Trenutno u Ekspertu

Propisa: 142986

Službenih mišljenja: 17262

Sudske prakse: 9980

Modela akata: 913

Obrazaca: 42091

Podzakonskih akata: 106502

Prečišć. tekstova: 32371

Propisa CG: 2140

Propisa R.Srpske: 2646

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 09.06.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 9.06.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 57/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 4/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/21

"Sl. list APV" 23/21

"Sl. list grada Beograda" 33/21

"Sl. list grada Čačka" 7/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 9/21

"Sl. list grada Kikinde" 10/21

"Sl. list grada Kragujevca" 10/21

"Sl. list grada Kraljeva" 15/21

"Sl. list grada Kruševca" 4/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 15/21

"Sl. list grada Loznice" 1/21

"Sl. list grada Niša" 47/21

"Sl. list grada Novog Sada" 22/21

"Sl. list grada Pančeva" 13/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 2/21

"Sl. list grada Smedereva" 1/21

"Sl. list grada Sombora" 6/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/21

"Sl. list grada Subotice" 13/21

"Sl. list grada Užica" 17/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 10/21

"Sl. list grada Vršca" 3/21

"Sl. list grada Zaječara" 9/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 15/21

"Sl. list opština Srema" 17/21

"Sl. list opštine Beočin" 6/21

"Sl. list opštine Inđija" 3/21

"Sl. list CG" 59/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 49/21

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 57/21 od 5. juna 2021. godine

Uputstvo o dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 4/21 od 24. maja 2021. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Kuvar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Modni krojač" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Rukovalac građevinskom mehanizacijom" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Stolar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar pejzažne arhitekture" (sa Standardom kvalifikacije)

Katalog udžbenika za četvrti razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole (opšteobrazovni predmeti)

Katalog udžbenika za treći razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole (opšteobrazovni predmeti)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/21 od 25. maja 2021. godine

Memorandum o razumevanju o političkim konsultacijama između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, afričke saradnje i dijaspore Kraljevine Maroka

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima (Interbus sporazum) i Odluke br. 1/2011 Zajedničkog odbora osnovanog Interbus sporazumom o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 2/2018 o izmeni Aneksa IV Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o olakšavanju trgovine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi 2006 broj 1/2020 o olakšavanju trgovine voćem i povrćem

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih

Obaveštenje o prestanku važenja Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Češke koju zastupa Ministarstvo odbrane Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 23/21 od 28. maja 2021. godine

Pravilnik o postupku, uslovima, načinu dodele i korišćenja znaka "Najbolje iz Vojvodine"

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija, koje se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2021/2022. godini

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2021/2022. godini

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2021/2022. godini

"Sl. list grada Beograda", br. 33/21 od 17. maja 2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Odluka o šestoj izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

"Sl. list grada Čačka", br. 7/21 od 3. aprila 2021. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Čačak)

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Čačku

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/21 od 1. aprila 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 10/21 od 29. aprila 2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu raspolaganja stanovima u javnoj svojini grada Kikinde koji se dodeljuju u zakup i drugim vidovima stambene podrške

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2021. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 10/21 od 23. aprila 2021. godine

Odluka o dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom

"Sl. list grada Kraljeva", br. 15/21 od 27. aprila 2021. godine

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/21 od 20. marta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 15/21 od 7. maja 2021. godine

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona

"Sl. list grada Loznice", br. 1/21 od 30. marta 2021. godine

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Loznici

"Sl. list grada Niša", br. 47/21 od 18. maja 2021. godine

Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju energetskih svojstava stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Niš)

Odluka o dopuni Odluke o upravljanju grobljima, sahranjivanju i pogrebnoj delatnosti (grad Niš)

Odluka o Lokalnom ombudsmanu grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 22/21 od 24. maja 2021. godine

Rešenje o usklađivanju visine iznosa naknade prinudno postavljenom profesionalnom upravniku za poslove upravljanja zgradom na teritoriji grada novog sada za 2021. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 13/21 od 27. aprila 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/21 od 11. februara 2021. godine

Odluka o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmenama Odluke o Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 2/21 od 11. februara 2021. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o pravu mesnih zajednica na prenos sredstava od poreza na imovinu fizičkih lica i načinu korišćenja ovih i drugih sredstava (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 1/21 od 12. februara 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Statuta Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u organima grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 6/21 od 19. maja 2021. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci radi unapređenja energetske efikasnosti

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/21 od 9. aprila 2021. godine

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 13/21 od 6. maja 2021. godine

Odluka o izmenama Statuta Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 17/21 od 19. aprila 2021. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/21 od 20. maja 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 10/21 od 18. maja 2021. godine

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na troškove ishrane učenika osnovnih i srednjih škola

"Sl. list grada Vršca", br. 3/21 od 25. marta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Grada Vršca

Odluka o izmeni Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom na teritoriji Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 9/21 od 12. februara 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 15/21 od 31. maja 2021. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata

"Sl. list opština Srema", br. 17/21 od 18. maja 2021. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća Opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/21 od 19. maja 2021. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci i unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 3/21 od 12. marta 2021. godine

Računovodstvene politike (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 59/21 od 4. juna 2021. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 49/21 od 27. maja 2021. godine

Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske