Trenutno u Ekspertu

Propisa: 123758

Službenih mišljenja: 16259

Sudske prakse: 9236

Modela akata: 842

Obrazaca: 35886

Podzakonskih akata: 91870

Prečišć. tekstova: 27836

Propisa CG: 1824

Propisa R.Srpske: 2215

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 07.08.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 7.08.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 55/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 10/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 8/19

"Sl. list APV" 32/19

"Sl. list grada Beograda" 59/19

"Sl. list grada Čačka" 8/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 8/19

"Sl. list grada Kikinde" 16/19

"Sl. list grada Kragujevca" 16/19

"Sl. list grada Kraljeva" 19/19

"Sl. list grada Kruševca" 6/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/19

"Sl. list grada Loznice" 4/19

"Sl. list grada Niša" 14/19

"Sl. list grada Novog Sada" 33/19

"Sl. list grada Pančeva" 12/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 6/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 8/19

"Sl. list grada Smedereva" 2/19

"Sl. list grada Sombora" 9/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/19

"Sl. list grada Subotice" 10/19

"Sl. list grada Užica" 13/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 14/19

"Sl. list grada Vršca" 7/19

"Sl. list grada Zaječara" 14/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/19

"Sl. list opština Srema" 16/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/18

"Sl. list opštine Inđija" 14/19

"Sl. list CG" 41/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 54/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 55/19 od 2. avgusta 2019. godine

Uredba o Fondu unutrašnje plovidbe

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare

Uredba o izmeni Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za ...

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2019. godinu

Uredba o kriterijumima i načinu izbora strateškog partnera i stručnog nadzora nad izvođenjem radova na realizaciji projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate-Preljina ("Moravski koridor")

Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi

Pravilnik o metodologiji rada i načinu pristupa podacima i zaštite nacionalnog sistema TETRA, sistema mobilnih radio komunikacija i kritične infrastrukture

Pravilnik o utvrđivanju Metodologije za obračun naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema za odvođenje otpadnih voda i za negativan uticaj neprečišćenih voda izraženih preko organskih materija i ukupnog azota i fosfora

Odluka (o prestanku funkcije javnog tužioca, Miomir Vasić)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Dragan Rajković)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Miloš Bzenić)

Odluka o izmeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju Termoelektrane "Kolubara B"

Odluka o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti

Odluka o obrazovanju Komisije za predlaganje mera i definisanje smernica u cilju razvoja komunalnih preduzeća

Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalne strategije razvoja sporta za period od 2020. do 2030. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Milan Marinović)

Odluka o utvrđivanju zgrade "Progresa" za spomenik kulture

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7821/2019)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0185/18-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0454/18-11)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za bezbednost saobraćaja za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Društva s ograničenom odgovornošću "Rezervat Uvac", Nova Varoš

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Ski centar Brezovica"

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije" (Strahinja Danilović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", Beograd (Radiša Momčilović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu, Beograd (Stanko Kantar)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7605/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7786/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7787/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7822/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7825/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7832/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7833/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7834/2019)

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u julu 2019. godine

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Albaniji (Miroljub Zarić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Esvatini, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji (Goran Vujičić)

Zaključak (o usvajanju Programa o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - duvan za žvakanje, uvoznika "Dinamic Tobacco" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 55/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Elmag International d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 55/19)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 10/19 od 29. jula 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u...

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 8/19 od 26. jula 2019. godine

Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti odbrane od grada u regionu Podrinja

Memorandum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

Sporazum između ministra omladine i sporta Republike Srbije i ministarke sporta Republike Francuske u oblasti sporta

Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju pristupa finansiranju za agrobiznis sektor u Republici Srbiji uz pomoć Garancije za kreditni portfolio

Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) - Tabanovce (Republika Severna...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 32/19 od 17. jula 2019. godine

Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

"Sl. list grada Beograda", br. 59/19 od 15. jula 2019. godine

Pokazatelj potrošačkih cena u junu 2019. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 8/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o gradskom pravobranilaštvu (grad Čačak)

Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 16/19 od 21. juna 2019. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka praćenja realizacije ugovora u oblasti nabavki (grad Kikinda)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 16/19 od 12. juna 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 19/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/19 od 8. maja 2019. godine

Odluka o osnivanju Službe budžetske inspekcije Grada Kruševca

Odluka o osnivanju Službe interne revizije Grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/19 od 7. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 4/19 od 10. aprila 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskom veću (grad Loznica)

Odluka o izmenama Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji (grad Loznica)

Odluka o izmenama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 14/19 od 12. marta 2019. godine

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bela Palanka

Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Bela Palanka

Statut opštine Bela Palanka

"Sl. list grada Novog Sada", br. 33/19 od 5. jula 2019. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 12/19 od 21. juna 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi Zaštitnika građana...

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/19 od 29. marta 2019. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na novi Statut Ustanove Centar za kulturu "Kostolac"

Statut Ustanove Centar za kulturu "Kostolac"

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/19 od 8. aprila 2019. godine

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 9/19 od 10. juna 2019. godine

Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Sombora

Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija budžetu grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju naknada odbornicima i članovima radnih tela koje imenuje Skupština grada Sombora

Ispravka štamparske greške (u Odluci o prvim izmenama i dopunama Odluke o načinu raspolaganja, održavanja i upravljanja sa nepokretnostima u javnoj svojini grada Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/19 od 22. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Statut grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 10/19 od 17. aprila 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 13/19 od 16. maja 2019. godine

Statut Gradske opštine Sevojno

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/19 od 10. juna 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 14/19 od 10. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 7/19 od 28. maja 2019. godine

Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu na životnu sredinu

"Sl. list grada Zaječara", br. 14/19 od 18. juna 2019. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Zrenjanin)

Odluka o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Zrenjanin)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 16/19 od 24. maja 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Irig

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/18 od 27. decembra 2018. godine

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 14/19 od 7. juna 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Inđija, Republika Srbija i grada Pavlovsk, Voronješka oblast, Ruska Federacija

"Sl. list CG", br. 41/19 od 22. jula 2019. godine

Odluka o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 54/19 od 27. juna 2019. godine

Zakon o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske