Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 10.11.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 10.11.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 121/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 14/14

"Sl. list APV" 39/14

"Sl. list grada Beograda" 77/14

"Sl. list grada Novog Sada" 53/14

"Sl. list grada Niša" 80/14

"Sl. list grada Kragujevca" 33/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 3/14

"Sl. list grada Kraljeva" 24/14

"Sl. list grada Užica" 34/14

"Sl. list grada Pančeva" 15/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 20/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 4/14

"Sl. list grada Loznice" 7/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/14

"Sl. list grada Zaječara" 42/14

"Sl. list grada Subotice" 34/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 17/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 18/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/14

"Sl. list opština Srema" 21/14

"Sl. list opštine Kikinda" 16/14

"Sl. list opštine Inđija" 5/14

"Sl. list CG" 42/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 83/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 121/14 od 5. novembra 2014. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd-Niš

Uredba o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije

Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Ritovi donjeg Potisja"

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji

Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

Rešenje (o davanju saglasnosti na kandidaturu Ragbi 13 federaciji Srbije za organizovanje "Prvenstva Evrope u ragbiju 9")

Rešenje (o davanju saglasnosti na kandidaturu Saveza sportskih ribolovaca Srbije za organizovanje Svetskog prvenstva u sportskom ribolovu za juniore i kadete 2015. godine u Smederevu)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-13393/2014)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-13397/2014)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-13402/2014)

Rešenje (po zahtevu Saveza vojvođanskih Mađara iz Subotice 05 broj 88-13704/201)

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Dragana Kalinović)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan", Novi Sad (Janko Čobrda)

Rešenje o imenovanju direktora JKP "8. avgust", Srpska Crnja (Todorov Mile)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze", Beograd (Branko Gogić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (Željko Kanjuh)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za imenovanja

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Uprave za transport opasnog tereta u Ministarstvu saobraćaja (Nenad Ivetić)

Rešenje o razrešenju predsednika i člana i imenovanju predsednika Upravnog odbora Agencije za privredne registre

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze", Beograd (Dejan Šmigić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (Ljubica Konstantinović)

Zaključak (05 broj 06-13751/2014)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/14 od 4. novembra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za održavanje objekata

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 14/14 od 29. oktobra 2014. godine

Protokol između Uprave carina Republike Srbije i Federalne carinske službe (Ruska Federacija) o razmeni podatka o carinskoj vrednosti robe koja se kreće između Republike Srbije i Ruske Federacije

Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o kontroli narkotika i sprovođenju zakona

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Španije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Zakon o potvrđivanju Ugovora o trgovini naoružanjem

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu akata Svetskog poštanskog saveza

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Bezbednosnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 - okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014-2020)

"Sl. list APV", br. 39/14 od 3. oktobra 2014. godine

Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 77/14 od 24. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 53/14 od 14. oktobra 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o Novembarskoj povelji Novog Sada

"Sl. list grada Niša", br. 80/14 od 1. oktobra 2014. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Doljevac

"Sl. list grada Kragujevca", br. 33/14 od 9. oktobra 2014. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/14 od 19. juna 2014. godine

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Kruševac 2025.

Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca - Prečišćen tekst -

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Kraljeva

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine opštine Kraljevo i Skupštine grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 34/14 od 9. septembra 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (Gradska uprava grada Užice)

"Sl. list grada Pančeva", br. 15/14 od 14. avgusta 2014. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Domu omladine Pančevo

Odluka o davanju u zakup ateljea (grad Pančevo)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa HIP "Petrohemija" u naseljenom mestu Pančevo

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmene i dopune Plana generalne regulacije celina 1 širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije naseljenog mesta Omoljica na životnu sredinu

Odluka o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Zaključak o pokretanju inicijative za izmenu važećih planskih dokumenata

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 20/14 od 27. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Statuta grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/14 od 23. jula 2014. godine

Pravilnik fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva

Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Smedereva

Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Smedereva

Odluka o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Odluka o stavljanju van snage Odluke o bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Smederevo

Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu i kriterijumima za ostvarivanje finansijske pomoći penzionerima grada Smedereva

Odluka o utvrđivanju grada Smedereva za korisnika Slobodne zone Smederevo

Odluka o visini naknade za rad u nadzornim odborima javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 7/14 od 30. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama Odluke o radno-pravnom statusu izabranih i postavljenih lica od strane organa grada Loznice

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/14 od 17. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 42/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. list grada Subotice", br. 34/14 od 25. septembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu (Grad Subotica)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 17/14 od 11. avgusta 2014. godine

Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije "BLOK STARA ČETKARA" u Šapcu na životnu sredinu

Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije "KAMIČAK" u Šapcu na životnu sredinu

Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije "KASARSKE LIVADE 1" u Šapcu na životnu sredinu

Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja plana detaljne regulacije "KASARSKE LIVADE 3" u Šapcu na životnu sredinu

Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije "NOVO GROBLJE" u Šapcu na životnu sredinu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "KAMIČAK" u Šapcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "KASARSKE LIVADE 1" u Šapcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "KASARSKE LIVADE 3" u Šapcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "NOVO GROBLJE" u Šapcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije BLOK "STARA ČETKARA" u Šapcu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/14 od 27. avgusta 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/14 od 4. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritorije opštine Vlasotince)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopuni Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja

Odluka o izmenama i dopunama Tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije i izvršenih usluga

"Sl. list opština Srema", br. 21/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora (opština Pećinci)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 16/14 od 27. juna 2014. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog Preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/14 od 26. maja 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 42/14 od 10. oktobra 2014. godine

Uredba o bližim kriterijumima, postupku i načinu raspodjele i korišćenja dozvola za slobodni prevoz putnika

Pravilnik o obezbjeđivanju pristupa licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti broju "112" i brojevima hitnih službi

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 83/14 od 23. septembra 2014. godine

Zakon o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske