Trenutno u Ekspertu

Propisa: 114776

Službenih mišljenja: 15577

Sudske prakse: 8936

Modela akata: 811

Obrazaca: 33076

Podzakonskih akata: 84959

Prečišć. tekstova: 25914

Propisa CG: 1716

Propisa R.Srpske: 2101

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 12.03.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 12.03.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 17/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 2/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/18

"Sl. list APV" 10/18

"Sl. list grada Beograda" 22/18

"Sl. list grada Čačka" 3/18

"Sl. gl. grada Jagodina" 3/18

"Sl. list grada Kikinde" 2/18

"Sl. list grada Kragujevca" 4/18

"Sl. list grada Kraljeva" 1/18

"Sl. list grada Kruševca" 11/17

"Sl. gl. gr. Leskovca" 1/18

"Sl. list grada Loznice" 19/17

"Sl. list grada Niša" 5/18

"Sl. list grada Novog Sada" 7/18

"Sl. list grada Pančeva" 1/18

"Sl. glasnik grada Požarevca" 16/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/17

"Sl. list grada Smedereva" 14/17

"Sl. list grada Sombora" 2/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 1/18

"Sl. list grada Subotice" 1/18

"Sl. list grada Užica" 6/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 1/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 4/18

"Sl. list grada Vršca" 24/17

"Sl. list grada Zaječara" 7/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 3/18

"Sl. list opština Srema" 4/18

"Sl. list opštine Inđija" 30/17

"Sl. list CG" 13/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 16/18

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 17/18 od 7. marta 2018. godine

Uredba o ostvarivanju posebnih prava bivših zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti grejača prostora, kombinovanih grejača, kompleta grejača prostora, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja i kompleta kombinovanog grejača, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0378/16-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-1080/16-11)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1862/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1923/2018)

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike

Ispravka (Odluke Ustavnog suda IUo-231/2015 objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 15/18)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 2/18 od 6. marta 2018. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika i Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/18 od 10. januara 2018. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture i sporta Republike Grčke za period 2017- 2021.

Memorandum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Državne korporacije za podršku izrade, proizvodnje i izvoza visokotehnoloških industrijskih proizvoda "Rosteh" o saradnji u oblastima inovacija i tehnološkog razvoja

Memorandum o sprovođenju INTERREG - IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija

Odluka Mešovitog komiteta br. 2/2017 osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske o izmenama i dopunama Protokola I Sporazuma

Odluka Mešovitog komiteta br. 3/2017 osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske o dodavanju Protokola III Sporazuma koji se odnosi na trgovinu uslugama

Sporazum između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Administracije Kurske oblasti (Ruska Federacija) o uspostavljanju međunarodnih i spoljnoekonomskih veza u trgovinsko-ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o nuklearnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o sprovođenju INTERREG - IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bugarska

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom

"Sl. list APV", br. 10/18 od 21. februara 2018. godine

Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Uputstvo o pripremi kadrovskog plana Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 22/18 od 5. marta 2018. godine

Zapisnik o radu Gradske izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 3/18 od 14. februara 2018. godine

Odluka o održavanju javnih zelenih površina (na teritoriji grada Čačka)

Odluka o pijacama (na teritoriji grada Čačka)

Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog upravnika na teritoriji Grada Čačka

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrada na teritoriji grada Čačka

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće održavanje zgrada na teritoriji grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 3/18 od 9. februara 2018. godine

Pravilnik o pružanju jednokratne novčane pomoći licima sa teritorije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/18 od 17. januara 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju cena usluga za izradu urbanističkih akata za 2018. godinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 4/18 od 23. februara 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu utvrđivanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o pokretanju postupka utvrđivanja viška zaposlenih (u organima Grada, stručnim i posebnim organizacijama grada Kragujevca za 2018. godinu)

Odluka o proglašenju 2018. godine - Godinom obeležavanja jubileja 200 godina prve prestonice moderne Srbije

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/18 od 18. januara 2018. godine

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava za ugostiteljske usluge (grad Kraljevo)

Rešenje (o utvrđivanju iznosa jednokratne novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva za kalendarsku 2018. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/17 od 26. decembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

Odluka o ukidanju Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja (grad Kruševac)

Odluka o ukidanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca

Odluka o ukidanju Budžetskog fonda za populacionu politiku grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva i Službe mesnih zajednica za 2018. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/18 od 26. januara 2018. godine

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Lebane

"Sl. list grada Loznice", br. 19/17 od 29. decembra 2017. godine

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema grada Loznice

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Loznice

Pravilnik o protokolarnim i prigodnim poklonima (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 5/18 od 17. januara 2018. godine

Odluka o manifestacijama i programima u oblasti kulture od značaja za Grad - prečišćen tekst (grad Niš)

Odluka o osnivanju Javne predškolske ustanove "Pčelica" Niš (Prečišćen tekst)

Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 7/18 od 21. februara 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu polaganja ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz i o poznavanju grada Novog Sada

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom Dana Grada, za 2018. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 1/18 od 12. januara 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju troškova za opremanje građevinskog zemljišta (grad Pančevo)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (grad Pančevo)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Pančevo)

Odluka o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 16/17 od 29. decembra 2017. godine

Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/17 od 28. decembra 2017. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić

Odluka o naknadama za rad, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika, članova Opštinskog veća, radnih tela i komisija opštine Bogatić

Odluka o radnim telima Skupštine opštine Bogatić

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva i kabineta predsednika opštine Bogatić (za 2018. godinu)

"Sl. list grada Smedereva", br. 14/17 od 22. decembra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji Grada Smedereva

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

Izmene kadrovskog plana Gradske uprave grada Smedereva za 2017. godinu

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2018. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 2/18 od 1. februara 2018. godine

Pravilnik o osnivanju radnih tela i utvrđivanju visine naknade za rad članova radnih tela koje obrazuje gradonačelnik, Gradsko veće i načelnik Gradske uprave (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/18 od 23. januara 2018. godine

Odluka o radnom vremenu Apoteke "Sremska Mitrovica"

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 1/18 od 18. januara 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2018. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2018. godinu (Grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 6/18 od 8. februara 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o održavanju zgrade i spoljnog izgleda zgrade, uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području grada Užica

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2017.

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/18 od 9. februara 2018. godine

Odluka o usvajanju Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima grada Valjeva za period 2018. do 2020. godine

Akcioni plan bezbednosti saobraćaja na putevima grada Valjeva za period od 2018. do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 4/18 od 5. februara 2018. godine

Odluka o utvrđivanju zakupnina za nepokretnosti na kojima je nosilac prava svojine opština Bosilegrad

"Sl. list grada Vršca", br. 24/17 od 27. decembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 7/18 od 7. februara 2018. godine

Zaključak (o davanju saglasnosti za verifikaciju obrazovnog profila elektrotehničar informacionih tehnologija u Tehničkoj školi u Zaječaru)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 3/18 od 14. februara 2018. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 4/18 od 17. januara 2018. godine

Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Pećinci

"Sl. list opštine Inđija", br. 30/17 od 29. decembra 2017. godine

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Inđija)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (opština Inđija)

Odluka o minimalnoj visini iznosa za tekuće održavanje zgrada (opština Inđija)

Odluka o utvrđivanju minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade (opština Inđija)

Odluka o visini iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zagrade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika (opština Inđija)

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2018. godinu

"Sl. list CG", br. 13/18 od 28. februara 2018. godine

Zakon o dopuni Zakona o mladima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 16/18 od 23. februara 2018. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom