Trenutno u Ekspertu

Propisa: 126712

Službenih mišljenja: 16475

Sudske prakse: 9357

Modela akata: 857

Obrazaca: 37092

Podzakonskih akata: 93951

Prečišć. tekstova: 28654

Propisa CG: 1877

Propisa R.Srpske: 2279

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 06.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 6.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 31/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 4/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/19

"Sl. list APV" 17/19

"Sl. list grada Beograda" 23/19

"Sl. list grada Čačka" 2/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 4/19

"Sl. list grada Kikinde" 6/19

"Sl. list grada Kragujevca" 8/19

"Sl. list grada Kraljeva" 6/19

"Sl. list grada Kruševca" 1/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 8/19

"Sl. list grada Loznice" 1/19

"Sl. list grada Niša" 13/19

"Sl. list grada Novog Sada" 15/19

"Sl. list grada Pančeva" 4/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/18

"Sl. list grada Smedereva" 6/18

"Sl. list grada Sombora" 2/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 1/19

"Sl. list grada Subotice" 1/19

"Sl. list grada Užica" 4/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 5/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 4/19

"Sl. list grada Vršca" 1/19

"Sl. list grada Zaječara" 5/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 2/19

"Sl. list opština Srema" 7/19

"Sl. list opštine Beočin" 14/18

"Sl. list opštine Inđija" 5/19

"Sl. list CG" 23/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 24/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 31/19 od 29. aprila 2019. godine

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za...

Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Zakon o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima

Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 4/19 od 18. aprila 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Dopuna Kataloga udžbenika za srednje škole

Katalog udžbenika za prvi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole (opšteobrazovni predmeti - udžbenici će se koristiti u nastavi od školske 2019/2020. godine)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/19 od 30. aprila 2019. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine, sporta, kulture i umetnosti Grenade i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije o saradnji u oblastima omladine i sporta

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata o veterinarskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva životne sredine i voda Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, Odluke broj 1/2017 Zajedničkog komiteta i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Indije o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništava dve države

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju

"Sl. list APV", br. 17/19 od 10. aprila 2019. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Sl. list grada Beograda", br. 23/19 od 15. aprila 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Zemun

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Vase Pelagića, Puškinove i Župana Časlava, gradska opština Savski venac

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja Jajinci, celina A2, gradska opština Voždovac

Pokazatelj potrošačkih cena u martu 2019. godine (grad Beograd)

Ispravka Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Čukarica - centralni deo

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, broj R 1395/19)

"Sl. list grada Čačka", br. 2/19 od 19. februara 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2019. godini (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/19 od 27. februara 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Jagodina)

Odluka o obavljanju limo servisa na teritoriji grada Jagodine

Odluka o taksi prevozu na teritoriji grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 6/19 od 14. marta 2019. godine

Zaključak (o usvajanju Kataloga urbanog mobilijara, grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 8/19 od 15. marta 2019. godine

Statut grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 6/19 od 11. marta 2019. godine

Statut grada Kraljeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/19 od 21. januara 2019. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi mesnih zajednica grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 8/19 od 28. marta 2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Lebane

Statut opštine Lebane

"Sl. list grada Loznice", br. 1/19 od 23. januara 2019. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Niša", br. 13/19 od 8. marta 2019. godine

Odluka o naknadama za korišćenje javnih opštinskih puteva na teritoriji opštine Doljevac

Poslovnik Skupštine opštine Doljevac

"Sl. list grada Novog Sada", br. 15/19 od 5. aprila 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje objekata i uređaja na javnoj površini (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 4/19 od 20. februara 2019. godine

Pravilnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Pančeva

Ispravka tehničke greške Cenovnika JKP "Zelenilo" Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/19 od 19. marta 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/18 od 24. decembra 2018. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva, stručnih službi i Kabineta predsednika opštine Bogatić (za 2019. godinu)

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/18 od 30. novembra 2018. godine

Zaključak (o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2019. godini, grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 2/19 od 12. februara 2019. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Sombor)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Sombora

Odluka o održavanju spoljnih delova zgrada na teritoriji grada Sombora

Odluka o postavljanu spomen ploče Lidiji Kolar

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade (grad Sombor)

Statut grada Sombora

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj upravi grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/19 od 21. januara 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu apoteke "Sremska Mitrovica"

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sremska

Ispravka Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 4/19 od 7. februara 2019. godine

Statut grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/19 od 26. marta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva...

Statut grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 4/19 od 4. marta 2019. godine

Statut opštine Vladičin Han

"Sl. list grada Vršca", br. 1/19 od 5. marta 2019. godine

Odluka o javnim parkiralištima (grad Vršac)

Statut grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 5/19 od 19. februara 2019. godine

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za dodelu sredstava Budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 2/19 od 30. januara 2019. godine

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin (Prečišćen tekst)

Rešenje o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2019. godinu (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 7/19 od 7. marta 2019. godine

Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/18 od 29. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/19 od 4. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Inđija)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Inđija

Statut opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 23/19 od 19. aprila 2019. godine

Pravila o dopuni Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 24/19 od 22. marta 2019. godine

Uputstvo o načinu realizacije programa, projekata i drugih aktivnosti u školama