Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157376

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10412

Modela akata: 956

Obrazaca: 45598

Podzakonskih akata: 117943

Prečišć. tekstova: 35148

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 12.12.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 12.12.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 136/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/22

"Sl. list APV" 51/22

"Sl. list grada Beograda" 102/22

"Sl. list grada Bora" 40/22

"Sl. list grada Čačka" 21/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 15/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 30/22

"Sl. list grada Kraljeva" 32/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 32/22

"Sl. list grada Loznice" 10/22

"Sl. list grada Niša" 126/22

"Sl. list grada Novog Sada" 58/22

"Sl. list grada Pančeva" 28/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 8/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 12/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 9/22

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 12/22

"Sl. list grada Subotice" 34/22

"Sl. list grada Užica" 52/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 25/22

"Sl. list grada Vršca" 13/22

"Sl. list grada Zaječara" 40/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/22

"Sl. list opština Srema" 29/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 14/22

"Sl. list opštine Šid" 27/22

"Sl. list CG" 132/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 118/22

"Sl. glasnik BiH" 68/22

"Sl. novine Federacije BiH" 64/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 136/22 od 8. decembra 2022. godine

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica

Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/22 od 26. oktobra 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Dopuna Kataloga udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi razred i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/22 od 1. decembra 2022. godine

Memorandum o razumevanju o bilateralnim političkim konsultacijama između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Maldivi

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ustupanju imovinskih prava nad zgradom "Lućafarul" Rumuniji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ustupanju imovinskih prava nad zgradom "Lućafrul" Rumuniji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Tunisa o ukidanju viza

"Sl. list APV", br. 51/22 od 30. novembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Upravi za zajedničke poslove pokrajinskih organa

Odluka o prestanku rada Službe za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine (U PRIMENI OD: 1. januara 2023. godine)

"Sl. list grada Beograda", br. 102/22 od 31. oktobra 2022. godine

Odluka o finansiranju rashoda koji se zbog svoje prirode zaključuju na period duži od 12 meseci - finansiranje rashoda mobilne telefonije u 2023. i 2024. godini (GO Surčin)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave i posebnih organizacionih jedinica Gradske opštine Surčin

"Sl. list grada Bora", br. 40/22 od 28. novembra 2022. godine

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža (grad Bor)

Odluka o dodeli stambene podrške (grad Bor)

Odluka o izmeni Odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 21/22 od 21. oktobra 2022. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Čačka (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/22 od 7. oktobra 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 27/22 od 10. oktobra 2022. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2022. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/22 od 23. septembra 2022. godine

Zaključak o davanju saglasnosti na Antidiskriminacioni kodeks - kodeks Ravnopravnosti (sa Antidiskriminacionim kodeksom - kodeksom Ravnopravnosti)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 32/22 od 21. novembra 2022. godine

Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 15/22 od 9. jula 2022. godine

Pravilnik o utvrđivanju kategorija osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste jedinstvenu invalidsku parking kartu na javnim parkiralištima (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 32/22 od 2. novembra 2022. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Lebane)

Odluka o određivanju zona na teritoriji opštine Lebane

Odluka o prosečnoj ceni nepokretnosti u zonama u kojima se nalaze nepokretnosti (opština Lebane)

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine Lebane

Odluka o visini stope poreza na imovinu (opština Lebane)

"Sl. list grada Loznice", br. 10/22 od 24. oktobra 2022. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 126/22 od 2. decembra 2022. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Doljevac

"Sl. list grada Novog Sada", br. 58/22 od 30. novembra 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada novog sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 28/22 od 18. oktobra 2022. godine

Odluka (o utvrđivanju cena vode za sve kategorije potrošača i cena otpadne vode za sve kategorije potrošača, JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo)

Odluka o dopuni Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i zidanim garažama grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova, odnosno javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o preradi i distribuciji vode (grad Pančevo)

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite za teritoriju grada Pančeva

Odluka o promeni cena za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva (JKP "Higijena" Pančevo)

Odluka o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada (JKP "Higijena" Pančevo)

Odluka o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode (JKP "Grejanje" Pančevo)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode broj: 10/1015-11 od 26.08.2022. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena", Pančevo, broj: 4460/125-3 od 25.08.2022. godine, o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena", Pančevo, broj: 4460/125-4, od 25.08.2022. godine, o promeni cena za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo o utvrđivanju cena vode za sve kategorije potrošača i cena otpadne vode za sve kategorije potrošača broj: 5-1/2 t. 2 od 11.04.2022. god.

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/22 od 15. juna 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 12/22 od 24. maja 2022. godine

Pravilnik o koeficijentima za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u organima Grada Šapca

Pravilnik o platama, naknadama plata, naknadama troškova i drugih primanja izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Šapca

Odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/22 od 29. juna 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Smederevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne… (grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 9/22 od 23. novembra 2022. godine

Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju grada Sombora

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju Grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/22 od 29. jula 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Sremska Mitrovica

Odluka o mreži predškolske ustanove "Pčelica" u Sremskoj Mitrovici

Izmene i dopune Kadrovskog plana organa grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 34/22 od 1. decembra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom (na teritoriji Grada Subotice)

"Sl. list grada Užica", br. 52/22 od 24. novembra 2022. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/22 od 14. septembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu

Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u gradu Valjevu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 25/22 od 30. novembra 2022. godine

Odluka o prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti (opština Surdulica)

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Bosilegrad za 2023. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Vranja

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Trgovište

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Vladičin Han

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu u opštini Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 13/22 od 29. oktobra 2022. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, …

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu …

Odluka o javnom vodosnabdevanju (grad Vršac)

Odluka o usvajanju Cenovnika toplotne energije (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Vršca

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika toplotne energije

"Sl. list grada Zaječara", br. 40/22 od 28. novembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zaječara

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/22 od 30. novembra 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu …

"Sl. list opština Srema", br. 29/22 od 13. oktobra 2022. godine

Odluka o dodeli subvencija u vidu energetskih vaučera koje izdaje opština Ruma

Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 10/22 od 9. avgusta 2022. godine

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 14/22 od 3. novembra 2022. godine

Odluka o dodeli subvencija u vidu energetskih vaučera koje izdaje opština Inđija

Izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2022. godinu

"Sl. list opštine Šid", br. 27/22 od 31. avgusta 2022. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima opštine Šid

"Sl. list CG", br. 132/22 od 5. decembra 2022. godine

Zakon o elektronskom dokumentu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 118/22 od 30. novembra 2022. godine

Pravila o izmjeni i dopunama Pravila za izdavanje bankarskih garancija po nalogu privrednih društava iz Republike Srpske

"Sl. glasnik BiH", br. 68/22 od 11. oktobra 2022. godine

Odluka o dopustivosti i meritumu U 10/22 (odnosi se na Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti)

"Sl. novine Federacije BiH", br. 64/22 od 12. avgusta 2022. godine

Zakon o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine