o radu