Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 08.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 8.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 25/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 2/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/19

"Sl. list APV" 13/19

"Sl. list grada Beograda" 16/19

"Sl. list grada Čačka" 2/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 23/18

"Sl. list grada Kikinde" 6/19

"Sl. list grada Kragujevca" 1/19

"Sl. list grada Kraljeva" 5/19

"Sl. list grada Kruševca" 1/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 3/19

"Sl. list grada Loznice" 1/19

"Sl. list grada Niša" 129/18

"Sl. list grada Novog Sada" 7/19

"Sl. list grada Pančeva" 4/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 15/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/18

"Sl. list grada Smedereva" 6/18

"Sl. list grada Sombora" 2/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 1/19

"Sl. list grada Subotice" 1/19

"Sl. list grada Užica" 52/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 2/19

"Sl. list grada Vršca" 16/18

"Sl. list grada Zaječara" 5/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 2/19

"Sl. list opština Srema" 2/19

"Sl. list opštine Beočin" 14/18

"Sl. list opštine Inđija" 5/19

"Sl. list CG" 18/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 21/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 25/19 od 3. aprila 2019. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

Zakon o predmetima opšte upotrebe

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o sadržini i načinu izrade deklaracije o performansama

Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju

Odluka Ustavnog suda broj IUo-189/2017 (odnosi se na Kolektivni ugovor kod poslodavca "Sava Kovačević" AD Vrbas)

Odluka o izboru predsednika Komisije za hartije od vrednosti (Marko Janković)

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar", Bor (Dalibor Orsovanović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod", Bor (Goran Pavić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambene usluge "Bor", Bor (Slaviša Frišković)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 63)

Ispravka Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

Zaključak (predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 6/0-03-319/2019-1)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača British American Tobacco Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 25/19)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 2/19 od 12. marta 2019. godine

Katalog udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/19 od 4. aprila 2019. godine

Memorandum između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske o saradnji u oblasti stipendiranja mladih talenata

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva turizma, vazdušnog saobraćaja, rukotvorina i socijalne ekonomije Kraljevine Maroko

Memorandum o saradnji u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta Republike Tunis

Zakon o potvrđivanju Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv kriminala

"Sl. list APV", br. 13/19 od 7. marta 2019. godine

Pravilnik o postupku dodele bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave

"Sl. list grada Beograda", br. 16/19 od 7. marta 2019. godine

Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2019. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 2/19 od 19. februara 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2019. godini (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 23/18 od 24. decembra 2018. godine

Statut grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 6/19 od 14. marta 2019. godine

Zaključak (o usvajanju Kataloga urbanog mobilijara, grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite

"Sl. list grada Kraljeva", br. 5/19 od 1. marta 2019. godine

Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/19 od 21. januara 2019. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi mesnih zajednica grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 3/19 od 17. januara 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 1/19 od 23. januara 2019. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Niša", br. 129/18 od 28. decembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji Grada Pirota

Odluka o utvrđivanju osnovice poreza na imovinu za neizgrađeno zemljište (na teritoriji grada Pirota)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 7/19 od 20. februara 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 4/19 od 20. februara 2019. godine

Pravilnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/18 od 27. decembra 2018. godine

Statut Gradske opštine Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/18 od 24. decembra 2018. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva, stručnih službi i Kabineta predsednika opštine Bogatić (za 2019. godinu)

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/18 od 30. novembra 2018. godine

Zaključak (o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2019. godini, grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 2/19 od 12. februara 2019. godine

Statut grada Sombora

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj upravi grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/19 od 21. januara 2019. godine

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sremska

Ispravka Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 52/18 od 26. decembra 2018. godine

Odluka kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji grada Užica, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2019. godinu, razvrstava u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (grad Užice)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/18 od 27. decembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Valjeva

Kadrovski plan za 2019. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština: Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 2/19 od 28. januara 2019. godine

Odluka o materijalnoj podršci porodici za novorođenu decu i porodici za prvorođeno dete u Novoj godini (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 16/18 od 27. decembra 2018. godine

Pravilnik o postavljanju bašti ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Vršca

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Vršca)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 5/19 od 19. februara 2019. godine

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za dodelu sredstava Budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 2/19 od 30. januara 2019. godine

Rešenje o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2019. godinu (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 2/19 od 8. februara 2019. godine

Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Pećinci

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/18 od 29. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/19 od 4. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Inđija)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Inđija

Statut opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 18/19 od 22. marta 2019. godine

Zakon o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 21/19 od 14. marta 2019. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava