Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 08.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 8.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 99/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 9/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 9/17

"Sl. list APV" 46/17

"Sl. list grada Beograda" 74/17

"Sl. list grada Čačka" 15/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 18/17

"Sl. list grada Kikinde" 25/17

"Sl. list grada Kragujevca" 27/17

"Sl. list grada Kraljeva" 22/17

"Sl. list grada Kruševca" 5/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 15/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 101/17

"Sl. list grada Novog Sada" 50/17

"Sl. list grada Pančeva" 24/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 8/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/17

"Sl. list grada Smedereva" 8/17

"Sl. list grada Sombora" 12/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 13/17

"Sl. list grada Subotice" 27/17

"Sl. list grada Užica" 27/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 24/17

"Sl. list grada Vršca" 17/17

"Sl. list grada Zaječara" 38/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/17

"Sl. list opština Srema" 30/17

"Sl. list opštine Inđija" 21/17

"Sl. list CG" 70/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 95/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 99/17 od 6. novembra 2017. godine

Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike skupština opština Preševo, Mionica, Negotin i Pećinci

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 9/17 od 30. oktobra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 9/17 od 2. oktobra 2017. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji na implementaciji projekta "Upravljanje slivom reke Drine na...

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Katar o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

Memorandum o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva lokalne uprave i životne sredine Države Katar

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti omladine i sporta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Katar o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva lokalne uprave i životne sredine Države Katar

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti omladine i

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica

"Sl. list APV", br. 46/17 od 12. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Sl. list grada Beograda", br. 74/17 od 19. oktobra 2017. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Grada Beograda

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije dela područja između ulica: Braće Jerković, Kružnog puta Voždovac, Bulevara Peka Dapčevića i Darvinova, Gradska opština Voždovac

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica Železničke, Živka Petrovića i Prvomajske, Gradska opština Zemun

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za ulicu Dušan Petrović Šane, deo između "A i B" niza, Gradska opština Lazarevac

Rešenje o određivanju kategorija javnih zelenih površina (grad Beograd)

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom "OMV obilaznica 2", gradska opština Surčin

Pokazatelj potrošačkih cena u septembru 2017. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 15/17 od 6. septembra 2017. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak

Aneks I Kolektivnog ugovora JKP "Komunalac" Čačak

Aneks II Kolektivnog ugovora JKP "Vodovod" Čačak

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Kolektivni ugovor JKP "Moravac" Mrčajevci

Kolektivni ugovor u JKP "Parking servis" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/17 od 25. avgusta 2017. godine

Pravilnik o solidarnoj pomoći zaposlenima u gradskim upravama grada Jagodine

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Jagodina

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

"Sl. list grada Kikinde", br. 25/17 od 26. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti grada Kikinde

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine (grad Kikinda)

Odluka o poveravanju poslova mesnim zajednicama (grad Kikinda)

Odluka o visini stope poreza na imovinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 27/17 od 13. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Gradske turističke organizacije "Kragujevac"

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/17 od 5. oktobra 2017. godine

Odluka o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 5/17 od 9. juna 2017. godine

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Kruševac)

Odluka o izmeni Odluke o kriterijumima i postupku za utvrđivanje naziva ulica i trgova na području grada Kruševca

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" (grad Kruševac)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno poslovnog bloka između ulica: Radovana Miloševića, Dragoljuba Dimitrijevića, Blagoja Parovića i Radničkog samoupravljanja u Kruševcu (novi naziv Plana "KOLONIJA JUG")

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambenog naselja Ravnjak 1B u Kruševcu

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka "Kolonija" (grad Kruševac)

Odluka o službenim putovanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Kruševca

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac

Odluka o uređenju grada (prečišćen tekst)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Centar 2" (grad Kruševac)

Plan detaljne regulacije kablovskog voda 110 kV od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3 u Kruševcu

Plan detaljne regulacije linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućnih merno-regulacionih setova sliva Ribarske reke

Plan detaljne regulacije za regulaciju reke Rasine od mosta u Mudrakovcu do profila 1.200 m uzvodno

