Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 14.02.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 14.02.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 8/11

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/11

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 13/10

"Sl. list APV" 23/10

"Sl. list grada Beograda" 50/10

"Sl. list grada Novog Sada" 2/11

"Sl. list grada Niša" 94/10

"Sl. list grada Kragujevca" 1/11

"Sl. list grada Čačka" 15/10

"Sl. list grada Kruševca" 6/10

"Sl. list grada Kraljeva" 25/10

"Sl. list grada Užica" 24/10

"Sl. list grada Pančeva" 24/10

"Sl. list grada Zrenjanina" 22/10

"Sl. list grada Sombora" 12/10

"Sl. list grada Smedereva" 7/10

"Sl. list grada Loznice" 12/10

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/10

"Sl. list grada Zaječara" 25/10

"Sl. list grada Subotice" 40/10

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 26/10

"Sl. glasnik grada Požarevca" 6/10

"Sl. glasnik grada Jagodina" 11/10

"Sl. glasnik grada Leskovca" 26/10

"Sl. glasnik grada Valjeva" 13/10

"Sl. glasnik grada Vranja" 35/10

"Sl. list opština Srema" 44/10

"Sl. list opštine Kikinda" 17/10

"Sl. list CG" 3/11

"Sl. glasnik Republike Srpske" 11/11

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 8/11 od 11. februara 2011. godine

Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u oblasti sporta za 2011. godinu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cena usluga u oblasti socijalne zaštite koje finansira Republika

Pravilnik o dužini trajanja ispitivanja sorti voćaka i vinove loze na oglednom polju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Odluka o iznosima najpopularnijih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (za prvo polugodište 2011. godine)

Odluka o obrazovanju i radu stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odluka o prestanku važenja Odluke o uslovima i načinu odobravanja kratkoročnih dinarskih kredita bankama

Rešenje o postavljenju na položaj direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (mr Vida Živković)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (Boris Laštro)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (Lucija Dujović)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Slavica Arsić Jovičić)

Rešenje o razrešenju direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (mr Vida Živković)

Rešenje o razrešenju pomoćnika Direktora direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (Boris Laštro)

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (Lucija Dujović)

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Slavica Arsić Jovičić)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 3)

Uputstvo za sprovođenje neposrednih izbora za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, raspisanih za 17. april 2011. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/11 od 20. januara 2011. godine

Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 13/10 od 27. decembra 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine i Protokola iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o nezastarevanju krivičnih dela protiv čovečnosti i ratnih zločina

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izmenama i dopunama Ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izmenama i dopunama Ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Hrvatske o izručenju

"Sl. list APV", br. 23/10 od 23. decembra 2010. godine

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

Odluka o načinu i kriterijumima raspoređivanja budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne zajednice za nacionalne savete nacionalnih manjina

Odluka o službenim putovanjima izabranih i imenovanih lica u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i skupštinskih službenika i nameštenika

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope doprinosa (članarine) Sremskoj privrednoj komori za 2011. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o broju i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 50/10 od 30. decembra 2010. godine

Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje beogradskih sportskih klubova za učešće i postignute uspehe u evropskim ligama, evropskim kupovima i regionalnim takmičenjima

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Sl. list grada Novog Sada", br. 2/11 od 11. januara 2011. godine

Pravilnik o rezervaciji parking mesta na javnim parkiralištima (na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Niša", br. 94/10 od 24. decembra 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskom javnom pravobranilaštvu Grada Niša

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građanskom braniocu (Ombudsman)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Niša

"Sl. list grada Kragujevca", br. 1/11 od 21. januara 2011. godine

Program dotacija nevladinim organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2011. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Program dotacija nevladinim organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite za 2011. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 15/10 od 27. novembra 2010. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga JKP "Parking servis" Čačak

Odluka o određivanju lokacija za odlaganje građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata na teritoriji grada Čačka

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/10 od 13. novembra 2010. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi grada Kruševca

Odluka o dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o dopuni Pravila Fonda za podsticanje razvoja mladih talenata (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2010. godinu (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmeni Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kruševca za 2010. godinu

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (na teritoriji grada Kruševca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 25/10 od 26. novembra 2010. godine

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava u 2010. godini na račun izvršenja budžeta grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 24/10 od 30. novembra 2010. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP "Gradska toplana" Užice na cene usluge grejanja)

"Sl. list grada Pančeva", br. 24/10 od 9. decembra 2010. godine

Odluka o uređenju poljoprivrednog zemljišta komasacijom na teritoriji grada Pančeva

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 22/10 od 22. decembra 2010. godine

Odluka o ovlašćenjima komunalne policije (na teritoriji grada Zrenjanina)

Zaključak (o prihvatanju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije grada Zrenjanina)

Zaključak (o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Zrenjanina za 2011. godinu)

"Sl. list grada Sombora", br. 12/10 od 26. novembra 2010. godine

Odluka o otpisu dela dospelog poreskog duga po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (na teritoriji grada Sombora)

Odluka o otpisu kamate na izvorne javne prihode grada Sombora dospelih na naplatu zaključno sa 31.12.2009. godine privrednim subjektima u restrukturiranju

"Sl. list grada Smedereva", br. 7/10 od 17. septembra 2010. godine

Pravilnik Fonda za podsticanje obrazovanja i usavršavanja mladih talenata Smederevo

Odluka o pravima i oblicima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik Fonda za podsticanje obrazovanja i usavršavanja mladih talenata Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 12/10 od 31. decembra 2010. godine

Odluka o potvrđivanju članstva Grada Loznice u Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu gradova i opština Srbije

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/10 od 27. septembra 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima u oblasti socijalne zaštite i socijalne sigurnosti građana na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Rešenje (o davanju saglasnosti na Izmene Programa poslovanja JP "Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica" za 2010. godinu)

"Sl. list grada Zaječara", br. 25/10 od 20. decembra 2010. godine

Zaključak o oslobađanju od obaveze plaćanja naknade za komunalno uređenje građevinskog zemljišta (na teritoriji Grada Zaječara)

"Sl. list grada Subotice", br. 40/10 od 30. novembra 2010. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na cene JKP "Subotička toplana"

Sporazum o naknadi troškova prevoza zaposlenih u oblasti obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Grada Subotice

Aneks I Sporazuma o naknadi troškova prevoza zaposlenih u oblasti obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 26/10 od 4. novembra 2010. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (na teritoriji opštine Koceljeva)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/10 od 2. jula 2010. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Gradske opštine Kostolac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 11/10 od 23. decembra 2010. godine

Odluka o finansijskoj pomoći bračnim parovima (na teritoriji grada Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama (grad Jagodina)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 26/10 od 15. decembra 2010. godine

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu (na teritoriji opštine Preševo)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/10 od 27. decembra 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o izmenama Odluke o naknadama za rad gradskih uprava grada Valjeva

Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (na teritoriji grada Valjeva)

Rešenje o utvrđivanju vrednosti naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 35/10 od 23. decembra 2010. godine

Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2010. godinu (na teritoriji opštine Vladičin Han)

Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na imovinu za poljoprivredno i šumsko zemljište za 2010. godinu (na teritoriji opštine Vladičin Han)

"Sl. list opština Srema", br. 44/10 od 30. decembra 2010. godine

Odluka o potvrđivanju članstva Opštine Stara Pazova u Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu gradova i opština Srbije

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika skupštine opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Kikinda", br. 17/10 od 22. oktobra 2010. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (na teritoriji opštine Kikinda)

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2011. godinu (na teritoriji opštine Kikinda)

Zaključak o umanjenju zakupnine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2010. godinu (na teritoriji opštine Kikinda)

"Sl. list CG", br. 3/11 od 14. januara 2011. godine

Pravilnik o turističkim lokalitetima na kojima važi poseban režim rada turističkih vodiča

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 11/11 od 9. februara 2011. godine

Uredba o davanju saglasnosti na cijene određenih proizvoda i usluga