Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 08.05.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 8.05.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 42/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 2/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/17

"Sl. list APV" 20/17

"Sl. list grada Beograda" 19/17

"Sl. list grada Čačka" 3/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 6-1/17

"Sl. list grada Kikinde" 6/17

"Sl. list grada Kragujevca" 5/17

"Sl. list grada Kraljeva" 7/17

"Sl. list grada Kruševca" 15/16

"Sl. gl. grada Leskovca" 2/17

"Sl. list grada Loznice" 1/17

"Sl. list grada Niša" 17/17

"Sl. list grada Novog Sada" 19/17

"Sl. list grada Pančeva" 2/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 37/16

"Sl. list grada Smedereva" 12/16

"Sl. list grada Sombora" 4/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/17

"Sl. list grada Subotice" 12/17

"Sl. list grada Užica" 10/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 1/17

"Sl. list grada Vršca" 2/17

"Sl. list grada Zaječara" 11/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 7/17

"Sl. list opština Srema" 6/17

"Sl. list opštine Inđija" 10/17

"Sl. list CG" 26/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 33/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 42/17 od 4. maja 2017. godine

Uredba o dopunama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "NEDELJA CRVENOG KRSTA"

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini

Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije

Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2017. godinu

Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (od 1. maja 2017. godine)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 100)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 101)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 102)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 103)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 104)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 105)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 106)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 107)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 108)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 109)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 99)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 2/17 od 13. marta 2017. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Vožd" u Beogradu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Kultura, umetnost i javno informisanje

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/17 od 26. aprila 2017. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Eritreje o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

Memorandum o saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva za spoljne poslove i međunarodnu saradnju Republike Italije u oblasti rada dvojezičnih srpsko-italijanskih odeljenja u Republici Srbiji

Odluka broj 1/2016 EU-EFTA Zajedničkog odbora o zajedničkom tranzitu od 28. aprila 2016. godine o izmenama i dopunama Konvencije od 20. maja 1987. o zajedničkom tranzitnom postupku

Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime

Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu

Zakon o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene ("CEEPUS III")

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje auto-puta E-763 (deonica Surčin- Obrenovac), između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca, i kineske...

"Sl. list APV", br. 20/17 od 26. aprila 2017. godine

Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 19/17 od 21. aprila 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dimničarskim uslugama (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnoj rasveti (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (na teritoriji grada Beograda)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u turizmu koji se sufinansiraju iz budžeta grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama Odluke o komunalnoj inspekciji (grad Beograd)

Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja preduzetništva koje se finansiraju iz budžeta grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 3/17 od 3. februara 2017. godine

Poslovnik o radu Žalbene komisije (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 6-1/17 od 10. aprila 2017. godine

Ispravka (Odluke o finansijskoj podršci porodicama)

"Sl. list grada Kikinde", br. 6/17 od 9. marta 2017. godine

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema grada Kikinda

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama (na teritoriji Grada Kikinde)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 5/17 od 24. februara 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu utvrđivanja cene za otuđenje, zakupnine i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kragujevac)

Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 7/17 od 13. marta 2017. godine

Aneks II Kolektivnog ugovora Gradske uprave grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 15/16 od 28. decembra 2016. godine

Odluka o dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi grada Kruševca

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za populacionu politiku grada Kruševca

Odluka o proširenim pravima u oblasti boračke i boračko invalidske zaštite na teritoriji grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva i Službe mesnih zajednica za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/17 od 16. februara 2017. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Leskovca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Leskovca za 2015. godinu

Odluka o ukidanju Agencije za lokalni ekonomski razvoj (grad Leskovac)

"Sl. list grada Loznice", br. 1/17 od 13. februara 2017. godine

Poslovnik o radu Žalbene komisije Gradske uprave grada Loznice

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplana - Loznica" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Direkcija za upravljanje i razvoj Banje Koviljače" Banja Koviljača

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Direkcija za razvoj i urbanističko planiranje "Urboplan" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za izgradnju i održavanje stambenog i poslovnog prostora "Loznica" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem "Grad" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Komunalnog javnog preduzeća "Naš dom" Loznica

Statut Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Loznica

Statut Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplana Loznica" Loznica

Statut Javnog preduzeća "Direkcija za upravljanje i razvoj Banje Koviljače" Banja Koviljača

Statut Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Loznica

Statut Javnog preduzeća Direkcija za razvoj i urbanističko planiranje "Urboplan" Loznica

Statut Javnog preduzeća za izgradnju i održavanje stambenog i poslovnog prostora "Loznica" Loznica

Statut Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem "Grad" Loznica

Statut Komunalnog javnog preduzeća "Naš dom" Loznica

"Sl. list grada Niša", br. 17/17 od 13. marta 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima Opštine Doljevac, ustanovama i u preduzećima za 2015. godinu

Kadrovski plan Opštine Doljevac za 2017. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 19/17 od 19. aprila 2017. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o pripremi, manipulaciji i radovima na sistemu javnog osvetljenja (na teritoriji grada Novog Sada)

Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 2/17 od 17. marta 2017. godine

Odluka o dopunama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o plaćanju dospelih a neizmirenih zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja JP "Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva" Pančevo, na rate

Odluka o izmeni Odluke o građevinskom zemljištu grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju odluke o zadržavanju prava i obaveza osnivača nad Javnim komunalnim preduzećima koja su nastala podelom Javnog komunalnog preduzeća "Standard" Pančevo sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Pančeva

Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine koji se sufinansiraju iz budžeta grada Pančeva

Odluka o prestanku važenja Odluke o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva

Odluku o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Pančevo)

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva" Pančevo

Statut Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva" Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/17 od 2. marta 2017. godine

Odluka o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Gradske opštine Kostolac

Statut Gradske opštine Kostolac (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 37/16 od 30. decembra 2016. godine

Poslovnik Žalbene komisije opštine Vladimirci

Statut Opštine Bogatić (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Smedereva", br. 12/16 od 23. decembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Smedereva

Odluka o izmeni Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca grada Smedereva

Prečišćeni tekst Statuta grada Smedereva

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2017. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 4/17 od 10. marta 2017. godine

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Gradskoj upravi grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/17 od 14. marta 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine Grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

Pravilnik o radu Narodne kuhinje i uslovima i postupku za ostvarivanje prava na besplatan obrok u Narodnoj kuhinji na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 12/17 od 17. marta 2017. godine

Ispravka (Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za upotrebu lokalnih puteva na teritoriji Grada Subotice, sa Odlukom)

"Sl. list grada Užica", br. 10/17 od 28. februara 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju toplotnom energijom grada Užica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Tabana" na Međaju u Užicu

Odluka o usvajanju Sporazuma o saradnji između Skupštine grada Užica, parlamenata visokoškolskih ustanova i parlamenata srednjih škola grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/17 od 10. februara 2017. godine

Odluka o nadležnostima u postupku pribavljanja, raspolaganja i upravljanja stvarima u javnoj svojini grada Valjeva

Odluka o Nagradi grada Valjeva

Statut grada Valjeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Vršca", br. 2/17 od 1. februara 2017. godine

Pravilnik o upravi u Gradskom pravobranilaštvu (grad Vršac)

Odluka (o naknadi za rad odbornika Skupštine Grada Vršca)

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o upravi u Gradskom pravobranilaštvu (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 11/17 od 3. marta 2017. godine

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza u organima i službama organa Grada Zaječara i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 7/17 od 28. februara 2017. godine

Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin (Prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 6/17 od 10. marta 2017. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije "za deo Bloka 3-14-1 u radnoj zoni" u Rumi

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Ruma

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama i vašaru (SO Ruma)

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Ruma

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Bioenergana" u k.o. Voganj

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela radne zone u k.o. Putinci

Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Žarkovac

Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Buđanovci

"Sl. list opštine Inđija", br. 10/17 od 5. aprila 2017. godine

Pravilnik o radu u Opštinskoj upravi opštine Inđija

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mesnim zajednicama (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 26/17 od 21. aprila 2017. godine

Ispravka Privremenih pravila za primjenu člana 9. stav 4. i 5. Zakona o notarima

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 33/17 od 4. aprila 2017. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima za ograničenje i zabranu proizvodnje, prometa i korišćenja hemikalija