Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 11.11.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 11.11.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 79/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 12/19

"Sl. list APV" 46/19

"Sl. list grada Beograda" 93/19

"Sl. list grada Čačka" 15/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 14/19

"Sl. list grada Kikinde" 22/19

"Sl. list grada Kragujevca" 26/19

"Sl. list grada Kraljeva" 27/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 28/19

"Sl. list grada Loznice" 11/19

"Sl. list grada Niša" 24/19

"Sl. list grada Novog Sada" 47/19

"Sl. list grada Pančeva" 32/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 10/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 15/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 19/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 27/19

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 16/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 24/19

"Sl. list grada Vršca" 10/19

"Sl. list grada Zaječara" 22/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 25/19

"Sl. list opština Srema" 26/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 21/19

"Sl. list CG" 55/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 83/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 79/19 od 7. novembra 2019. godine

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (datum dospeća 26. jun 2029. godine)

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu

Odluka o otkupu dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu pre roka dospeća

Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone "Šumadija" u Kragujevcu

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije - šefa Misije Republike Srbije pri NATO u Briselu (Miomir Udovički)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/19 od 21. oktobra 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u filološkoj gimnaziji

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u matematičkoj gimnaziji

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 12/19 od 4. novembra 2019. godine

Memorandum o razumevanju (između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Federalne državne budžetske ustanove visokog obrazovanja "Ruski državni socijalni univerzitet")

Memorandum o razumevanju između Kabineta ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike o saradnji u oblasti inovacija, veštačke inteligencije i robotike

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva prosvete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike o saradnji u oblastima omladine i sporta

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Gvatemale o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Višenacionalne Države Bolivije o uspostavljanju mehanizma bilateralnih konsultacija

Memorandum o razumevanju o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Gvatemale

Memorandum o razumevanju o zajedničkoj saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Mediteranske akademije za diplomatske studije Univerziteta na Malti

Memorandum o uzajamnom razumevanju o saradnji u oblasti socijalne i porodične zaštite između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva za porodicu, rad i socijalne usluge Republike Turske

Protokol o saradnji u nauci i tehnologiji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Saveta za naučna i tehnološka istraživanja Turske (TÜBITAK)

Sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Severne Makedonije o fitosanitarnoj saradnji

Zajednički kominike o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Belizea

Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Surinam o oslobađanju od obaveze pribavljanja viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak

"Sl. list APV", br. 46/19 od 1. novembra 2019. godine

Odluka (u vezi sa primenom člana 56. stav 2. Kolektivnog ugovora za organe Autonomne pokrajine Vojvodine)

"Sl. list grada Beograda", br. 93/19 od 24. oktobra 2019. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Gradske opštine Grocka

Odluka o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta "Jakovačka kumša" (opština Surčin, grad Beograd)

Zaključak (o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin)

"Sl. list grada Čačka", br. 15/19 od 26. oktobra 2019. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" Čačak

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/19 od 15. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/19 od 4. septembra 2019. godine

Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidenciji osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala u Gradskoj upravi grada Kikinde i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

"Sl. list grada Kragujevca", br. 26/19 od 11. oktobra 2019. godine

Poslovnik o radu Komisije za planove (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 27/19 od 4. oktobra 2019. godine

Odluka o proglašenju spomenika od značaja za grad Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 28/19 od 17. oktobra 2019. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 11/19 od 9. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 24/19 od 2. aprila 2019. godine

Odluka o gradskim administrativnim taksama (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 47/19 od 10. oktobra 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Sen Lu la Fore, Republika Francuska

"Sl. list grada Pančeva", br. 32/19 od 23. oktobra 2019. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije Kompleksi posebne namene (Celina 11) u Pančevu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110 kV dalekovoda za priključenje transformatorske stanice "TS - Pančevo 6" u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/19 od 8. jula 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 15/19 od 5. avgusta 2019. godine

Izmena kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2019. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 19/19 od 28. oktobra 2019. godine

Pravilnik o obavezi službenika i nameštenika u Gradskoj upravi grada Sombora za davanje izjave da nisu radno angažovani po drugom osnovu

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 27/19 od 10. oktobra 2019. godine

Statut Grada Subotice (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/19 od 4. oktobra 2019. godine

Odluka o određivanju lica nadležnog za overu obračuna sredstava za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima čiji je osnivač grad Valjevo, kao i načinu overe obračuna

Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Valjevo)

Odluka o održavanju javnih zelenih površina (grad Valjevo)

Odluka o održavanju ulica i puteva (grad Valjevo)

Poslovnik Skupštine grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 24/19 od 2. oktobra 2019. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u opštini Surdulica za 2019. godinu po organizacionim oblicima

"Sl. list grada Vršca", br. 10/19 od 23. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene (grad Vršac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 22/19 od 18. septembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama (grad Zaječar)

Odluka o izmenama Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti (grad Zrenjanin)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 25/19 od 15. oktobra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 26/19 od 31. jula 2019. godine

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima u radu organa opštine Stara Pazova za period od 2019-2021. godine (sa Strategijom)

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 21/19 od 13. septembra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 55/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 2/19 (odnosi se na Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore)

Odluka o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 83/19 od 8. oktobra 2019. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima