Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 04.11.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 04.11.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 77/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/19

"Sl. list APV" 42/19

"Sl. list grada Beograda" 92/19

"Sl. list grada Čačka" 13/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 11/19

"Sl. list grada Kikinde" 22/19

"Sl. list grada Kragujevca" 26/19

"Sl. list grada Kraljeva" 24/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 26/19

"Sl. list grada Loznice" 11/19

"Sl. list grada Niša" 24/19

"Sl. list grada Novog Sada" 47/19

"Sl. list grada Pančeva" 30/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 10/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 15/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 14/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 26/19

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 23/19

"Sl. list grada Vršca" 10/19

"Sl. list grada Zaječara" 20/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 25/19

"Sl. list opština Srema" 26/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 21/19

"Sl. list CG" 55/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 82/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 77/19 od 31. oktobra 2019. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda

Zakon o poštanskim uslugama

Odluka (05 broj 217-10955/2019)

Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju cene za pristup sistemu za prenos električne energije

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

Odluka o određivanju cena za pristup sistemu za prenos električne energije

Odluka o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10960/2019)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/19 od 21. oktobra 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u filološkoj gimnaziji

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u matematičkoj gimnaziji

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/19 od 15. oktobra 2019. godine

Izmene i dopune Tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (aneks ADN 2019)

"Sl. list APV", br. 42/19 od 2. oktobra 2019. godine

Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

"Sl. list grada Beograda", br. 92/19 od 18. oktobra 2019. godine

Pokazatelj potrošačkih cena u septembru 2019. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 13/19 od 13. septembra 2019. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Dom kulture Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Narodni muzej Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 11/19 od 26. jula 2019. godine

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/19 od 4. septembra 2019. godine

Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidenciji osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala u Gradskoj upravi grada Kikinde i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

"Sl. list grada Kragujevca", br. 26/19 od 11. oktobra 2019. godine

Poslovnik o radu Komisije za planove (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/19 od 23. avgusta 2019. godine

Aneks Kolektivnog ugovora zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 26/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Lebane za 2017.

"Sl. list grada Loznice", br. 11/19 od 9. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 24/19 od 2. aprila 2019. godine

Odluka o gradskim administrativnim taksama (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 47/19 od 10. oktobra 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Sen Lu la Fore, Republika Francuska

"Sl. list grada Pančeva", br. 30/19 od 25. septembra 2019. godine

Pravilnik o objavljivanju informacija na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs

Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Pančeva

Kodeks o javnosti rada i odnosima s medijima (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/19 od 8. jula 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 15/19 od 5. avgusta 2019. godine

Izmena kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2019. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 14/19 od 26. avgusta 2019. godine

Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 26/19 od 4. oktobra 2019. godine

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/19 od 19. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 23/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - Grada Vranja za 2017. godinu

"Sl. list grada Vršca", br. 10/19 od 23. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene (grad Vršac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 20/19 od 11. septembra 2019. godine

Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru iz izvorne nadležnosti Grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 25/19 od 15. oktobra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 26/19 od 31. jula 2019. godine

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima u radu organa opštine Stara Pazova za period od 2019-2021. godine (sa Strategijom)

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 21/19 od 13. septembra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 55/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 2/19 (odnosi se na Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore)

Odluka o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 82/19 od 4. oktobra 2019. godine

Zakon o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

Zakon o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

Zakon o izmjeni Zakona o nasljeđivanju

Zakon o likvidacionom postupku