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 15/17 od 1. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Lebane)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - Opštini Crna Trava za 2017. godinu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Medveđa za 2017. godinu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Bojnik za 2017. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 101/17 od 6. oktobra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Pirota za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju zona obaveznog investicionog održavanja zgrada i sufinansiranju radova na održavanju fasada i unapređenju energetskih svojstava zgrada (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 50/17 od 19. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o upravljanju kejom u Gradu Novom Sadu

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Mali Beograd - Veliki Rit II u Novom Sadu (lokalitet uz Ulicu Peđe Milosavljevića)

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet uz sekundarni odbrambeni nasip u Veterniku)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Kip u Sremskoj Kamenici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Mišeluka III u Novom Sadu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone "Sever II" u Novom Sadu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone "Sever IV" u Novom Sadu

Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Građevinskog preduzeća Mostogradnja AD, Beograd i otpisu duga ovom privrednom društvu u postupku privatizacije

Rešenje o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije radne zone "Sever II" u Novom Sadu na životnu sredinu

Rešenje o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije radne zone "Sever IV" u Novom Sadu na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Mali Beograd - Veliki Rit II u Novom Sadu na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije Kip u Sremskoj Kamenici na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije Mišeluka III u Novom Sadu na životnu sredinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 24/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o građevinskom zemljištu grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja (grad Pančevo)

Odluka o izmenama Odluke o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Pančevo)

Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, njihovoj kategorizaciji i određivanju pravaca opštinskih puteva u naseljima na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama (grad Požarevac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Odluka о opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Požarevca

Poslovnik o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/17 od 14. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Šabac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Šapca

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod-Šabac" Šabac

Osnivački akt Javnog preduzeća "Infrastruktura Šabac" Šabac

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/17 od 20. jula 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave grada Smedereva za 2017. godinu

Odluka o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 12/17 od 20. oktobra 2017. godine

Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja i održavanja službenih vozila Gradske uprave grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika (grad Sremska Mitrovica)

Izmena Kadrovskog plana za organe Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 27/17 od 4. oktobra 2017. godine

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Subotica - Palić do 2030. godine

Odluka o obustavi postupka usklađivanja Generalnog plana Subotica - Palić do 2020. godine sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji

Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Opštine Berane, Republika Crna Gora

Rešenje o izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja Generalnog urbanističkog plana Subotica-Palić do 2030. godine na životnu sredinu

"Sl. list grada Užica", br. 27/17 od 6. septembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za lokaciju hotela "Turist" na gradskoj plaži u Užicu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2017. godinu

Odluka o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana grada Užica do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/17 od 29. septembra 2017. godine

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove grada Valjeva i Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove grada Valjeva

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Zaključak (o donošenju Uputstva za sprovođenje analize potreba za stručnim usavršavanjem u gradskim upravama grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 24/17 od 5. oktobra 2017. godine

Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada izabranih lica i postavljenih lica u organima grada Vranja

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o prisutnosti na radu izabranih i postavljenih lica u organima grada Vranja

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Trgovište

"Sl. list grada Vršca", br. 17/17 od 12. oktobra 2017. godine

Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije bloka 83a ("Novo groblje") u Vršcu

"Sl. list grada Zaječara", br. 38/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave Grada Zaječara u 2017. godini

Odluka o ukidanju Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/17 od 25. oktobra 2017. godine

Pravilnik o učeničkim i studentskim stipendijama grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 30/17 od 2. oktobra 2017. godine

Odluka o prazniku i gradskoj slavi Opštine Ruma

"Sl. list opštine Inđija", br. 21/17 od 5. oktobra 2017. godine

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Opštinskoj upravi opštine Inđija

Uputstvo o načelima za organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 70/17 od 27. oktobra 2017. godine

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti potrošača

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica

Zakon o izmjeni Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 95/17 od 16. oktobra 2017. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica

Pravilnik o realizaciji kapitalnih projekata iz sredstava donacije Vlade Republike Srbije