Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 13.02.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 13.02.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 8/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/19

"Sl. list APV" 5/19

"Sl. list grada Beograda" 1/19

"Sl. list grada Čačka" 26/18

"Sl. gl. grada Jagodina" 19/18

"Sl. list grada Kikinde" 2/19

"Sl. list grada Kragujevca" 1/19

"Sl. list grada Kraljeva" 1/19

"Sl. list grada Kruševca" 14/18

"Sl. gl. grada Leskovca" 3/19

"Sl. list grada Loznice" 19/18

"Sl. list grada Niša" 91/18

"Sl. list grada Novog Sada" 5/19

"Sl. list grada Pančeva" 34/18

"Sl. gl. grada Požarevca" 12/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/18

"Sl. list grada Smedereva" 6/18

"Sl. list grada Sombora" 24/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 14/18

"Sl. list grada Subotice" 1/19

"Sl. list grada Užica" 51/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 37/18

"Sl. list grada Vršca" 16/18

"Sl. list grada Zaječara" 45/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 29/18

"Sl. list opština Srema" 34/18

"Sl. list opštine Beočin" 14/18

"Sl. list opštine Inđija" 28/18

"Sl. list CG" 3/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 123/18

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 8/19 od 8. februara 2019. godine

Uredba o dopuni Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite

Uredba o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika

Uredba o metodologiji za izradu srednjoročnih planova

Uredba o Nacionalnom programu za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike

Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije

Uredba o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od V do X grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine

Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2019. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2019. godinu

Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2019. godini

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura

Pravilnik o izdavanju odobrenja stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

Pravilnik o obaveznim elementima ugovora o korišćenju železničke infrastrukture

Pravilnik o posebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o izveštavanju banaka

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

Odluka o izmeni Odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predela izuzetnih odlika "Dolina Pčinje"

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode "Peštersko polje"

Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za utvrđivanje strateškog razvoja Republičkog geodetskog zavoda i budućeg statusa zaposlenih

Odluka o obrazovanju Radne grupe za strateške energetske projekte

Odluka o osnivanju Privrednog društva "5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020" d.o.o. Beograd

Odluka o utvrđivanju Dvorca Hertelendi - Bajić u Bočaru za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju spomenika Vasi Čarapiću u Beogradu za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju zgrade "Kasina" u Vrdniku za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju zgrade Lekarske komore Dunavske banovine u Novom Sadu za spomenik kulture

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-012-00-0004/18-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-020-00-0305/17-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0146/18-11)

Rešenje (o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "HANDELSGOLD Apple")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1060/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1061/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1063/2019)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za evropske studije u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za primenu nuklearne energije "INEP" u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za šumarstvo u Beogradu

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike (Vukadin Vukajlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija (Dragan Marinković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade (Danijel Nikolić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Vera Božić Trefalt)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Zoran Milošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu (Savka Mangović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Jasmina Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Marinko Čobanin)

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za evropske studije u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za primenu nuklearne energije "INEP" u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za šumarstvo u Beogradu

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1277/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1287/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1288/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1290/2019)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Republici Sao Tome i Prinsipe, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Lisabonu (Oliver Antić)

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/19 od 11. februara 2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Ispravka Pravilnika o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/19 od 10. januara 2019. godine

Memorandum o razumevanju između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za visoko diplomatsko i konzularno obrazovanje Ministarstva inostranih poslova Dominikanske Republike

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih i poslova CARICOM Komonvelta Dominike o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Grenade o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Kipar o saradnji i bilateralnim političkim konsultacijama

Memorandum o razumevanju između Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Kipar o saradnji u oblasti evropskih integracija

Memorandum o razumevanju o pitanjima dijaspore između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Kancelarije komesara u Predsedništvu Republike Kipar

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva prosvete i kulture Republike Kipar

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta Arapske Republike Egipat

Sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede i prehrambene sigurnosti Kraljevine Lesoto

Zajednički komunike o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Antigve i Barbude

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 5/19 od 23. januara 2019. godine

Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Komisije za izbor članova Pokrajinske antikorupcijske komisije

Poslovnik o radu komisije za izbor članova Pokrajinske antikorupcijske komisije - prečišćen tekst

"Sl. list grada Beograda", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije" (prečišćen tekst)

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Pokazatelj potrošačkih cena u decembru 2018. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 26/18 od 21. decembra 2018. godine

Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 19/18 od 23. novembra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige za poresku 2019. godinu (grad Jagodina)

Odluka o stopi amortizacije na teritoriji grada Jagodine za poresku 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Jagodina

Odluka o visini stopa poreza na imovinu za 2019. godinu (na teritoriji grada Jagodine)

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/19 od 21. januara 2019. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

Rešenje o utvrđivanju cena usluga za izradu urbanističkih akata za 2019. godinu (Gradska uprava grada Kikinde)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/19 od 12. januara 2019. godine

Rešenje (o utvrđivanju iznosa jednokratne novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva za kalendarsku 2019. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 14/18 od 30. novembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na području grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Kruševca - Prečišćen tekst -

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 3/19 od 17. januara 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 19/18 od 31. decembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Loznice i određivanju prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za...

"Sl. list grada Niša", br. 91/18 od 9. oktobra 2018. godine

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Crveni Krst

"Sl. list grada Novog Sada", br. 5/19 od 6. februara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2019. godinu (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom dana grada, za 2019. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 34/18 od 29. decembra 2018. godine

Odluka o dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o subvencionisanju troškova komunalnih usluga socijalno najugroženijim građanima grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/18 od 7. decembra 2018. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Komunalne službe"

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Toplifikacija" Požarevac

Ispravka Statuta Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/18 od 24. decembra 2018. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva, stručnih službi i Kabineta predsednika opštine Bogatić (za 2019. godinu)

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/18 od 30. novembra 2018. godine

Zaključak (o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2019. godini, grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 24/18 od 27. decembra 2018. godine

Rešenje o određivanju iznosa prava na roditeljski dodatak za prvorođeno dete i iznosa jednokratne finansijske pomoć za nezaposlene porodilje (grad Sombor)

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra drugog zemljišta za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/18 od 21. decembra 2018. godine

Kadrovski plan za organe grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 51/18 od 25. decembra 2018. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

Odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje trećeg i svakog narednog deteta (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/18 od 27. decembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Valjeva

Kadrovski plan za 2019. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština: Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 37/18 od 21. decembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam" Vranje sa Zakonom o javnim

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Vranja

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Vranje

Odluka o izmenama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Vodovod" Vranje sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - grada Vranja za 2017. godinu

Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Vranju

Statut Grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 16/18 od 27. decembra 2018. godine

Pravilnik o postavljanju bašti ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Vršca

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Vršca)

"Sl. list grada Zaječara", br. 45/18 od 17. decembra 2018. godine

Kadrovski plan za 2019. godinu (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 29/18 od 20. decembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017.

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 34/18 od 29. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Ruma

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Irig

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Pećinci

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/18 od 29. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 28/18 od 28. decembra 2018. godine

Kadrovski plan opštinske uprave opštine Inđija i pravobranilaštva opštine Inđija za 2019. godinu

"Sl. list CG", br. 3/19 od 15. januara 2019. godine

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 123/18 od 31. decembra 2018. godine

Odluka Ustavnog suda U-53/17 (odnosi se na Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju)

Poslovnik o radu Vlade Republike Srpske