Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 06.02.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 6.02.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 7/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/16

"Sl. list APV" 5/17

"Sl. list grada Beograda" 2/17

"Sl. list grada Čačka" 22/16

"Sl. gl. grada Jagodina" 18/16

"Sl. list grada Kikinde" 22/16

"Sl. list grada Kragujevca" 42/16

"Sl. list grada Kraljeva" 32/16

"Sl. list grada Kruševca" 13/16

"Sl. gl. grada Leskovca" 49/16

"Sl. list grada Loznice" 25/16

"Sl. list grada Niša" 148/16

"Sl. list grada Novog Sada" 81/16

"Sl. list grada Pančeva" 38/16

"Sl. glasnik grada Požarevca" 17/16

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 32/16

"Sl. list grada Smedereva" 10/16

"Sl. list grada Sombora" 27/16

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 20/16

"Sl. list grada Subotice" 3/17

"Sl. list grada Užica" 42/16

"Sl. glasnik grada Valjeva" 17/16

"Sl. list grada Vršca" 20/16

"Sl. list grada Zaječara" 1/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 34/16

"Sl. list opština Srema" 41/16

"Sl. list opštine Inđija" 26/16

"Sl. list CG" 2/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 4/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 7/17 od 31. januara 2017. godine

Uredba o dopunama Uredbe o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"

Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2017. godini

Pravilnik o bližim saobraćajno-tehničkim i drugim uslovima za izgradnju, održavanje i eksploataciju autobuskih stanica i autobuskih stajališta

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stalnim sudskim tumačima

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja

Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Milan Radivojević)

Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2017. godine

Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Vladimirci

Odluka o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

Odluka o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "H. UPMAN MAGNUM 54")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "GEORGE KARELIAS AND SONS DARK BLUE HRT")

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu

Rešenje o imenovanju direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (Nebojša Tomić)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za inovacionu delatnost

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom (Nemanja Stevanović)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom (Nemanja Stevanović)

Rešenje o imenovanju upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu (mr Dejan Savić)

Rešenje o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice (za 2017. godinu)

Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (od 1. februara 2017. godine)

Rešenje o postavljenju na položaj direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije (Ljubinko Stanojević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta (Aca Kovačević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Jovan Petrović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Katarina Lalić Smajević)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom (Nemanja Stevanović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom (Nemanja Stevanović)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra omladine i sporta (Uroš Zeković)

Rešenje o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Aleksandar Jablanović)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta

Rešenje o razrešenju predsednika i člana i vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za inovacionu delatnost

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (Nebojša Tomić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije (Ljubinko Stanojević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Beogradu - Ustanove kulture od nacionalnog značaja (Dejan Savić)

Rešenje o ukidanju prava na nacionalno sportsko priznanje (Đorđe Petronijević)

Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2017. godine)

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu

Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu

Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1957 od 4. novembra 2016. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1958 od 4. novembra 2016. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1962 od 7. novembra 2016. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2033 od 17. novembra 2016. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2221 od 5. decembra 2016. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2223 od 5. decembra 2016. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2224 od 5. decembra 2016. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2225 od 5. decembra 2016. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj

Jedinstvena tarifa naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija putem veb radija i veb televizije

Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini

Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4)...

Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost

Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10)...

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/17 od 10. januara 2017. godine

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike

Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Filološkoj gimnaziji

Pravilnik o programu učenja znakovnog jezika

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/16 od 28. decembra 2016. godine

Memorandum o razumevanju između vazduhoplovnih vlasti Republike Kazahstana i vazduhoplovnih vlasti Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke,...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

"Sl. list APV", br. 5/17 od 25. januara 2017. godine

Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista, usavršavanje sportskih stručnjaka i nagrađivanje za postignute sportske rezultate sportista i sportskih stručnjaka u AP Vojvodini

Odluka o kadrovskoj evidenciji o zaposlenima

Odluka o personalnom dosijeu zaposlenog

"Sl. list grada Beograda", br. 2/17 od 26. januara 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji Grada Beograda za radnu 2016/2017. godinu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2018. i 2019. godini

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda

Odluka o načinu izmirenja dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o određivanju komunalnih delatnosti (na teritoriji grada Beograda)

