Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 14.03.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 14.03.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 32/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/22

"Sl. list APV" 11/22

"Sl. list grada Beograda" 20/22

"Sl. list grada Čačka" 2/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 22/21

"Sl. list grada Kikinde" 1/22

"Sl. list grada Kragujevca" 1/22

"Sl. list grada Kraljeva" 4/22

"Sl. list grada Kruševca" 23/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 4/22

"Sl. list grada Loznice" 14/21

"Sl. list grada Niša" 15/22

"Sl. list grada Novog Sada" 8/22

"Sl. list grada Pančeva" 6/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/22

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 33/21

"Sl. list grada Smedereva" 9/21

"Sl. list grada Sombora" 3/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 24/21

"Sl. list grada Subotice" 7/22

"Sl. list grada Užica" 61/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 30/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 3/22

"Sl. list grada Vršca" 2/22

"Sl. list grada Zaječara" 67/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 4/22

"Sl. list opština Srema" 3/22

"Sl. list opštine Beočin" 18/21

"Sl. list opštine Inđija" 18/21

"Sl. list CG" 17/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 20/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 32/22 od 10. marta 2022. godine

Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/22 od 10. februara 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu

Ispravka Rešenja o usvajanju standarda kvalifikacije "Monter telekomunikacionih mreža"

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/22 od 10. februara 2022. godine

Izmene i dopune 36 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975)

Memorandum o razumevanju o saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova Republike Letonije

Memorandum o razumevanju u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja i kulture Republike Finske

Zakon o potvrđivanju Odluke Broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, ...

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2106 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - Centar za obuku za dualno obrazovanje

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS 1022 01 A između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, za realizaciju Programa čvrstog otpada u Srbiji

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu do 203.775.000 evra osiguranog kod China Export and Credit Insurance Corporation za finansiranje prve faze Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema gra

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu od 203.400.928 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, aranžiran od strane BANK OF CHINA SRBIJA A.D. ...

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u iznosu do 400.000.000 evra uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel ...

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II), između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu Program čvrstog otpada u Srbiji, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor") između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao Zajmoprimca i kineske ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o davanju dozvola članovima porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava za bavljenje plaćenim delatnostima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Republike Srbije i Republike Surinama

"Sl. list APV", br. 11/22 od 23. februara 2022. godine

Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova (AP Vojvodina)

Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 20/22 od 17. februara 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" (grad Beograd)

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva "Gradski centar za fizičku kulturu" d.o.o. (grad Beograd)

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva Sportski centar "Tašmajdan" d.o.o. (grad Beograd)

Odluka o prestanku važenja Odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd br. 3-47/20-S od 3. marta 2020. godine

"Sl. list grada Čačka", br. 2/22 od 8. februara 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o ostvarivanju prava i pružanju usluga u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak

Odluka (o određivanju cene usluge Pomoć u kući, za 2022. godinu, grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 22/21 od 20. decembra 2021. godine

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2022. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2022. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2022. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 1/22 od 17. januara 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 1/22 od 6. januara 2022. godine

Odluka o izmenama Poslovnika o radu Gradske izborne komisije (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 4/22 od 17. februara 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju visine iznosa neprofitne zakupnine (grad Kraljevo, U PRIMENI: od 1. jula 2022. godine)

"Sl. list grada Kruševca", br. 23/21 od 25. decembra 2021. godine

Odluka o dopunama Poslovnika Skupštine grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

Odluka o izradi murala posvećenog Veri Nikolić u Kruševcu

Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike (grad Kruševac)

Etički kodeks ponašanja funkcionera grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije grada Kruševca za 2022. godinu

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 4/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Leskovac)

Poslovnik o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine opštine Vlasotince

Poslovnik o radu Gradske izborne komisije grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 14/21 od 27. decembra 2021. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 15/22 od 21. februara 2022. godine

Ispravka (Statuta opštine Bela Palanka)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 8/22 od 28. februara 2022. godine

Ispravka Odluke o pokretanju postupka za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 6/22 od 25. februara 2022. godine

Poslovnik o radu Izborne komisije grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u gradu Požarevcu

Poslovnik Gradske izborne komisije u Požarevcu

Poslovnik o radu Komisije za nadzor (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 33/21 od 29. novembra 2021. godine

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Koceljeva

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (opština Koceljeva)

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 9/21 od 3. decembra 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela Industrijske zone Smedereva - Sektor jug

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o snabdevanju Grada Smedereva toplotnom energijom

Prečišćen tekst Odluke o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 3/22 od 24. februara 2022. godine

Poslovnik o radu Gradske izborne komisije grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 24/21 od 22. novembra 2021. godine

Aneks V Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa "Srem gas" Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju primarne zdravstvene zaštite iz budžeta grada Sremska Mitrovica

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Zaključak (o prihvatanju Aneksa V Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa "Srem gas" Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 7/22 od 25. februara 2022. godine

Odluka o izmeni Poslovnika o radu Izborne komisije grada Subotica

"Sl. list grada Užica", br. 61/21 od 28. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 30/21 od 28. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Valjevo)

Kadrovski plan za 2022. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština: Lajkovac, Ljig i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 3/22 od 11. februara 2022. godine

Odluka o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine i zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

"Sl. list grada Vršca", br. 2/22 od 12. februara 2022. godine

Poslovnik o radu Gradske izborne komisije grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 67/21 od 29. novembra 2021. godine

Odluka o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama (grad Zaječar)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Zaječara

Odluka o izmeni Odluke o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji gada Zaječara

Odluka o izmeni Statuta grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 4/22 od 10. februara 2022. godine

Odluka o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina (u 2022. godini)

"Sl. list opština Srema", br. 3/22 od 2. februara 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o vodovodu (opština Ruma)

"Sl. list opštine Beočin", br. 18/21 od 30. novembra 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 18/21 od 10. decembra 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 17/22 od 16. februara 2022. godine

Uredba o dopuni Uredbe o prestanku primjene pojedinih podzakonskih akata

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 20/22 od 8. marta 2022. godine

Uputstvo o načinu ostvarivanja prava na refundaciju troškova zdravstvene zaštite

Uputstvo o postupku utvrđivanja prava poslodavca na povrat isplaćene naknade neto plate