Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 09.03.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 9.03.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 20/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 3/20

"Sl. list APV" 4/20

"Sl. list grada Beograda" 21/20

"Sl. list grada Čačka" 17/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 17/19

"Sl. list grada Kikinde" 1/20

"Sl. list grada Kragujevca" 27/19

"Sl. list grada Kraljeva" 1/20

"Sl. list grada Kruševca" 13/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 34/19

"Sl. list grada Loznice" 14/19

"Sl. list grada Niša" 44/19

"Sl. list grada Novog Sada" 3/20

"Sl. list grada Pančeva" 34/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 14/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 15/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 3/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 13/19

"Sl. list grada Subotice" 1/20

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 19/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 31/19

"Sl. list grada Vršca" 15/19

"Sl. list grada Zaječara" 30/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 29/19

"Sl. list opština Srema" 37/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 1/20

"Sl. list CG" 10/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 105/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 20/20 od 4. marta 2020. godine

Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju zahteva za izdavanje, načinu izdavanja i oduzimanja, izgledu i sadržaju isprava predviđenih Zakonom o graničnoj kontroli

Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije

Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Rešenje (o imenovanju za javnog beležnika, Danijela Arsenović)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Ilić (Milentije) Zoran)

Rešenje (o upisu u Registar prerađivača duvana, "JT INTERNATIONAL AD SENTA")

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP" (Dušica Anđelković)

Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2020. godini

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kneževini Lihtenštajn, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Bernu (Snežana Janković)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kneževini Lihtenštajn, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Bernu (Goran Bradić)

Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 26. april 2020. godine

Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2020. godinu

Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 26. april 2020. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/20 od 21. januara 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 3/20 od 26. februara 2020. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane Republike Slovenije o tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova Republike Tadžikistana o saradnji

Sporazum o saradnji u oblasti ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja između Republike Srbije i Regije Veneto

Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd, između kineske Export-Import banke, kao zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike...

Obaveštenje (o rezervama na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o statusu Francuske škole u

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije

"Sl. list APV", br. 4/20 od 15. januara 2020. godine

Rešenje (o utvrđivanju nominalnog iznosa materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete za 2020. godinu)

"Sl. list grada Beograda", br. 21/20 od 4. marta 2020. godine

Aneks IX Kolektivnog ugovora JP Sportski centar "Novi Beograd", broj 117 od 29. januara 2015. godine, Aneksa I broj 1362 od 13. septembra 2016. godine, Aneksa II broj 1722 od 24. oktobra 2016. godine, Aneksa III broj 2055 od 7. decembra 2016. godine,...

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradskih opština grada Beograda

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, Broj R 952/20)

"Sl. list grada Čačka", br. 17/19 od 28. novembra 2019. godine

Odluka o dopunama Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/19 od 30. septembra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Jagodina)

Odluka o utvrđivanju visine doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta kod izgradnje objekata od posebnog značaja za razvoj grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 1/20 od 17. januara 2020. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 27/19 od 1. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (grad Kragujevac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o značajnim datumima i praznicima koje Grad Kragujevac obeležava

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/20 od 8. januara 2020. godine

Rešenje (o utvrđivanju iznosa jednokratne novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva za kalendarsku 2020. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 13/19 od 21. septembra 2019. godine

Odluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 34/19 od 13. decembra 2019. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Leskovca za 2020. godinu

Kadrovski plan Gradskog pravobranilaštva grada Leskovca za 2020. godinu

Kadrovski plan Službe za budžetsku inspekciju grada Leskovca za 2020. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 14/19 od 25. oktobra 2019. godine

Ispravka Odluke o mesnim zajednicama (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 44/19 od 13. juna 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Niša za 2017.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Pantelej

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske Opštine Pantelej

"Sl. list grada Novog Sada", br. 3/20 od 3. februara 2020. godine

Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2020. godinu (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom dana grada, za 2020. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 34/19 od 25. novembra 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o dimničarskim uslugama (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o održavanju čistoće i upravljanju otpadom (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o pijacama (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o zelenim površinama na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za dogradnju i rekonstrukciju DV 110 kV br. 151/2 TS Pančevo 2 - TS Alibunar, deonica od TS Pančevo 2 do stuba broj 99 na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110 kV dalekovoda za priključenje transformatorske stanice "TS - Pančevo 6" u naseljenom mestu Pančevo

Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (grad Pančevo)

Odluka o prestanku važenja Odluke o zaštiti spomenika prirode "Kesten Ćurčina u Pančevu"

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2019. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone (grad Pančevo)

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar-septembar 2019. godine (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/19 od 8. oktobra 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 15/19 od 5. avgusta 2019. godine

Izmena kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2019. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 3/20 od 10. februara 2020. godine

Rešenje o određivanju iznosa prava na roditeljski dodatak za prvorođeno dete i iznosa jednokratne finansijske pomoć za nezaposlene porodilje (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/19 od 9. oktobra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 1/20 od 17. januara 2020. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2020. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2020. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 19/19 od 29. novembra 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Valjevo)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece (grad

Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 31/19 od 24. decembra 2019. godine

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine opštine Bosilegrad

"Sl. list grada Vršca", br. 15/19 od 23. novembra 2019. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Vršca za 2019. godinu

"Sl. list grada Zaječara", br. 30/19 od 29. novembra 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 29/19 od 27. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopuni Statuta grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017.

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih...

"Sl. list opština Srema", br. 37/19 od 17. decembra 2019. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Beočin)

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 1/20 od 17. januara 2020. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 10/20 od 28. februara 2020. godine

Pravilnik o minimalnom kvalitetu soli za ljudsku ishranu i proizvodnju hrane

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 105/19 od 10. decembra 2019. godine

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

Zakon o trgovini