Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 14.07.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 14.07.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 70/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 4/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/14

"Sl. list APV" 24/14

"Sl. list grada Beograda" 50/14

"Sl. list grada Novog Sada" 33/14

"Sl. list grada Niša" 36/14

"Sl. list grada Kragujevca" 22/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 1/14

"Sl. list grada Kraljeva" 15/14

"Sl. list grada Užica" 17/14

"Sl. list grada Pančeva" 13/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 20/14

"Sl. list grada Sombora" 7/14

"Sl. list grada Smedereva" 3/14

"Sl. list grada Loznice" 2/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/14

"Sl. list grada Zaječara" 29/14

"Sl. list grada Subotice" 22/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 7-1/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 8/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 5/14

"Sl. list opština Srema" 13/14

"Sl. list opštine Kikinda" 16/14

"Sl. list opštine Inđija" 5/14

"Sl. list CG" 21/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 54/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 70/14 od 9. jula 2014. godine

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije

Uredba o poklonima koji ostaju u javnoj svojini

Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Predela izuzetnih odlika "Subotička peščara"

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Ludaško jezero"

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Selevenjske pustare"

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika "Subotička peščara"

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Selevenjske pustare"

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Jelica Marković)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Mirjana Đerasimović)

Odluka o proglašenju 2015. godinom humanosti i obnove

Rešenje (o imenovanju sudskog veštaka za posebnu oblast - autorska prava i užu specijalnost: diskografija - Uzelac Ognjen)

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Lucky Strike" (Blue 100s))

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Centar" d.o.o. Kragujevac za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Drinsko-Limske HE" d.o.o. Bajina Bašta za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Elektrodistribucija - Beograd" d.o.o. Beograd za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Hidroelektrane Đerdap" d.o.o. Kladovo za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "TE Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Termoelektrane i kopovi Kostolac" d.o.o. Kostolac za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD RB "Kolubara" d.o.o. Lazarevac za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo JKP "6. oktobar", Kikinda

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo JKP "Vodovod", Kraljevo

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo JKP "Vodovod", Zaječar

Rešenje o izmeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6862/2014)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7112/2014)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404-6577/2014)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404-6578/2014)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 4/14 od 7. maja 2014. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplov i motor

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za radarske sisteme

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za raketne sisteme

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/14 od 3. jula 2014. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Ministarstva prirodnih resursa i zaštite životne sredine Republike Belorusije o saradnji u oblasti geologije

Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o recipročnom davanju u zakup nepokretnosti namenjenih smeštaju diplomatsko-konzularnih predstavništava

Sporazum o donaciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana u iznosu od 500 miliona jena za nabavku 300 hibridnih vozila

Sporazum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije

"Sl. list APV", br. 24/14 od 19. juna 2014. godine

Odluka o izmenama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

Odluka o izmeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu...

Odluka o poništavanju Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za ravnomerni regionalni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

Odluka o ukidanju Agencije za ravnomerni regionalni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 50/14 od 23. juna 2014. godine

Dopuna Pravilnika o načinu pripreme i dostavljanja materijala gradonačelniku grada Beograda

Odluka o budžetu grada Beograda za 2014. godinu

Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2015. i 2016. godini

Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (na teritoriji grada Beograda)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2014. godini (grad Beograd)

Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

Oduka o boravišnoj taksi (grad Beograd)

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Sl. list grada Novog Sada", br. 33/14 od 27. juna 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o izradi plana detaljne regulacije Paragova u Sremskoj Kamenici

Odluka o izradi plana detaljne regulacije Pejinovog naselja u Novom Sadu

Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora uz ulicu Ive Andrića u Novom Sadu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana detaljne regulacije Paragova u Sremskoj Kamenici na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana detaljne regulacije Pejinovog naselja u Novom Sadu na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana detaljne regulacije prostora uz ulicu Ive Andrića u Novom Sadu na životnu sredinu

"Sl. list grada Niša", br. 36/14 od 21. maja 2014. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštinskoj upravi opštine Merošina

"Sl. list grada Kragujevca", br. 22/14 od 1. jula 2014. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cena usluga JKP "Čistoća" Kragujevac

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/14 od 26. marta 2014. godine

Odluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju savetnika za zaštitu prava pacijenata

"Sl. list grada Kraljeva", br. 15/14 od 12. juna 2014. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora JP "Opštinska stambena agencija" Kraljevo broj 4783/13 od 27. decembra 2013. godine

Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 17/14 od 24. aprila 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji grada Užica

"Sl. list grada Pančeva", br. 13/14 od 26. juna 2014. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Pančeva (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 20/14 od 27. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Statuta grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 7/14 od 24. aprila 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na teritoriji Grada Sombora

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Sombor za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Odluka o savetniku za zaštitu prava pacijenata na teritoriji grada Sombora

Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o uređenju Grada

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/14 od 8. maja 2014. godine

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o načinu ostvarivanja prava na povlašćenu vožnju za korisnike sa teritorije grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o obezbeđivanju sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o organizovanju Centra za socijalni rad Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju regionalnog Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju "Sunce", Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o posebnom roditeljskom dodatku (grad Smederevo)

Prečišćen tekst Odluke o uklanjanju objekata (grad Smederevo)

Prečišćeni tekst Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 2/14 od 17. aprila 2014. godine

Odluka o izmenama odredaba odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaje

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/14 od 17. juna 2014. godine

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 29/14 od 30. maja 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o izradi planova generalne regulacije grada Zaječara

Odluka o produženju važenja Akcionog plana za mlade Grada Zaječara za period od 2010. do 2014. godine

"Sl. list grada Subotice", br. 22/14 od 16. juna 2014. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za regulaciju pristupnog puta od Tresetišta do atarskog puta na k.p. 3402 k.o. Palić

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja uz Plan detaljne regulacije za regulaciju pristupnog puta od Tresetišta do atarskog puta na k.p. 3402 k.o. Palić na životnu sredinu

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/14 od 28. marta 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Šabac" Šabac

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika skupštine grada Šapca

Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi

Odluka o usklađivanju novčanih kazni za prekršaje u Odlukama iz oblasti komunalnih delatnosti

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7-1/14 od 10. juna 2014. godine

Pravilnik o upotrebi službenog mobilnog i stacionarnog telefonskog aparata i načinu korišćenja

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 8/14 od 23. maja 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji opštine Lebane)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih i drugih pokretnih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Lebane

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/14 od 20. maja 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Valjeva

"Sl. list opština Srema", br. 13/14 od 23. maja 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama

Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora (opština Stara Pazova)

Statut opštine Irig (prečišćen tekst)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 16/14 od 27. juna 2014. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog Preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/14 od 26. maja 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 21/14 od 6. maja 2014. godine

Odluka o načinu objave informacija o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga

Plan adresiranja

Plan numeracije

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 54/14 od 26. juna 2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korišćenju sredstava JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske