Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 09.05.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 9.05.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 44/16

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/16

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/16

"Sl. list APV" 25/16

"Sl. list grada Beograda" 31/16

"Sl. list grada Čačka" 7/16

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/16

"Sl. list grada Kikinde" 3/16

"Sl. list grada Kragujevca" 12/16

"Sl. list grada Kraljeva" 9/16

"Sl. list grada Kruševca" 9/15

"Sl. glasnik grada Leskovca" 8/16

"Sl. list grada Loznice" 1/16

"Sl. list grada Niša" 38/16

"Sl. list grada Novog Sada" 19/16

"Sl. list grada Pančeva" 7/16

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/16

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/16

"Sl. list grada Smedereva" 2/16

"Sl. list grada Sombora" 4/16

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/16

"Sl. list grada Subotice" 21/16

"Sl. list grada Užica" 9/16

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/16

"Sl. list grada Vršca" 4/16

"Sl. list grada Zaječara" 9/16

"Sl. list grada Zrenjanina" 7/16

"Sl. list opština Srema" 9/16

"Sl. list opštine Inđija" 4/16

"Sl. list CG" 25/16

"Sl. glasnik Republike Srpske" 33/16

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 44/16 od 29. aprila 2016. godine

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "NEDELJA CRVENOG KRSTA"

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom

Uredba o izmeni Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona

Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

Odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanice od 5000 dinara

Odluka o obrazovanju katastarske opštine Smederevska Palanka III

Odluka o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 4. maja 2016. godine

Odluka o promeni granice katastarskih opština Barič i Mislođin

Odluka o promeni granice katastarskih opština Bečej i Bačko Petrovo Selo

Odluka o promeni granice katastarskih opština Berilovac i Izvor

Odluka o promeni granice katastarskih opština Gložane i Stajkovce

Odluka o promeni granice katastarskih opština Knežica i Petrovac na Mlavi

Odluka o promeni granice katastarskih opština Majdanpek i Debeli Lug

Odluka o promeni granice katastarskih opština Molovin i Sot

Odluka o promeni granice katastarskih opština Stara Pazova i Stari Banovci

Odluka o promeni granice katastarskih opština Uzići i Rupeljevo

Odluka o promeni granice katastarskih opština Veliko Središte, Malo Središte i Gudurica

Odluka o puštanju u opticaj novčanice od 5000 dinara

Rešenje (o davanju saglasnosti na Statut Tehničkog opitnog centra Vojske Srbije)

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za 2016. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu

Rešenje o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije

Rešenje o imenovanju direktora JKP "Vodovod", Crvenka (Pešić Marko)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (Nebojša Tomić)

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju odgovornih lica u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007-2013. godine

Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (primenjuje se od 1. maja 2016. godine)

Rešenje o ponavljanju glasanja na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za narodne poslanike Narodne skupštine

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (Nataša Milić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda (Borko Drašković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (dr Jasna Atanasijević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike (Vukadin Vukajlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (Nenad Šarkoćević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Nenad Krtolica)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Mira Nikić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Snežana Lakčević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Vladimir Pešić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Zoran Milošević)

Rešenje o raspodeli neraspoređenog viška prihoda nad rashodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika prema Finansijskom izveštaju za 2014. godinu

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (potpukovnik Đuro Jovanić)

Rešenje o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike (Miroslav Pivić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (dr Vjekoslav Bobar)

Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 4. maja 2016. godine

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. maja 2016. godine)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u martu 2016. godine

Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2016. godine

Ispravka Smernica dobre prakse u distribuciji

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 5/16 od 5. maja 2016. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/16 od 12. aprila 2016. godine

Međunarodna konvencija o suzbijanju falsifikovanja novca

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva nacionalne ekonomije Mađarske

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Uprave za turizam i antikvitete Emirata Fudžeira

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o osnivanju Nemačko-srpske privredne komore u Beogradu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Amandmana na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Međunarodne konvencije o suzbijanju falsifikovanja novca, sa pratećim protokolom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO za podršku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti intelektualne svojine tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o osnivanju Nemačko- srpske privredne komore u Beogradu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 25/16 od 22. aprila 2016. godine

Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 31/16 od 14. aprila 2016. godine

Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji Gradske opštine Mladenovac iz budžeta Gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Čačka", br. 7/16 od 23. marta 2016. godine

Kolektivni ugovor JKP "Vodovod" Čačak

Kolektivni ugovor Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak

Kolektivni ugovor Ustanove za fizičku kulturu SC "Mladost", Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/16 od 26. februara 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Jagodina

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji grada Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 3/16 od 6. aprila 2016. godine

