Trenutno u Ekspertu

Propisa: 125960

Službenih mišljenja: 16396

Sudske prakse: 9318

Modela akata: 853

Obrazaca: 36868

Podzakonskih akata: 93433

Prečišć. tekstova: 28427

Propisa CG: 1855

Propisa R.Srpske: 2252

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 04.07.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 4.07.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 93/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 6/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/20

"Sl. list APV" 41/20

"Sl. list grada Beograda" 79/20

"Sl. list grada Čačka" 2/20

"Sl. gl. grada Jagodina" 8/20

"Sl. list grada Kikinde" 2/20

"Sl. list grada Kragujevca" 2/20

"Sl. list grada Kraljeva" 15/20

"Sl. list grada Kruševca" 16/2/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 2/20

"Sl. list grada Loznice" 4/20

"Sl. list grada Niša" 20/20

"Sl. list grada Novog Sada" 21/20

"Sl. list grada Pančeva" 23/20

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 2/20

"Sl. list grada Smedereva" 8/20

"Sl. list grada Sombora" 5/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 10/20

"Sl. list grada Subotice" 16/20

"Sl. list grada Užica" 15/20

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/20

"Sl. glasnik grada Vranja" 14/20

"Sl. list grada Vršca" 6/20

"Sl. list grada Zaječara" 27/20

"Sl. list grada Zrenjanina" 6/20

"Sl. list opština Srema" 12/20

"Sl. list opštine Beočin" 11/19

"Sl. list opštine Inđija" 12/20

"Sl. list CG" 64/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 37/20

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 93/20 od 1. jula 2020. godine

Uredba o dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Uredba o javnim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti

Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli

Pravilnik o monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama

Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke

Pravilnik o postupku otvaranja ponuda

Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki

Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke

Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki

Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd

Odluka (o imenovanju direktora Pravosudne akademije, Nenad Vujić)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu, Tinde Kolar Orsag)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Subotici, Dragana Jovanović Gagović)

Odluka o ceni pristupa sistemu za transport nafte naftovodom (JP Transnafta Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Konsultativne grupe za praćenje i realizaciju Projekta inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga (U PRIMENI: od 31. decembra 2020. godine)

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (U PRIMENI: od 31. decembra 2020. godine)

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za banke (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za davaoce finansijskog lizinga (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za Narodnu banku Srbije (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga (U PRIMENI: od 31. decembra 2020. godine)

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za dobrovoljne penzijske fondove (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (U PRIMENI: od 31. decembra 2020. godine)

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Odluka o sadržaju i formi statističkog izveštaja za društva za osiguranje (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)

Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju (Jelena Vuković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Dejan Pavićević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (dr Dušan Jovović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Dušica Nikolić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Slađana Marković Stojanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Zoran Bojović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Dušan Purtić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Ivana Zlatanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Olivera Durlević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (prof. dr Irini Reljin)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Damjan Jović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Dušan Kozarev)

Rešenje o razrešenju direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju (Jelena Vuković)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Ivana Zlatanović)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5387/2020)

Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci

Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki

Dinarska vrednost evropskih pragova

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 6/20 od 23. juna 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/20 od 5. marta 2020. godine

Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru ...

Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije,

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 41/20 od 22. juna 2020. godine

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 79/20 od 22. juna 2020. godine

Odluka o raspisivanju ponovnih izbora za odbornike skupštine gradske opštine Palilula

"Sl. list grada Čačka", br. 2/20 od 8. februara 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

Odluka (o određivanju cene časa usluge pomoć u kući, za 2020. godinu, grad Čačak)

Odluka (o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici i nezbrinuta lica, za korisnike koji žive van teritorije grada Čačka, za 2020. godinu)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/20 od 19. marta 2020. godine

Pravilnik o radu zaposlenih u organima Grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/20 od 10. marta 2020. godine

Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Kikinde

Kadrovski plan za 2020. godinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 2/20 od 30. januara 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 15/20 od 22. maja 2020. godine

Odluka o novčanoj pomoći nezaposlenim porodiljama (grad Kraljevo)

Odluka o novčanoj pomoći porodici sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva

Odluka o prestanku važenja Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu

"Sl. list grada Kruševca", br. 16/2/19 od 26. decembra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Službi mesnih zajednica (grad Kruševac)

Odluka o boravišnoj taksi (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017. godinu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije za 2020. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/20 od 11. februara 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 4/20 od 24. februara 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci bračnim parovima i porodici sa decom na teritoriji grada Loznice

Ispravka tehničke greške u "Službenom listu grada Loznice" broj 19/19 i "Službenom listu grada Loznice" broj 21/19

"Sl. list grada Niša", br. 20/20 od 3. marta 2020. godine

Poslovnik Gradske izborne komisije (grad Niš)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 21/20 od 10. juna 2020. godine

Odluka o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće u 2020. godini (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 23/20 od 10. aprila 2020. godine

Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport - Pančevo" Pančevo sa Zakonom o javnim preduzećima (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/20 od 11. marta 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju područja mesnih zajednica i naziva ulica i trgova na području Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 2/20 od 13. februara 2020. godine

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/20 od 10. juna 2020. godine

Odluka o oslobađanju od plaćanja dela izvornih javnih prihoda Grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 5/20 od 6. marta 2020. godine

Odluka o šestim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o šestim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/20 od 21. maja 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja - "Sremske sigurne kuće" u gradu Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 16/20 od 6. aprila 2020. godine

Odluka (o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u svojini grada Subotice za vreme vanrednog stanja)

"Sl. list grada Užica", br. 15/20 od 24. marta 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/20 od 27. februara 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva...

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 14/20 od 12. maja 2020. godine

Odluka o umanjenju i olakšicama za plaćanje javnih prihoda pravnim licima u privredi i preduzetnicima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 6/20 od 9. maja 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o pijacama (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 27/20 od 28. maja 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 6/20 od 23. marta 2020. godine

Odluka (da se za vreme trajanja vanrednog stanja ne primenjuju st. 2, 3. i 4. člana 17. Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list opština Srema", br. 12/20 od 15. maja 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju na teritoriji opštine Pećinci

"Sl. list opštine Beočin", br. 11/19 od 27. novembra 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 12/20 od 18. maja 2020. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 64/20 od 2. jula 2020. godine

Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 37/20 od 15. aprila 2020. godine

Uredba sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske