Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 13.02.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 13.02.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 13/13

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/13

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/13

"Sl. list APV" 40/12

"Sl. list grada Beograda" 1/13

"Sl. list grada Novog Sada" 56/12

"Sl. list grada Niša" 2/13

"Sl. list grada Kragujevca" 49/12

"Sl. list grada Čačka" 26/12

"Sl. list grada Kruševca" 9/12

"Sl. list grada Kraljeva" 1/13

"Sl. list grada Užica" 11/12

"Sl. list grada Pančeva" 38/12

"Sl. list grada Zrenjanina" 34/12

"Sl. list grada Sombora" 12/12

"Sl. list grada Smedereva" 13/12

"Sl. list grada Loznice" 16/12

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 17/12

"Sl. list grada Zaječara" 35/12

"Sl. list grada Subotice" 55/12

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/12

"Sl. glasnik grada Požarevca" 13/12

"Sl. glasnik grada Jagodina" 18/12

"Sl. glasnik grada Leskovca" 42/12

"Sl. glasnik grada Valjeva" 16/12

"Sl. list opština Srema" 45/12

"Sl. list opštine Kikinda" 1/13

"Sl. list opštine Inđija" 12/12

"Sl. list CG" 6/13

"Sl. glasnik Republike Srpske" 5/13

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 13/13 od 8. februara 2013. godine

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti javnih biblioteka

Pravilnik o dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila

Pravilnik o načinu smeštaja tereta, njegovog obezbeđenja i označavanja

Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

Odluka o otvaranju Ambasade Republike Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Vesna Perišić)

Odluka o uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom na rezidencijalnoj osnovi

Poseban kolektivni ugovor o izmenama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke agencije za poštanske usluge za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Drinsko - Limske HE" d.o.o. Bajina Bašta za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "EPS obnovljivi izvori" d.o.o. Užice za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Hidroelektrane Đerdap" d.o.o. Kladovo za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Jugoistok" d.o.o. Niš za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "Panonske TE - TO" d.o.o. Novi Sad za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "TE i kopovi Kostolac" d.o.o. Kostolac za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "TE Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD ED "Centar" d.o.o. Kragujevac za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD RB "Kolubara" d.o.o. Lazarevac za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju za 2013. godinu

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Sadler (Philip) Brent Roderick)

Protokol o saradnji (SOKOJ i ANEM)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/13 od 24. januara 2013. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ekonomija, pravo i administracija

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/13 od 30. januara 2013. godine

Zakon o dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006

Zakon o potvrđivanju Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja i Protokola iz 1996. godine o izmenama i dopunama Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja

Zakon o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Srbije i Crne Gore

Zakon o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu

Zakon o potvrđivanju Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja

Zakon o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera

Zakon o potvrđivanju Protokola o zaštiti i održivom korišćenju biološke i predeone raznovrsnosti uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata donete u Kijevu 22. maja 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja njihovih diplomatsko-konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

"Sl. list APV", br. 40/12 od 29. decembra 2012. godine

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava korisnika budžetskih sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine, na račun izvršenja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za zapošljavanje

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Bosutske šume" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Koviljski rit" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Novi Sad"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Kućine" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Podunavsko lovište Plavna" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Novi Sad"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Posavsko lovište Karakuša" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Posavsko lovište Kupinik" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Subotičke šume" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sombor"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Lovne osnove lovišta "Vranjak" za period 2012-2022. godine, JP "Vojvodinašume", ŠG "Sremska Mitrovica"

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi (Prečišćen tekst)

Rešenje (o dodeli godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača" za 2012. godinu)

Rešenje o Izmenama Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 1/13 od 15. januara 2013. godine

Odluka o izmeni Cenovnika usluga JKP "Parking servis" za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst)

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Cenovnika usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja

"Sl. list grada Novog Sada", br. 56/12 od 28. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju duga po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2013. godini (na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Niša", br. 2/13 od 9. januara 2013. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji opštine Pirot)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 49/12 od 18. decembra 2012. godine

Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Čačka", br. 26/12 od 28. decembra 2012. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Čačka)

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 9/12 od 22. oktobra 2012. godine

Pravilnik o davanju poklon burmi supružnicima prilikom sklapanja prvog braka (na teritoriji grada Kruševca)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluge grejanja (JKP "Gradska toplana", Kruševac)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora JKP "Vodovod - Kruševac" o utvrđivanju cena za isporučenu pijaću vodu i cena usluga odvođenja otpadnih voda

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/13 od 16. januara 2013. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja mobilnih i fiksnih telefona

Ispravka (akata br. 401, 403-424, "Službeni list grada Kraljeva", br. 28/12)

"Sl. list grada Užica", br. 11/12 od 12. jula 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta (grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 38/12 od 28. decembra 2012. godine

Odluka o budžetu grada Pančeva za 2013. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima, visini, načinu i rokovima plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o porezu na imovinu (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o ovlašćenju Gradonačelnika grada Pančeva za zaključivanje kolektivnih ugovora za javna preduzeća i javne službe čiji je osnivač grad Pančevo

Odluka o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o postojanju konkurentnosti Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport-Pančevo" Pančevo

Odluka o postojanju konkurentnosti Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Pančevo

Odluka o postojanju konkurentnosti Javnog radio-difuznog preduzeća Regionalne radiotelevizijske stanice "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Odluka o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

Odluka o utvrđivanju nedeljnog rasporeda rada, početka i završetka radnog vremena u Apoteci "Pančevo" Pančevo

Odluka u vezi davanja prethodne saglasnosti da Vlada Republike Srbije predloži konverziju dospelih obaveza po osnovu izvornih i ustupljenih javnih prihoda budžeta grada Pančeva za preduzeće d.o.o. "Utva Avio-industrija" Pančevo u restrukturiranju

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća "BNS" Banatsko Novo Selo o uvođenju novih komunalnih usluga i cenama novih komunalnih usluga, broj: 196-2/12 od 07.09.2012. godine

Rešenje o utvrđivanju cene usluga "Službenog lista grada Pančeva" za 2013. godinu

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 34/12 od 22. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list grada Sombora", br. 12/12 od 11. decembra 2012. godine

Odluka o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku (na teritoriji grada Sombora)

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o visini poreskih stopa poreza na imovinu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 13/12 od 1. novembra 2012. godine

Odluka o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 16/12 od 12. oktobra 2012. godine

Pravilnik o načinu, uslovima korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Gradske uprave Loznica

Odluka (o usvajanju Pravilnika o načinu, uslovima korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Gradske uprave grada Loznice)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini Grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine Grada Loznice

Program davanja u zakup javnog neizgrađenog građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

Zaključak (Gradskog veća grada Loznice, broj: 06-17/12-4-10/1)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/12 od 16. novembra 2012. godine

Odluka o izmenama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica u postupku legalizacije objekata i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije

Odluka o izmeni Odluke o pružanju finansijske pomoći porodici za prvorođeno dete (Sremska Mitrovica)

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

Odluka o pravima u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 35/12 od 31. decembra 2012. godine

Ispravka Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Gradskoj upravi Grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 55/12 od 27. decembra 2012. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji Grada Subotice)

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Subotice)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/12 od 21. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2013. godinu (na teritoriji grada Šapca)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/12 od 25. decembra 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o novčanoj naknadi za prvorođeno dete u 2011. godini (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu naknadu porodici u kojoj se rode blizanci, trojke ili četvorke u 2011. godini

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana grada Požarevca

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/12 od 11. decembra 2012. godine

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci novorođenoj deci (na teritoriji grada Jagodina)

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama (grad Jagodina)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 42/12 od 15. decembra 2012. godine

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu na teritoriju opštine Bujanovac za 2013. god.

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/12 od 17. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. list opština Srema", br. 45/12 od 28. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji opštine Pećinci)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 1/13 od 28. januara 2013. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik dimničarskih usluga Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 12/12 od 26. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 6/13 od 31. januara 2013. godine

Zakon o dopunama Zakona o osiguranju

Zakon o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o elektronskim komunikacijama

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energetici

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o hartijama od vrijednosti

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 5/13 od 28. januara 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja budžetskih sredstava za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dopunama Pravilnika o obavljanju kastodi poslova