Odluka o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 12/16 od 15. aprila 2016. godine

Odluka o izmeni Odluke o gradskom pravobranilaštvu grada Kragujevca

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Akumulacije Drezga na reci Uglješnici" (grad Kragujevc)

Odluka o prihvatanju osnivačkog udela odnosno osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom FK "Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac

Rešenje o izmeni Rešenja o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 9/16 od 17. marta 2016. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće "Opštinska stambena agencija" Kraljevo ("Službeni list grada Kraljeva", broj 2/2015 od 28.01.2015. godine)

"Sl. list grada Kruševca", br. 9/15 od 29. decembra 2015. godine

Odluka o izmeni odluka o izradi planova generalne regulacije u Kruševcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Okružni zatvor Kruševac"

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije etno selo "Lomnički kiseljak" u Velikoj Lomnici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kablovskog voda 110 KV od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije linijskog infrastrukturnog objekta - toplovoda od elektrane na biomasu do mesta priključenja na postojeći distributivni sistem JKP "Gradska toplana" (grad Kruševac)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije linijskog infrastrukturnog objekta od TS Kruševac 3 do Starog aerodroma

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije etno-selo "Lomnički kiseljak" u velikoj Lomnici na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije kablovskog voda 110 kV od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3 na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije linijskog infrastrukturnog objekta od TS Kruševac 3 do Starog aerodroma na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije linijskog infrastrukturnog objekta-toplovoda od elektrane na biomasu do priključenja na postojeći distributivni sistem JKP "Gradska toplana" na životnu sredinu

Odluka o posebnim uslovima za objekte u postupku ozakonjenja (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Okružni zatvor" Kruševac na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 8/16 od 6. aprila 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 1/16 od 4. marta 2016. godine

Odluka o dopuni Odluke o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata (na teritoriji grada Loznice)

"Sl. list grada Niša", br. 38/16 od 14. aprila 2016. godine

Tarifni sistem u Javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 19/16 od 26. marta 2016. godine

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem na životnu sredinu

Plan detaljne regulacije Bocke u Sremskoj Kamenici

Plan detaljne regulacije prostora za višeporodično stanovanje između ulica Branka Bajića i Novosadskog sajma u Novom Sadu

Plan detaljne regulacije radne zone "Sever III" u Novom Sadu

"Sl. list grada Pančeva", br. 7/16 od 31. marta 2016. godine

Odluka o građevinskom zemljištu grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivača Gradske biblioteke Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivača Istorijskog arhiva u Pančevu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivača Narodnog muzeja Pančevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivača ustanove "Centar za kulturu Pančeva" Pančevo

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o izmeni Odluke o određivanju prostora primerenih za održavanje javnih skupova na području grada Pančeva

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Pančeva

Odluka o određivanju prostora na području grada Pančeva na kojima se zabranjuje javno okupljanje

Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/16 od 26. marta 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Ustanove Centar za kulturu Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/16 od 17. marta 2016. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/16 od 1. marta 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave grada Smedereva za 2015. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 4/16 od 31. marta 2016. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Sombora" Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/16 od 31. marta 2016. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone - izvorište regionalnog vodovoda "Istočni Srem" - "Sava 1" u k.o. Jarak grad Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 21/16 od 13. aprila 2016. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnog mesta u Službi za budžetsku inspekciju Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 9/16 od 11. aprila 2016. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije "Prvi partizan" Užice - Bela Zemlja - Ljubanje

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2015. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/16 od 9. marta 2016. godine

Poslovnik Gradske izborne komisije Valjevo

"Sl. list grada Vršca", br. 4/16 od 15. aprila 2016. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskom Javnom pravobranilaštvu Grada Vršca

Pravilnik o upravi u Gradskom javnom pravobranilaštvu (grad Vršac)

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskom javnom pravobranilaštvu grada

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o upravi u gradskom javnom pravobranilaštvu (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 9/16 od 10. marta 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara

Odluka o izmenama Odluke o Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 7/16 od 4. aprila 2016. godine

Odluka o pijačnom redu (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 9/16 od 30. marta 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Agencija za razvoj opštine Pećinci" Pećinci

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Pećinci za 2015. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 4/16 od 28. marta 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 25/16 od 15. aprila 2016. godine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom

Pravilnik o načinu upisa i vođenju Centralnog registra registrovanih odnosno odobrenih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane ili hrane za životinje

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 33/16 od 21. aprila 2016. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije

Zakon o izmjenama Zakona o elektronskom poslovanju Republike Srpske

Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Centru za pružanje besplatne pravne pomoći Republike Srpske