Trenutno u Ekspertu

Propisa: 129550

Službenih mišljenja: 16580

Sudske prakse: 9483

Modela akata: 865

Obrazaca: 38044

Podzakonskih akata: 96157

Prečišć. tekstova: 29305

Propisa CG: 1900

Propisa R.Srpske: 2324

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 04.11.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 4.11.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 132/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/20

"Sl. list APV" 52/20

"Sl. list grada Beograda" 116/20

"Sl. list grada Čačka" 22/20

"Sl. gl. grada Jagodina" 23/20

"Sl. list grada Kikinde" 13/20

"Sl. list grada Kragujevca" 29/20

"Sl. list grada Kraljeva" 41/20

"Sl. list grada Kruševca" 14/20

"Sl. gl. grada Leskovca" 36/20

"Sl. list grada Loznice" 23/20

"Sl. list grada Niša" 94/20

"Sl. list grada Novog Sada" 49/20

"Sl. list grada Pančeva" 60/20

"Sl. gl. grada Požarevca" 26/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/20

"Sl. list grada Smedereva" 13/20

"Sl. list grada Sombora" 23/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 26/20

"Sl. list grada Subotice" 46/20

"Sl. list grada Užica" 42/20

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/20

"Sl. glasnik grada Vranja" 32/20

"Sl. list grada Vršca" 14/20

"Sl. list grada Zaječara" 60/20

"Sl. list grada Zrenjanina" 17/20

"Sl. list opština Srema" 35/20

"Sl. list opštine Beočin" 27/20

"Sl. list opštine Inđija" 25/20

"Sl. list CG" 105/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 107/20

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 132/20 od 30. oktobra 2020. godine

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje

Odluka o obrazovanju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0101/18-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0241/20-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0432/18-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0627/18-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0882/17-11)

Rešenje o imenovanju direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac (Nebojša Jakovljević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod - Valjevo", Valjevo (Ivan Filipović)

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod - Valjevo", Valjevo (Đorđe Milanović)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 16/20 od 28. oktobra 2020. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti osnovne škole

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/20 od 7. septembra 2020. godine

Aranžman između nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije

Odluka br. 1/2018 ECAA Zajedničkog komiteta od 3. maja 2018. godine

Sporazum o donaciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope i Protokola o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola uz Konvenciju o Ugovoru o međunarodnom drumskom prevozu robe (CMR)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma iz Pariza

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

"Sl. list APV", br. 52/20 od 18. septembra 2020. godine

Odluka o visini naknade za vršenje funkcije lica koja bira Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 116/20 od 14. oktobra 2020. godine

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Savski venac

Odluka o izmenama Odluke o lokalnom ombudsmanu Gradske opštine Savski venac

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Omladinskom pozorištu "Dadov" Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu "Zvezdara teatar"

"Sl. list grada Čačka", br. 22/20 od 26. septembra 2020. godine

Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opreme komunalne milicije (grad Čačak)

Odluka o davanju saglasnosti na Statut "Apotekarske ustanove Čačak"

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih milicionara (grad Čačak)

Statut "Apotekarske ustanove Čačak"

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 23/20 od 2. septembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 13/20 od 28. avgusta 2020. godine

Poslovnik Skupštine grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 29/20 od 14. septembra 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim radnim telima Skupštine grada Kragujevca

Odluka o izmeni Odluke o pravima dobrovoljnih davalaca krvi u oblasti zdravstvene zaštite (grad Kragujevac)

Odluka o povećanju kapitala Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, Kragujevac

"Sl. list grada Kraljeva", br. 41/20 od 7. oktobra 2020. godine

Odluka o domaćem linijskom prevozu putnika (grad Kraljevo)

Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kraljeva

Odluka o izradi Plana razvoja grada Kraljeva za period 2021-2030. godine

Odluka o taksi prevozu putnika (grad Kraljevo)

Izmene Kadrovskog plana u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu, grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Službi za poslove lokalnog ombudsmana grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada...

"Sl. list grada Kruševca", br. 14/20 od 21. septembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 36/20 od 1. oktobra 2020. godine

Odluka o boravišnoj taksi (opština Vlasotince)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Domom zdravlja Vlasotince u Vlasotincu

Poslovnik Skupštine opštine Vlasotince

"Sl. list grada Loznice", br. 23/20 od 21. septembra 2020. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 94/20 od 23. oktobra 2020. godine

Rešenje o učešću u realizaciji projekta "Upravljanje staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu"

"Sl. list grada Novog Sada", br. 49/20 od 29. oktobra 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije

Ispravka Odluke o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad

"Sl. list grada Pančeva", br. 60/20 od 2. oktobra 2020. godine

Ispravka (odnosi se na Ispravku Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi ...)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 26/20 od 27. avgusta 2020. godine

Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/20 od 7. marta 2020. godine

Odluka o finansiranju programa preporučene aktivne imunizacije protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima na teritoriji grada Šapca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 13/20 od 28. avgusta 2020. godine

Odluka o izmenama i dopuni Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 23/20 od 2. oktobra 2020. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće na teritoriji grada Sombora

Odluka o načinu korišćenja građevinskog zemljišta koje je u svojini grada Sombora a koje se koristi kao poljoprivredno zemljište do privođenja nameni

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 26/20 od 30. septembra 2020. godine

Odluka o uniformi, vozilima, plovilima i opremi komunalne milicije (grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 46/20 od 2. oktobra 2020. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 42/20 od 28. septembra 2020. godine

Izmena Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja javnih parkirališta od strane povlašćenih korisnika (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/20 od 22. oktobra 2020. godine

Odluka o glavnom urbanisti grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 32/20 od 23. septembra 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu o čijem se obezbeđenju stara opština Bosilegrad

"Sl. list grada Vršca", br. 14/20 od 12. septembra 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o održavanju i zaštiti javnih zelenih površina (grad Vršac)

Odluka o dopunama Odluke o pijacama (grad Vršac)

Odluka o izmenama Odluke o održavanju ulica i puteva (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 60/20 od 23. oktobra 2020. godine

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za dodelu sredstava Budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 17/20 od 16. juna 2020. godine

Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 35/20 od 5. oktobra 2020. godine

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini Opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 27/20 od 20. oktobra 2020. godine

Zaključak o utvrđivanju visine naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova na teritoriji opštine Beočin za agroekonomsku 2015/2016, 2016/2017. i 2017/2018. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 25/20 od 5. oktobra 2020. godine

Poslovnik o radu Opštinskog veća (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 105/20 od 29. oktobra 2020. godine

Uredba o izmjeni Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 107/20 od 28. oktobra 2020. godine

Uredba o nosiocu poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave

Pravilnik o posebnoj i unutrašnjoj kontroli