Odluka o rebalansu budžeta Grada Beograda za 2017. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 22/16 od 25. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Čačka za 2015. godinu

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" Čačak sa Zakonom o javnim

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci sa Zakonom o javnim preduzećima

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/16 od 29. novembra 2016. godine

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige za poresku 2017. godinu (na teritoriji grada Jagodina)

Odluka o stopi amortizacije na teritoriji grada Jagodina za poresku 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Jagodina

Odluka o utvrđivanju visine nulte stope poreza na imovinu za poljoprivredno i šumsko zemljište od za 2017. godinu

Odluka o visini stopa poreza na imovinu za 2017. godinu (na teritoriji grada Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/16 od 22. decembra 2016. godine

Odluka o kadrovskom planu za 2017. godinu (u Gradskoj upravi grada Kikinda)

Odluka o ukidanju Fonda kulture i fizičke kulture grada Kikinde

Odluka o ukidanju Fonda solidarnosti grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 42/16 od 20. decembra 2016. godine

Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2017. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 32/16 od 29. novembra 2016. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije "Fekalna kanalizacija u Tavniku"

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije reke Tovarnice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 13/16 od 30. novembra 2016. godine

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 49/16 od 1. decembra 2016. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Bojnik za 2015. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 25/16 od 16. decembra 2016. godine

Kadrovski plan organa grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 148/16 od 20. decembra 2016. godine

Odluka o budžetu Grada Niša za 2017. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 81/16 od 29. decembra 2016. godine

Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2017. godini (grad Novi

Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2017. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 38/16 od 29. decembra 2016. godine

Kadrovski plan Gradske uprave, Gradske službe za budžetsku inspekciju, Službe interne revizije grada Pančeva, Gradskog pravobranilaštva i Stručne službe zaštitnika građana grada Pančeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 17/16 od 24. decembra 2016. godine

Odluka o dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom

Odluka o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor (Grad Požarevac)

Statut Grada Požarevca (Prečišćen tekst)

Kadrovski plan Gradske uprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Kadrovski plan Gradskog pravobranilaštva za 2017. godinu (Grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 32/16 od 30. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora opštine Vladimirci za 2015. godinu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora opštine Bogatić

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Vladimirci za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun poreza na imovinu za 2017. godinu (na teritoriji opštine Vladimirci)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Vladimirci

Odluka o utvrđivanju zona za obračun poreza na imovinu za 2017. godinu (na teritoriji opštine Vladimirci)

"Sl. list grada Smedereva", br. 10/16 od 18. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave grada Smedereva za 2015. godinu

Zaključak (o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 27/16 od 30. novembra 2016. godine

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 20/16 od 29. decembra 2016. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine Grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 3/17 od 27. januara 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2017. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2017. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 42/16 od 22. decembra 2016. godine

Odluka o besplatnom i regresiranom prevozu (na teritoriji grada Užica)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/16 od 28. novembra 2016. godine

Odluka o dopuni i izmeni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Valjevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Valjeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o radnom vremenu

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2015. godinu

Odluka o prestanku rada, postojanja i brisanju iz registra privrednih subjekata Javnog preduzeća "Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva" i preuzimanju prava, obaveza i poslova na grad Valjevo

Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Valjeva

"Sl. list grada Vršca", br. 20/16 od 21. decembra 2016. godine

Odluka o organizaciji Gradske uprave (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 1/17 od 12. januara 2017. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Stručnoj službi za skupštinske poslove, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 34/16 od 23. decembra 2016. godine

Odluka o izmeni Odluke o raspolaganju stanovima grada Zrenjanina na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

"Sl. list opština Srema", br. 41/16 od 20. decembra 2016. godine

Odluka o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete (opština Ruma)

"Sl. list opštine Inđija", br. 26/16 od 29. decembra 2016. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2017. godinu

"Sl. list CG", br. 2/17 od 10. januara 2017. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o žigu

Zakon o izmjenama Zakona o patentima

Zakon o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

Zakon o upravljanu komunalnim otpadnim vodama

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 4/17 od 17. januara 2017. godine

Zakon o bankama Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti