Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 05.07.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 5.07.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 66/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 12/21

"Sl. list APV" 27/21

"Sl. list grada Beograda" 43/21

"Sl. list grada Čačka" 11/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 9/21

"Sl. list grada Kikinde" 10/21

"Sl. list grada Kragujevca" 14/21

"Sl. list grada Kraljeva" 21/21

"Sl. list grada Kruševca" 4/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 20/21

"Sl. list grada Loznice" 3/21

"Sl. list grada Niša" 62/21

"Sl. list grada Novog Sada" 27/21

"Sl. list grada Pančeva" 16/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/21

"Sl. list grada Smedereva" 1/21

"Sl. list grada Sombora" 7/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 7/21

"Sl. list grada Subotice" 20/21

"Sl. list grada Užica" 24/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 12/21

"Sl. list grada Vršca" 3/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 15/21

"Sl. list opština Srema" 17/21

"Sl. list opštine Beočin" 6/21

"Sl. list opštine Inđija" 3/21

"Sl. list CG" 68/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 53/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 66/21 od 30. juna 2021. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Pravilnik o izgledu i sadržini znaka zabrane prodaje i služenja alkoholnih pića deci ili maloletnicima i znaka štetnosti prekomerne upotrebe alkoholnih pića

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, kao i evidenciji o izdatim potvrdama

Pravilnik o organizaciji i načinu rada vatrogasno-spasilačkih jedinica

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Borka Jovanović)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Nebojša Prvulović)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Zorica Ristović)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Rešenje (o odobravanju ukidanja putnog prelaza na području službenog mesta Svetozar Miletić, u km 84+586 magistralne pruge Subotica - Bogojevo - državna granica - (Erdut))

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Inđija JP, Inđija (Dragoljub Trifunović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju gasa "INGAS" JP Inđija (Zoran Milićević)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija "INGRIN", Inđija (Momčilo

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 100)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 101)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 102)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 103)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 104)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 70)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 71)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 72)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 73)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 74)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 75)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 76)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 77)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 78)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 79)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 80)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 81)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 82)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 83)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 84)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 85)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 86)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 87)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 88)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 89)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 90)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 91)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 92)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 93)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 94)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 95)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 96)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 97)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 98)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 99)

Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Uputstvo o izmeni Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

Uputstvo o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br 66/21)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br 66/21)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 5/21 od 29. juna 2021. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Hotelijersko-restoraterski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Poslovni sekretar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar - specijalista za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar multimedija" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Turistički tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 12/21 od 1. jula 2021. godine

Izmene i dopune tehničkih propisa koji su sastavni deo Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), koji su navedeni u ATMF Prilogu A Dodatka G - Pravila za sertifikaciju i kontrolu lica zaduženih za održavanje (Uredba ECM)

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova Republike Poljske o unapređenju bilateralne saradnje

Memorandum o razumevanju između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva za digitalnu upravu Republike Grčke o smanjenju međunarodnih tarifa za roming elektronskih komunikacionih usluga

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Singapur o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Dominikanske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o izručenju

"Sl. list APV", br. 27/21 od 17. juna 2021. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 43/21 od 10. juna 2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o podizanju spomenika Branku Pešiću

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Novinsko- izdavačkog preduzeća "Kompanija Borba" a.d. Beograd

Odluka o podizanju spomenika Edvardu Rusjanu

"Sl. list grada Čačka", br. 11/21 od 29. maja 2021. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991-1999 godine u 2021. godini

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/21 od 1. aprila 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 10/21 od 29. aprila 2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu raspolaganja stanovima u javnoj svojini grada Kikinde koji se dodeljuju u zakup i drugim vidovima stambene podrške

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2021. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 14/21 od 11. juna 2021. godine

Ispravka (Odluke o izmenama i dopunama Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 21/21 od 27. juna 2021. godine

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/21 od 20. marta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 20/21 od 10. juna 2021. godine

Odluka o građevinskom zemljištu (opština Bojnik)

Odluka o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava stvarne službenosti na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini (opština Crna trava)

"Sl. list grada Loznice", br. 3/21 od 17. maja 2021. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Niša", br. 62/21 od 17. juna 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša

Odluka o regulisanju plaćanja zakupnine zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Niš, odnosno na kome Grad Niš ima posebna svojinska ovlašćenja, a koji koriste za obavljanje ugostiteljske i delatnosti turističkih...

"Sl. list grada Novog Sada", br. 27/21 od 16. juna 2021. godine

Ispravka Odluke o izmeni i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/21 od 7. juna 2021. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi "Dečja radost" Pančevo

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Pančeva, Republika Srbija i grada Dongguana, Narodna Republika Kina

Program energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/21 od 11. februara 2021. godine

Odluka o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmenama Odluke o Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/21 od 23. marta 2021. godine

Odluka o formiranju zona toplifikacije i zona gasifikacije (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Šapca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta (grad Šabac)

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Šapca

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Šapca

Odluka o pravu mesnih zajednica na raspolaganje sredstvima ostvarenih po osnovu poreza na imovinu i drugim prihodima i utvrđivanju postupka i načina njihovog korišćenja (grad Šabac)

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih milicionara (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 1/21 od 12. februara 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Statuta Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u organima grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 7/21 od 10. juna 2021. godine

Pravilnik o postavljanju objekata i uređaja (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 7/21 od 28. aprila 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske tranzicije

Odluka o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije

"Sl. list grada Subotice", br. 20/21 od 21. juna 2021. godine

Ispravka Poslovnika o radu Skupštine grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 24/21 od 17. maja 2021. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

Pravilnik o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama u IV zoni i zgradama kolektivnog stanovanja u gradu Užicu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/21 od 20. maja 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 12/21 od 3. juna 2021. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o evidenciji i kontroli radnog vremena zaposlenih u organima grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 3/21 od 25. marta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Grada Vršca

Odluka o izmeni Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom na teritoriji Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 44/21 od 22. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 15/21 od 31. maja 2021. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata

"Sl. list opština Srema", br. 17/21 od 18. maja 2021. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća Opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/21 od 19. maja 2021. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci i unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 3/21 od 12. marta 2021. godine

Računovodstvene politike (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 68/21 od 23. juna 2021. godine

Zakon o dopuni Zakona o radu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 53/21 od 11. juna 2021. godine

Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad