Trenutno u Ekspertu

Propisa: 108668

Službenih mišljenja: 15263

Sudske prakse: 8652

Modela akata: 787

Obrazaca: 30924

Podzakonskih akata: 80318

Prečišć. tekstova: 24490

Propisa CG: 1635

Propisa R.Srpske: 2010

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 11.01.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 11.01.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 1/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/16

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/16

"Sl. list APV" 68/16

"Sl. list grada Beograda" 125/16

"Sl. list grada Čačka" 22/16

"Sl. gl. grada Jagodina" 16/16

"Sl. list grada Kikinde" 19/16

"Sl. list grada Kragujevca" 39/16

"Sl. list grada Kraljeva" 31/16

"Sl. list grada Kruševca" 13/16

"Sl. gl. grada Leskovca" 47/16

"Sl. list grada Loznice" 21/16

"Sl. list grada Niša" 135/16

"Sl. list grada Novog Sada" 76/16

"Sl. list grada Pančeva" 32/16

"Sl. gl. grada Požarevca" 15/16

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 29/16

"Sl. list grada Smedereva" 9/16

"Sl. list grada Sombora" 25/16

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 17/16

"Sl. list grada Subotice" 55/16

"Sl. list grada Užica" 36/16

"Sl. glasnik grada Valjeva" 17/16

"Sl. list grada Vršca" 14/16

"Sl. list grada Zaječara" 35/16

"Sl. list grada Zrenjanina" 31/16

"Sl. list opština Srema" 36/16

"Sl. list opštine Inđija" 22/16

"Sl. list CG" 79/16

"Sl. glasnik Republike Srpske" 109/16

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 1/17 od 6. januara 2017. godine

Uredba o načinu davanja koncesije u fazama

Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ljubovija

Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Trstenik

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-020-00-0107/15-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-1247/2014-11)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Drina" Mali Zvornik (Dragan Čikarić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar", Zaječar (Bojan Trandafilović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Paraćin" u Paraćinu (Danijel Živković)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija", Obrenovac (Branko Matić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Zoološki vrt", Bor (Darko Dragijević)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" u Paraćinu (Nebojša Simić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora - stalnog predstavnika Republike Srbije - šefa Stalne misije Republike Srbije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama u Beču (R. Ninčić)

Nacionalna strategija za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine

Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine)

Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2017. godinu)

Zaključak (o usvajanju Trećeg akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije za period do 2018. godine)

Zaključak (predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 6/0-03-888/2016-1)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/16 od 6. decembra 2016. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja za bosanski jezik

Ispravka Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Ispravka Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Matematičkoj gimnaziji

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/16 od 28. decembra 2016. godine

Memorandum o razumevanju između vazduhoplovnih vlasti Republike Kazahstana i vazduhoplovnih vlasti Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke,...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

"Sl. list APV", br. 68/16 od 14. decembra 2016. godine

Ispravka u Odluci o organizaciji i radu Službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 125/16 od 29. decembra 2016. godine

Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta Grada Beograda u 2018. i 2019. godini

Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Beograda

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2017. godini

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 22/16 od 25. novembra 2016. godine

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" Čačak sa Zakonom o javnim

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci sa Zakonom o javnim preduzećima

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/16 od 7. oktobra 2016. godine

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Jagodina

"Sl. list grada Kikinde", br. 19/16 od 30. novembra 2016. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 39/16 od 28. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Službe budžetske inspekcije grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 31/16 od 21. novembra 2016. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Kraljeva

Zaključak (o davanju saglasnosti na Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Kruševca", br. 13/16 od 30. novembra 2016. godine

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 47/16 od 18. novembra 2016. godine

Odluka o određivanju zona na teritoriji opštine Lebane

Odluka o prosečnoj ceni nepokretnosti u zonama u kojima se nalaze nepokretnosti (na teritoriji opštine Lebane)

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine Lebane

Odluka o visini stope poreza na imovinu (na teritoriji opštine Lebane)

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2017. godinu (opština Vlasotince)

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Bojnik i određivanju prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu...

"Sl. list grada Loznice", br. 21/16 od 14. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji (grad Loznica)

Odluka o pijacama (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 135/16 od 30. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Niša za 2015.

"Sl. list grada Novog Sada", br. 76/16 od 6. decembra 2016. godine

Pravilnik o načinu polaganja ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz i o poznavanju Grada Novog Sada

Rešenje o utvrđivanju cene usluge u okviru taksi tarife po kojoj mora da se obavlja taksi prevoz na teritoriji Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 32/16 od 29. novembra 2016. godine

Odluka izmenama i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2016. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone (grad Pančevo)

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar-septembar 2016. godine

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/16 od 23. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mesnim zajednicama

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou (grad Požarevac)

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Požarevca

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za kulturu Požarevac

Statut ustanove Centar za kulturu Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 29/16 od 5. novembra 2016. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Bogatić i određivanje prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za …

"Sl. list grada Smedereva", br. 9/16 od 22. septembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Odluka o izmeni Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Odluka o platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Grada Smedereva i naknadama za rad članova radnih tela Skupštine grada Smedereva i o platama zaposlenih u Gradskoj upravi grada Smedereva

Odluka o prestanku postojanja Javnog preduzeća Televizija Smederevo

"Sl. list grada Sombora", br. 25/16 od 9. novembra 2016. godine

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Sombor

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Energana" Sombor

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis Sombor" Sombor

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vodokanal" Sombor

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Sombor)

Odluka o šestim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/16 od 23. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama Grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora "Gradsko stanovanje" Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela priobalja reke Save u gradu Sremska Mitrovica

Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 55/16 od 1. decembra 2016. godine

Poslovnik Gradskog veća Grada Subotice (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 36/16 od 30. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/16 od 28. novembra 2016. godine

Odluka o dopuni i izmeni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Valjevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Valjeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o radnom vremenu

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2015. godinu

Odluka o prestanku rada, postojanja i brisanju iz registra privrednih subjekata Javnog preduzeća "Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva" i preuzimanju prava, obaveza i poslova na grad Valjevo

Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Valjeva

"Sl. list grada Vršca", br. 14/16 od 15. septembra 2016. godine

Odluka o obrazovanju Gradskog pravobranilaštva Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 35/16 od 28. novembra 2016. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 31/16 od 29. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015.

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih...

Zaključak (Skupštine grada Zrenjanina, broj 06-150-11/16-I)

"Sl. list opština Srema", br. 36/16 od 29. novembra 2016. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Irig

"Sl. list opštine Inđija", br. 22/16 od 29. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Inđija

Odluka o izmenama Odluke lokalnim komunalnim taksama

Odluka o izmenama Odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Inđija za 2015. godinu

Odluka o izmeni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

Odluka o javnim prostorima za parkiranje (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o načinu regulisanja obaveza javnih preduzeća kao indirektnih korisnika budžetskih sredstava, po prestanku tog statusa

Odluka o utvrđivanju proseče cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 79/16 od 23. decembra 2016. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju ministarstava koja imaju državne sekretare

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 109/16 od 19. decembra 2016. godine

Pravilnik o sistemu poreskog knjigovodstva u Republici Srpskoj