Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 06.02.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 6.02.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 11/13

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/13

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/13

"Sl. list APV" 40/12

"Sl. list grada Beograda" 1/13

"Sl. list grada Novog Sada" 56/12

"Sl. list grada Niša" 2/13

"Sl. list grada Kragujevca" 42/12

"Sl. list grada Čačka" 26/12

"Sl. list grada Kruševca" 9/12

"Sl. list grada Kraljeva" 1/13

"Sl. list grada Užica" 11/12

"Sl. list grada Pančeva" 38/12

"Sl. list grada Zrenjanina" 34/12

"Sl. list grada Sombora" 10/12

"Sl. list grada Smedereva" 12/12

"Sl. list grada Loznice" 16/12

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 17/12

"Sl. list grada Zaječara" 30/12

"Sl. list grada Subotice" 55/12

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/12

"Sl. glasnik grada Požarevca" 10/12

"Sl. glasnik grada Jagodina" 17/12

"Sl. glasnik grada Leskovca" 30/12

"Sl. glasnik grada Valjeva" 16/12

"Sl. list opština Srema" 45/12

"Sl. list opštine Kikinda" 22/12

"Sl. list opštine Inđija" 9/12

"Sl. list CG" 66/12

"Sl. glasnik Republike Srpske" 5/13

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 11/13 od 1. februara 2013. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Pravilnik o obliku, sadržini i izgledu oznaka i druge signalizacije za obeležavanje graničnog prelaza i njegovog područja i obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih tabli i signalizacije kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP "7. OKTOBAR", Novi Kneževac)

Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima (R. br. 322/49-51-02/2013)

Ispravka Odluke o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2013. godine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 11/13)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika JULIETA d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 11/13)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/13 od 24. januara 2013. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ekonomija, pravo i administracija

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/13 od 30. januara 2013. godine

Zakon o dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006

Zakon o potvrđivanju Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja i Protokola iz 1996. godine o izmenama i dopunama Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja

Zakon o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Srbije i Crne Gore

Zakon o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu

Zakon o potvrđivanju Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja

Zakon o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera

Zakon o potvrđivanju Protokola o zaštiti i održivom korišćenju biološke i predeone raznovrsnosti uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata donete u Kijevu 22. maja 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja njihovih diplomatsko-konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

"Sl. list APV", br. 40/12 od 29. decembra 2012. godine

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava korisnika budžetskih sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine, na račun izvršenja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za zapošljavanje

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Bosutske šume" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Koviljski rit" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Novi Sad"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Kućine" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Podunavsko lovište Plavna" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Novi Sad"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Posavsko lovište Karakuša" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Posavsko lovište Kupinik" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Subotičke šume" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sombor"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Vranjak" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi (Prečišćen tekst)

Rešenje (o dodeli godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača" za 2012. godinu)

Rešenje o Izmenama Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 1/13 od 15. januara 2013. godine

Odluka o izmeni Cenovnika usluga JKP "Parking servis" za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst)

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Cenovnika usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja

"Sl. list grada Novog Sada", br. 56/12 od 28. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju duga po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Niša", br. 2/13 od 9. januara 2013. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji opštine Pirot)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 42/12 od 9. novembra 2012. godine

Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o položaju, nagradama i naknadama vrhunskih sportista i sportskih stručnjaka grada Kragujevca

Odluka o izmenama Odluke o gradskom veću (na teritoriji grada Kragujevca)

Odluka o izradi Izmena i dopuna dela Plana detaljne regulacije "Matične lokacije Grupa Zastava"

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Saobraćajnice od južne obilaznice do matične lokacije Grupe Zastava"

Odluka o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Saobraćajnice od južne obilaznice do matične lokacije Grupe Zastava" na životnu sredinu

Odluka o neizradi strateške procene uticaja izmena i dopuna dela PDR "Matične lokacije grupa Zastava" na životnu sredinu

Odluka o novčanoj nagradi "Akademik Dragoslav Srejović" najuspešnijim učenicima i studentima sa teritorije grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 26/12 od 28. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 9/12 od 22. oktobra 2012. godine

Pravilnik o davanju poklon burmi supružnicima prilikom sklapanja prvog braka (na teritoriji grada Kruševca)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluge grejanja (JKP "Gradska toplana", Kruševac)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora JKP "Vodovod - Kruševac" o utvrđivanju cena za isporučenu pijaću vodu i cena usluga odvođenja otpadnih voda

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/13 od 16. januara 2013. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja mobilnih i fiksnih telefona

Ispravka (akata br. 401, 403-424, "Službeni list grada Kraljeva", br. 28/12)

"Sl. list grada Užica", br. 11/12 od 12. jula 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta (grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 38/12 od 28. decembra 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima, visini, načinu i rokovima plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o porezu na imovinu (na teritoriji grada Pančeva)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 34/12 od 22. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list grada Sombora", br. 10/12 od 26. septembra 2012. godine

Pravilnik o I izmenama i dopunama Pravilnika o finansiranju, radu i uslovima za ostvarivanje prava na uslugu narodne kuhinje na teritoriji grada Sombora

Rešenje (o pravu na mesečnu finansijsku pomoć koju ostvaruju nezaposlene trudnice i porodilje sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 12/12 od 25. septembra 2012. godine

Odluka o načinu i kriterijumima za ostvarivanje finansijske pomoći penzionerima grada Smedereva

Rešenje o davanju saglasnosti na cene proizvodnje i distribucije toplote Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik komunalnih usluga, osim usluga proizvodnje i distribucije vode sa odvođenjem, Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik obaveznih troškova sahranjivanja Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga iznošenja i deponovanja smeća Javnog komunalnog preduzeća Čistoća Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik vode za piće Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 16/12 od 12. oktobra 2012. godine

Pravilnik o načinu, uslovima korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Gradske uprave Loznica

Odluka (o usvajanju Pravilnika o načinu, uslovima korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Gradske uprave grada Loznice)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini Grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine Grada Loznice

Program davanja u zakup javnog neizgrađenog građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

Zaključak (Gradskog veća grada Loznice, broj: 06-17/12-4-10/1)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/12 od 16. novembra 2012. godine

Odluka o izmenama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica u postupku legalizacije objekata i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije

Odluka o izmeni Odluke o pružanju finansijske pomoći porodici za prvorođeno dete (Sremska Mitrovica)

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

Odluka o pravima u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 30/12 od 24. oktobra 2012. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u gradskoj upravi grada Zaječara

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Gradskoj upravi grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 55/12 od 27. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Subotice)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/12 od 21. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Šapca)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/12 od 20. septembra 2012. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca (JP "Toplifikacija" Požarevac)

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/12 od 7. novembra 2012. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi)

Izmena Programa putovanja delegacije grada Jagodine u Republiku Italiju

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 30/12 od 28. avgusta 2012. godine

Odluka o pristupanju osnivanja jedinstvenog šaltera za podršku biznisu i za izdavanje građevinskih dozvola (na teritoriji grada Leskovca)

Odluka o utvrđivanju tržišne cene nepokretnosti po m2 za 2012. godinu (na teritoriji Grada Leskovca)

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2012. godinu (na teritoriji Grada Leskovca)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/12 od 17. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. list opština Srema", br. 45/12 od 28. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji opštine Pećinci)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 22/12 od 18. septembra 2012. godine

Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za lice koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

"Sl. list opštine Inđija", br. 9/12 od 19. septembra 2012. godine

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 66/12 od 31. decembra 2012. godine

Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o dopuni Zakona o radu

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 5/13 od 28. januara 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika