Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 08.08.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 8.08.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 60/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 14/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 10/18

"Sl. list APV" 33/18

"Sl. list grada Beograda" 73/18

"Sl. list grada Čačka" 13/18

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/18

"Sl. list grada Kikinde" 14/18

"Sl. list grada Kragujevca" 18/18

"Sl. list grada Kraljeva" 15/18

"Sl. list grada Kruševca" 8/18

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/18

"Sl. list grada Loznice" 9/18

"Sl. list grada Niša" 52/18

"Sl. list grada Novog Sada" 31/18

"Sl. list grada Pančeva" 20/18

"Sl. gl. grada Požarevca" 4/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 8/18

"Sl. list grada Smedereva" 2/18

"Sl. list grada Sombora" 9/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/18

"Sl. list grada Subotice" 17/18

"Sl. list grada Užica" 30/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 5/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 18/18

"Sl. list grada Vršca" 8/18

"Sl. list grada Zaječara" 19-1/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/18

"Sl. list opština Srema" 18/18

"Sl. list opštine Beočin" 1/18

"Sl. list opštine Inđija" 7/18

"Sl. list CG" 51/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 66/18

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 60/18 od 3. avgusta 2018. godine

Uredba o bližem uređenju uslova koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti

Uredba o dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć, osposobljavanju bračnog druga i o naknadi za školovanje dece vojnog lica

Uredba o metodologiji za određivanje troškova obrade krvi i komponenata krvi

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti jonizujućih zračenja

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistava novinara

Odluka o osnivanju Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd

Odluka o proglašenju prestanka elementarne nepogode

Odluka o utvrđivanju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2018. godinu

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva ZF E-Mobility SRB d.o.o. Beograd sadrži naziv "Serbia")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Cigaronne Royal Slim Black")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Cigaronne Royal Slim White")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Davidoff Silver")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7382/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7393/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7268/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7366/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7370/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7374/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7376/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7384/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7391/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7392/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7364/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7369/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7371/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7372/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7373/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7375/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7377/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7378/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7379/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7381/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7394/2018)

Rešenje (o utvrđivanju reprezentativnosti Saveza samostalnih sindikata grada Niša)

Rešenje (o utvrđivanju reprezentativnosti Unije poslodavaca Srbije)

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije" Beograd za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju dopuna Godišnjeg programa rada Agencije za bezbednost saobraćaja za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za bezbednost saobraćaja za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra "Zvezdara" (prof. dr Dragan Micić)

Rešenje o imenovanju direktora JKP "Komunalac" Kula (Miljanić Damjan)

Rešenje o imenovanju direktora JKP "Ruskom", Ruski Krstur (Fejdi Igor)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centralnog instituta za konzervaciju

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Klinike za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (doc. dr Sofija Glumac)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja u Beogradu (mr Bojana Borić Brešković)

Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Miljan Ranđelović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Slađana Marković Stojanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Ivana Vukašinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke (Ivana Đenić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave (Natalija Pavlović Šiniković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Marko Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Spomenka Vircburger)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Sanja Mešanović)

Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra "Zvezdara" (prof. dr Branislav Donfrid)

Rešenje o razrešenju direktora Narodnog muzeja u Beogradu - Ustanove kulture od nacionalnog značaja (mr Bojana Borić Brešković)

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centralnog instituta za konzervaciju

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Klinike za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (Radica Pejčinović Bulajić)

Rešenje o razrešenju predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Sanja Mešanović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Dušan Čarkić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (mr Larisa Zdravković)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7491/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7492/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7493/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7496/2018)

Uputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina (prečišćen tekst)

Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine - Istraživanja za inovacije)

Zaključak (o usvajanju Nacionalnog programa ruralnog razvoja od 2018. do 2020. godine)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 14/18 od 2. avgusta 2018. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u…

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju…

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo (u primeni od: školske 2018/2019. godine)

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo (u primeni od: školske 2018/2019. godine)

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 10/18 od 26. jula 2018. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede i ruralnih poslova Narodne Republike Kine o zajedničkoj podršci izgradnji Industrijskog parka za voće i povrće

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti poljoprivrede i bezbednosti hrane

Memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Evroatlantskog koordinacionog centra za reagovanje na katastrofe Organizacije Severnoatlantskog ugovora o izvođenju zajedničke vežbe "SRBIJA 2018"

Memorandum o razumevanju između Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Nacionalne fitosanitarne službe Ministarstva za poljoprivredne, prehrambene i šumarske politike Republike Italije o saradnji...

Memorandum o razumevanju o političkim konsultacijama između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Liberije

Memorandum o razumevanju o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za spoljnopolitičku službu Ministarstva spoljnih poslova Republike Liberije

Memorandum o razumevanju u vezi sa saradnjom u aktivnostima vezanim za istraživanje i razvoj u informaciono-komunikacionim tehnologijama između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva za saobraćaj, pomorstvo...

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Surinamskog Diplomatskog Instituta

Okvirni sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Asocijacije karipskih država (ACS)

Protokol između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave za kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin Narodne Republike Kine o inspekciji, karantinu i veterinarsko-sanitarnim zahtevima za izvoz goveđeg...

Protokol o fitosanitarnim zahtevima između Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Nacionalne fitosanitarne službe Ministarstva za poljoprivredne, prehrambene i šumarske politike Republike Italije...

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke

Sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede Republike Liberije

Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola između Republike Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju uz Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa...

Obaveštenje o ispravci datuma stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu (tzv. Istanbulska konvencija)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom

"Sl. list APV", br. 33/18 od 6. jula 2018. godine

Sporazum o saradnji između Vojvodstva Lubuš (Republika Poljska) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija)

"Sl. list grada Beograda", br. 73/18 od 23. jula 2018. godine

Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 13/18 od 13. jula 2018. godine

Rešenje o subvencionisanoj ceni komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i/ili detetom sa smetnjama u razvoju u 2018. godini (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/18 od 23. marta 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

Odluka o izmeni Odluke o vodovodu i kanalizaciji (grad Jagodina)

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na teritoriji grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 14/18 od 5. jula 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 18/18 od 29. juna 2018. godine

Odluka o donošenju programa mera za izmirivanje obaveza grada Kragujevca i subjekata čiji je grad Kragujevac osnivač prema Javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije Beograd

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac

Odluka o Mreži ustanova kulture na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o oslobađanju investitora plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za stambene zgrade za kolektivno stanovanje sa stanovima za pripadnike snaga bezbednosti, koje se izgrađuju na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o ravnopravnosti polova na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o vršenju osnivačkih prava nad Zastava Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika d.o.o. Kragujevac

Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

Preporuka nadzornim odborima javnih i javno komunalnih preduzeća i skupštinama društava ostalih subjekata, kao pružaocima komunalnih usluga i usluga objedinjene naplate

Metodologija obračuna prihoda prevoznika i obračuna i korekcije jedinične cene

"Sl. list grada Kraljeva", br. 15/18 od 19. juna 2018. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Kraljevo

Program o izmenama i dopunama Programa postavljanja kioska na teritoriji grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 8/18 od 8. juna 2018. godine

Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na području grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/18 od 20. juna 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 9/18 od 26. juna 2018. godine

Pravilnik o bližem uređenju postupka javnih nabavki Gradske uprave grada Loznice

Zaključak (o stavljanju van snage Pravilnika Gradskog veća o bližem uređenju postupka javnih nabavki u organima grada Loznice i Gradskom pravobranilaštvu)

"Sl. list grada Niša", br. 52/18 od 7. juna 2018. godine

Odluka o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Doljevac za koje je obavezna javna rasprava i postupku i načinu sprovođenja javne rasprave

"Sl. list grada Novog Sada", br. 31/18 od 11. jula 2018. godine

Rešenje o dopuni Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 20/18 od 9. jula 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/18 od 22. maja 2018. godine

Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom (grad Požarevac)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o održavanju zgrada i spoljnog izgleda zgrada, uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata na teritoriji Grada Požarevca u postupku ozakonjenja objekata

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 8/18 od 4. aprila 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/18 od 2. marta 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o finansiranju, načinu rada i uslovima za ostvarivanje prava na besplatan obrok (narodna kuhinja) na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 9/18 od 18. maja 2018. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Kulturnom centru "Laza Kostić" Sombor

Pravilnik i program o postavljanju objekata i uređaja na teritoriji grada Sombora

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka ustanove Gradski muzej Sombor

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju i rekonstrukciju kanala Baračka, izgradnju nove crpne stanice Bezdan I i rekonstrukciju crpne stanice Bezdan II od Dunava do spoja sa kanalom Vrbas-Bezdan

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Sombora

Odluka o uslovima, načinu i postupku za izdavanje lokacija za postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na teritoriji Grada Sombora

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Gradskom muzeju Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru "Laza Kostić" Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/18 od 25. maja 2018. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju energane na biomasu i stočarske farme u K.O. Jarak grad Sremska Mitrovica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju podsistema za navodnjavanje "Popova bara" u K.O. Martinci grad Sremska Mitrovica

Odluka o promeni Statuta grada Sremske Mitrovice

"Sl. list grada Subotice", br. 17/18 od 21. juna 2018. godine

Odluka o dopunama Odluke o javnim parkiralištima

Odluka o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 30/18 od 27. juna 2018. godine

Odluka o izmeni Kadrovskog plana Gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije grada Užica za 2018. godinu

Odluka o zaštiti opštinskih i nekategorisanih puteva (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/18 od 8. maja 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 18/18 od 18. juna 2018. godine

Odluka o oslobađanju Investitora od plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Vranje)

Statut grada Vranja (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Vršca", br. 8/18 od 14. juna 2018. godine

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema grada Vršca

Odluka o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom na teritoriji Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 19-1/18 od 1. juna 2018. godine

Izmena Kadrovskog plana za 2018. godinu (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 18/18 od 13. jula 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 18/18 od 7. juna 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uklanjanju objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i bezbednost saobraćaja

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama (na teritoriji opštine Pećinci)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Rešenje (o ispravci tehničke greške u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Irig)

"Sl. list opštine Beočin", br. 1/18 od 9. februara 2018. godine

Odluka o rodnoj ravnopravnosti opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 7/18 od 25. aprila 2018. godine

Odluka (o prihvatanju predloga Lidl Srbija KD o donaciji, broj: 46-19/2018)

Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Inđija

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sportske hale sa pratećim sadržajima u naselju Beška

Odluka o opštim pravilima reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o vrsti usluga socijalne zaštite iz nadležnosti opštine Inđija koje se finansiraju namenskim transferima iz budžeta Republike Srbije

Rešenje o nepristupanju izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije sportske hale sa pratećim sadržajima u naselju Beška

"Sl. list CG", br. 51/18 od 25. jula 2018. godine

Pravilnik o bližem načinu i postupku priznavanja inostranog sertifikata o stečenoj stručnoj kvalifikaciji

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 66/18 od 17. jula 2018. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj