Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157487

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10420

Modela akata: 956

Obrazaca: 45612

Podzakonskih akata: 118041

Prečišć. tekstova: 35166

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 06.12.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 6.12.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 109/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 9/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/17

"Sl. list APV" 52/17

"Sl. list grada Beograda" 83/17

"Sl. list grada Čačka" 19/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 22/17

"Sl. list grada Kikinde" 26/17

"Sl. list grada Kragujevca" 29/17

"Sl. list grada Kraljeva" 22/17

"Sl. list grada Kruševca" 7/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 20/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 114/17

"Sl. list grada Novog Sada" 54/17

"Sl. list grada Pančeva" 29/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 8/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 22/17

"Sl. list grada Smedereva" 10/17

"Sl. list grada Sombora" 14/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 16/17

"Sl. list grada Subotice" 30/17

"Sl. list grada Užica" 27/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 12/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 24/17

"Sl. list grada Vršca" 19/17

"Sl. list grada Zaječara" 38/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 30/17

"Sl. list opština Srema" 35/17

"Sl. list opštine Inđija" 23/17

"Sl. list CG" 78/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 105/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 109/17 od 5. decembra 2017. godine

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 9/17 od 30. oktobra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/17 od 24. novembra 2017. godine

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o osnivanju Mešovitog komiteta za konzularna pitanja

Memorandum o saradnji u oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova između Vlade Republike Srbije, koju...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, BJR Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore,...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o učešću u Srednjeevropskom programu univerzitetske razmene ("CEEPUS III")

"Sl. list APV", br. 52/17 od 22. novembra 2017. godine

Rešenje o broju diploma i nagrada koje će se dodeliti darovitim učenicima i njihovim mentorima ( na teritoriji APV, u školskoj 2016/2017. godini)

"Sl. list grada Beograda", br. 83/17 od 14. novembra 2017. godine

Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda, Republika Srbija i Grada Seula, Republika Koreja

"Sl. list grada Čačka", br. 19/17 od 27. oktobra 2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac"

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 22/17 od 6. oktobra 2017. godine

Odluka o pristupanju grada Jagodine Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade u Republici Srbiji

"Sl. list grada Kikinde", br. 26/17 od 10. novembra 2017. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

Pravilnik o uslovima i postupku dodele novogodišnjih paketića deci grada Kikinde - kutija želja

Pravilnik o utvrđivanju prava na jednokratnu pomoć u naturi grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 29/17 od 20. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/17 od 5. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Kraljeva

Odluka o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 7/17 od 2. septembra 2017. godine

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Kruševca

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva i računovodstvenim politikama (grad Kruševac)

Pravilnik o postupku rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (na teritoriji gada Kruševca)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017.

Uputstvo o radu trezora grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 20/17 od 16. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Crna Trava

Odluka usklađenom iznosu lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (opština Bojnik)

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 114/17 od 8. novembra 2017. godine

Statut Gradske opštine Palilula (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 54/17 od 21. novembra 2017. godine

Rešenje (o odobravanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Pančeva", br. 29/17 od 17. novembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i upravljanju otpadom (grad Pančevo)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Pančevo)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Pančeva za 2017.

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka na životnu sredinu (grad Pančevo)

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2017. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone (grad Pančevo)

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar-septembar 2017. godine (grad Pančevo)

Izmena Plana za postavljanje pokretnih objekata i uređaja i bankomata na površinama javne namene (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama (grad Požarevac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Odluka о opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Požarevca

Poslovnik o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 22/17 od 13. oktobra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora opštine Bogatić za 2017. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 10/17 od 11. oktobra 2017. godine

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 14/17 od 10. novembra 2017. godine

Pravilnik o prenosu sredstava iz budžeta grada Sombora mesnim zajednicama na teritoriji grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 16/17 od 17. novembra 2017. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine Grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 30/17 od 16. novembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu

"Sl. list grada Užica", br. 27/17 od 6. septembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za lokaciju hotela "Turist" na gradskoj plaži u Užicu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2017. godinu

Odluka o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana grada Užica do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/17 od 3. novembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Valjeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 24/17 od 5. oktobra 2017. godine

Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada izabranih lica i postavljenih lica u organima grada Vranja

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o prisutnosti na radu izabranih i postavljenih lica u organima grada Vranja

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Trgovište

"Sl. list grada Vršca", br. 19/17 od 1. novembra 2017. godine

Odluka o visini naknada za korišćenje opštinskih puteva (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 38/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave Grada Zaječara u 2017. godini

Odluka o ukidanju Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 30/17 od 8. novembra 2017. godine

Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (Prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 35/17 od 10. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za 2018. godinu (oština Irig)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Inđija", br. 23/17 od 19. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 78/17 od 23. novembra 2017. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 105/17 od 27. novembra 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o rješavanju stambenih potreba lica koja su bila zaposlena u prijašnjem Ministarstvu odbrane ili Vojsci Republike Srpske