Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 10.08.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 10.08.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 67/16

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 9/16

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 8/16

"Sl. list APV" 44/16

"Sl. list grada Beograda" 73/16

"Sl. list grada Čačka" 13/16

"Sl. glasnik grada Jagodina" 8/16

"Sl. list grada Kikinde" 12/16

"Sl. list grada Kragujevca" 23/16

"Sl. list grada Kraljeva" 17/16

"Sl. list grada Kruševca" 6/16

"Sl. gl. grada Leskovca" 24/16

"Sl. list grada Loznice" 14/16

"Sl. list grada Niša" 81/16

"Sl. list grada Novog Sada" 47/16

"Sl. list grada Pančeva" 22/16

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/16

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 20/16

"Sl. list grada Smedereva" 2/16

"Sl. list grada Sombora" 13/16

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/16

"Sl. list grada Subotice" 35/16

"Sl. list grada Užica" 19/16

"Sl. glasnik grada Valjeva" 12/16

"Sl. list grada Vršca" 8/16

"Sl. list grada Zaječara" 21/16

"Sl. list grada Zrenjanina" 21/16

"Sl. list opština Srema" 21/16

"Sl. list opštine Inđija" 11/16

"Sl. list CG" 43/16

"Sl. glasnik Republike Srpske" 61/16

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 67/16 od 5. avgusta 2016. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Jerma"

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog informativnog preduzeća "Radio i televizija Bačka Palanka", Bačka Palanka (Slobodan Antonić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalprojekt", Bačka Palanka (Aleksandar Bogunović)

Rešenje o razrešenju direktora Javnog informativnog preduzeća "Radio i televizija Bačka Palanka", Bačka Palanka (Julija Ristić Sremac)

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalprojekt", Bačka Palanka (Dražen Jarić)

Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 67/16)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 67/16)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača "Monus" d.o.o. Beograd - Zemun ("Sl. glasnik RS", br. 67/16)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 9/16 od 1. jula 2016. godine

Pravilnik o planu udžbenika

Katalog udžbenika

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 8/16 od 25. jula 2016. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)

Memorandum o razumevanju o saradnji Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Nacionalne diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Koreje

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Kineskog univerziteta za spoljne poslove i Kineske diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Narodne Republike Kine

Protokol o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo-Tabanovce

"Sl. list APV", br. 44/16 od 20. jula 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu univerziteta u Novom Sadu, u ...

"Sl. list grada Beograda", br. 73/16 od 19. jula 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskoj upravi grada Beograda

Odluka o izmenama Odluke o promeni organizovanja veterinarske ustanove "Veterina Beograd" iz ustanove u Javno komunalno preduzeće "Veterina Beograd"

Odluka o izmenama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

Odluka o izmenama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava", Beograd

Odluka o izmeni Odluke o javnoj rasveti (na teritoriji grada Beograda)

Odluka o izmeni Odluke o promeni Odluke o osnivanju javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd" Beograd

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Odluka o usvajanju projekta javno-privatnog partnerstva u obavljanju komunalne delatnosti prigradskog i lokalnog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" (grad Beograd)

Cenovnik usluga JKP "Gradske pijace" Beograd

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 13/16 od 22. juna 2016. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za društvene delatnosti (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/16 od 21. maja 2016. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 12/16 od 27. jula 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Kikinda

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu (grad Kikinda)

Odluka o javnoj kanalizaciji otpadnih voda (na teritoriji grada Kikinda)

Odluka o javnom vodovodu (na teritoriji grada Kikinda)

Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju (na teritoriji grada Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 23/16 od 12. jula 2016. godine

Poslovnik o radu Gradskog veća (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 17/16 od 25. maja 2016. godine

Aneks Kolektivnog ugovora Gradske uprave grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/16 od 23. juna 2016. godine

Aneks broj 1 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Gradska toplana" Kruševac

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac

Aneks Kolektivnog kod poslodavca Direkcije za urbanizam i izgradnju JP Kruševac II/1 br. 249 od 28.01.2015. godine

Aneks Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Kruševac" Kruševac

Aneks Pojedinačnog kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Poslovni centar" Kruševac

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/16 od 4. juna 2016. godine

Poslovnik Skupštine opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 14/16 od 31. maja 2016. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi grada Loznice

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi grada Loznice

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 81/16 od 14. jula 2016. godine

Odluka o visini naknade za rad predsednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Žitorađa

"Sl. list grada Novog Sada", br. 47/16 od 23. jula 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu grada Novog Sada

Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad

Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Gradsko zelenilo" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog

"Sl. list grada Pančeva", br. 22/16 od 20. jula 2016. godine

Pravilnik o uslovima i postupcima za isključenje i ponovno priključenje kupaca sa, odnosno na sisteme daljinskog grejanja i sanitarne tople vode (grad Pančevo)

Odluka o dopuni Odluke o određivanju komunalnih delatnosti u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sahranjivanju i grobljima (na području grada Pančeva)

Odluka o izmenama Odluke o sprovođenju Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu (grad Pančevo)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Odluka o poveravanju komunalnih delatnosti proizvodnje i distribucije vode i sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada u naseljenom mestu Dolovo

Odluka o uključivanju građana Pančeva u proces donošenja odluke o raspodeli dela sredstava budžeta Grada kroz model participativnog budžetiranja

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima i postupcima za isključenje i ponovno priključenje kupaca sa, odnosno na sisteme daljinskog grejanja i sanitarne tople vode broj 10/1945-66-1 od 29.06.2016. godine (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/16 od 31. maja 2016. godine

Poslovnik o izmeni Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 20/16 od 6. jula 2016. godine

Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Bogatić

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/16 od 1. marta 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave grada Smedereva za 2015. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 13/16 od 21. jula 2016. godine

Druge izmene i dopune Poslovnika gradskog veća grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/16 od 31. marta 2016. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije radne zone Salaš Noćajski 1, Grad Sremska Mitrovica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone - izvorište regionalnog vodovoda "Istočni Srem" - "Sava 1" u k.o. Jarak grad Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 35/16 od 21. juna 2016. godine

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem

"Sl. list grada Užica", br. 19/16 od 30. juna 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2015. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/16 od 22. jula 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju mesnih zajednica (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. list grada Vršca", br. 8/16 od 27. maja 2016. godine

Poslovnik o radu Skupštine Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 21/16 od 3. juna 2016. godine

Odluka o izmeni Odluke o Gradskom veću grada Zaječara

Odluka o radnom vremenu ogranaka i jedinica za izdavanje gotovih lekova Apoteke Zaječar

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 21/16 od 12. jula 2016. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin

Odluka o izmenama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o održavanju komunalne higijene (grad Zrenjanin)

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju načina plaćanja i odobravanju popusta za jednokratno plaćanje cene građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina u postupku otuđenja

"Sl. list opština Srema", br. 21/16 od 1. jula 2016. godine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti (na teritoriji opštine Stara Pazova)

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Službe kućne nege, pomoći u kući i kluba za stara i odrasla lica (na teritoriji opštine Stara Pazova)

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/16 od 1. jula 2016. godine

Odluka o naknadama odbornika i članova stalnih radnih tela Skupštine opštine i naknadama članova Opštinskog veća opštine Inđija

Odluka o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je predmet korišćenja bez pravnog osnova na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 43/16 od 20. jula 2016. godine

Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 61/16 od 22. jula 2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sprovođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka