Trenutno u Ekspertu

Propisa: 114200

Službenih mišljenja: 15540

Sudske prakse: 8905

Modela akata: 814

Obrazaca: 32875

Podzakonskih akata: 84492

Prečišć. tekstova: 25790

Propisa CG: 1705

Propisa R.Srpske: 2094

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 07.05.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 7.05.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 33/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/18

"Sl. list APV" 19/18

"Sl. list grada Beograda" 30/18

"Sl. list grada Čačka" 6/18

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/18

"Sl. list grada Kikinde" 6/18

"Sl. list grada Kragujevca" 7/18

"Sl. list grada Kraljeva" 7/18

"Sl. list grada Kruševca" 2/18

"Sl. gl. grada Leskovca" 1/18

"Sl. list grada Loznice" 3/18

"Sl. list grada Niša" 28/18

"Sl. list grada Novog Sada" 14/18

"Sl. list grada Pančeva" 8/18

"Sl. glasnik grada Požarevca" 16/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 6/18

"Sl. list grada Smedereva" 2/18

"Sl. list grada Sombora" 7/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/18

"Sl. list grada Subotice" 6/18

"Sl. list grada Užica" 17/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 1/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 9/18

"Sl. list grada Vršca" 4/18

"Sl. list grada Zaječara" 20/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/18

"Sl. list opština Srema" 12/18

"Sl. list opštine Inđija" 3/18

"Sl. list CG" 28/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 31/18

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 33/18 od 3. maja 2018. godine

Strategija razvoja mreža nove generacije do 2023. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/18 od 30. marta 2018. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/18 od 3. maja 2018. godine

Amandman Sporazuma o donaciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske za finansiranje prethodnih studija izvodljivosti projekta beogradskog metroa potpisanog 20. aprila 2012. godine u Beogradu

Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra ("AMSCC")

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Radnog aranžmana između MUP Republike Srbije i Agencije Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)

"Sl. list APV", br. 19/18 od 13. aprila 2018. godine

Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka ustanova kulture i drugih subjekata u kulturi koje svojim programima prevazilaze lokalni značaj i trajnije zadovoljavaju kulturne potrebe građana Autonomne pokrajine

"Sl. list grada Beograda", br. 30/18 od 2. aprila 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Lazarevac

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Turističko-sportske organizacije Čukarica

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone istočno od auto-puta Beograd - Novi Sad, Gradska opština Zemun

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks "Virginia", Gradska opština Surčin

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za i fazu prve linije metro sistema

"Sl. list grada Čačka", br. 6/18 od 27. marta 2018. godine

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pomoći za uklanjanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom (grad Čačak)

Odluka o izmenama Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom (grad Čačak)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela naselja Prijevor uz reku Zapadnu Moravu

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela naselja Prijevor uz reku Zapadnu Moravu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/18 od 23. marta 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

Odluka o izmeni Odluke o vodovodu i kanalizaciji (grad Jagodina)

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na teritoriji grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 6/18 od 23. marta 2018. godine

Pravilnik o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata Grada Kikinde

Zaključak (o usvajanju Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata Grada Kikinde)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 7/18 od 23. marta 2018. godine

Odluka o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 7/18 od 26. marta 2018. godine

Statut grada Kraljeva - prečišćen tekst -

"Sl. list grada Kruševca", br. 2/18 od 31. januara 2018. godine

Pravilnik o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava iz oblasti populacione politike grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/18 od 26. januara 2018. godine

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Lebane

"Sl. list grada Loznice", br. 3/18 od 26. marta 2018. godine

Odluka o opštim pravilima kućnog reda (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o utvrđivanju minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Loznice

Odluka o utvrđivanju minimalne visine iznosa za tekuće održavanje zgrade na teritoriji grada Loznice

Odluka o utvrđivanju visine iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 28/18 od 29. marta 2018. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Bela Palanka za 2018. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 14/18 od 5. aprila 2018. godine

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za Grad Novi Sad u 2018. godini

"Sl. list grada Pančeva", br. 8/18 od 4. aprila 2018. godine

Odluka o načinu rada sistema za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha grada Pančeva i postupanju u slučajevima povećanih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu

Ispravka tehničke greške (odnosi se na Pravilnik o uslovima za postavljanje privremenih montažnih objekata na površinama javne namene)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 16/17 od 29. decembra 2017. godine

Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 6/18 od 21. marta 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/18 od 2. marta 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o finansiranju, načinu rada i uslovima za ostvarivanje prava na besplatan obrok (narodna kuhinja) na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 7/18 od 2. aprila 2018. godine

Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja cene usluge iz oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/18 od 29. marta 2018. godine

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa "Srem-gas" Sremska Mitrovica

Aneks II posebnog - teritorijalnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća i privredna društva u komunalnoj delatnosti čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica

Odluka o gradskim upravama Grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone - šljunkare u k.o. Salaš Noćajski

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone "Jezero" u k.o. Sremska Mitrovica Grad Sremska Mitrovica

Odluka o uslovima i merama za uklanjanje objekata (grad Sremska Mitrovica)

Rešenje da se za Plan detaljne regulacije radne zone - šljunkare u k.o. Salaš Noćajski ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu

Rešenje da se za Plan detaljne regulacije radne zone "Jezero" u k.o. Sremska Mitrovica ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu

Zaključak (o prihvatanju Aneksa II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Srem-gas" Sremska Mitrovica)

Zaključak (o prihvatanju Aneksa II Posebnog teritorijalnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća i privredna društva u komunalnoj delatnosti čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 6/18 od 2. marta 2018. godine

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Subotica-trans" Subotica (Prečišćeni tekst)

Odluka o postavljanju spomenika Matiji Korvinu (grad Subotica)

Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice i javnim službama grada (Prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 17/18 od 13. marta 2018. godine

Pravilnik o načinu određivanja minimalnog mesečnog iznosa troškova za tekuće održavanje zgrada i utvrđivanje iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika (na teritoriji grada Užica)

Pravilnik o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama u gradu Užicu za 2018. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/18 od 9. februara 2018. godine

Odluka o usvajanju Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima grada Valjeva za period 2018. do 2020. godine

Akcioni plan bezbednosti saobraćaja na putevima grada Valjeva za period od 2018. do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 9/18 od 20. marta 2018. godine

Pravilnik o uslovima i postupku preuzimanja obaveza na teret budžetskih sredstava kod direktnih budžetskih korisnika Grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 4/18 od 5. aprila 2018. godine

Pravilnik o pravu na dečje auto-sedište za novorođeno dete (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 20/18 od 3. aprila 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji Grada Zaječara

Odluka o izmenama Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/18 od 13. aprila 2018. godine

Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin (Prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 12/18 od 2. aprila 2018. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone u k.o Krušedol Selo

Rešenje o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije radne zone u k.o. Krušedol Selo na životnu sredinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 3/18 od 14. februara 2018. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o korišćenju mobilnih telefona u službene svrhe za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 28/18 od 27. aprila 2018. godine

Uredba o dopuni Uredbe o Vladi Crne Gore

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

Uredba o visini novčane pomoći strancu koji traži međunarodnu zaštitu i azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 31/18 od 16. aprila 2018. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji

Zakon o izmjeni Zakona o republičkoj upravi

Zakon o posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama