Trenutno u Ekspertu

Propisa: 121084

Službenih mišljenja: 16095

Sudske prakse: 9168

Modela akata: 832

Obrazaca: 35158

Podzakonskih akata: 89817

Prečišć. tekstova: 27261

Propisa CG: 1798

Propisa R.Srpske: 2182

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 14.08.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 14.08.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 57/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 10/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 8/19

"Sl. list APV" 32/19

"Sl. list grada Beograda" 60/19

"Sl. list grada Čačka" 8/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 8/19

"Sl. list grada Kikinde" 16/19

"Sl. list grada Kragujevca" 16/19

"Sl. list grada Kraljeva" 19/19

"Sl. list grada Kruševca" 6/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/19

"Sl. list grada Loznice" 4/19

"Sl. list grada Niša" 23/19

"Sl. list grada Novog Sada" 33/19

"Sl. list grada Pančeva" 12/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 6/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 8/19

"Sl. list grada Smedereva" 2/19

"Sl. list grada Sombora" 9/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/19

"Sl. list grada Subotice" 10/19

"Sl. list grada Užica" 13/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 14/19

"Sl. list grada Vršca" 7/19

"Sl. list grada Zaječara" 16/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/19

"Sl. list opština Srema" 16/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/18

"Sl. list opštine Inđija" 14/19

"Sl. list CG" 41/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 54/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 57/19 od 9. avgusta 2019. godine

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija)

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini

Uredba o kriptobezbednosti i zaštiti od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja

Uredba o naknadi troškova u vezi sa konverzijom i umanjenjem duga

Uredba o pojedinostima postupka i kriterijumima koji se primenjuju za pristup uslugama koje se pružaju u uslužnim objektima

Uredba o prestanku važenja Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Pravilnik o dopunama Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima

Pravilnik o izmenama Pravilnika o metodama ispitivanja sorte duvana (Nicotiana tabacum L.) radi priznavanja sorte

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje blizine državne granice, graničnog prelaza, radnog vremena graničnog prelaza i područja graničnog prelaza

Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku

Pravilnik o procedurama instrumentalnog letenja

Odluka br. 2019/1 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice (posle pisanih konsultacija) o usvajanju budžeta Transportne zajednice za 2019. godinu

Odluka br. 2019/2 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice (posle pisanih konsultacija između članova Regionalnog upravnog odbora) o direktoru Stalnog sekretarijata Transportne zajednice

Odluka br. 2019/3 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice od 5. juna 2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke

Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Merošina i obrazovanju Privremenog organa opštine Merošina

Odluka o standardima stabilnog i sigurnog poslovanja u delu pružanja platnih usluga preko zastupnika

Odluka o utvrđivanju Doma štampe u Beogradu za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju Evangelističke crkve sa pomoćnim zgradama (sveštenički stan i parohijski dom) u Pančevu za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju Mađarske reformatorske crkve u Debeljači za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju Šuvakovog salaša - Klisa u Vrbasu za arheološko nalazište

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8028/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8061/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8071/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8072/2019)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 10/19 od 29. jula 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u...

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 8/19 od 26. jula 2019. godine

Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti odbrane od grada u regionu Podrinja

Memorandum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

Sporazum između ministra omladine i sporta Republike Srbije i ministarke sporta Republike Francuske u oblasti sporta

Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju pristupa finansiranju za agrobiznis sektor u Republici Srbiji uz pomoć Garancije za kreditni portfolio

Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) - Tabanovce (Republika Severna...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 32/19 od 17. jula 2019. godine

Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

"Sl. list grada Beograda", br. 60/19 od 25. jula 2019. godine

Odluka o čišćenju grafita (grad Beograd)

Odluka o finansiranju troškova četvrtog pokušaja biomedicinski potpomognutog oplođenja (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Beograda

Odluka o izmenama Odluke o komunalnom redu (grad Beograd)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda

Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji Grada Beograda za radnu 2019/2020. godinu

Odluka o promeni Statuta grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 8/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o gradskom pravobranilaštvu (grad Čačak)

Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 16/19 od 21. juna 2019. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka praćenja realizacije ugovora u oblasti nabavki (grad Kikinda)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 16/19 od 12. juna 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 19/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/19 od 8. maja 2019. godine

Odluka o osnivanju Službe budžetske inspekcije Grada Kruševca

Odluka o osnivanju Službe interne revizije Grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/19 od 7. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 4/19 od 10. aprila 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskom veću (grad Loznica)

Odluka o izmenama Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji (grad Loznica)

Odluka o izmenama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 23/19 od 1. aprila 2019. godine

Statut opštine Merošina

"Sl. list grada Novog Sada", br. 33/19 od 5. jula 2019. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 12/19 od 21. juna 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi Zaštitnika građana...

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/19 od 29. marta 2019. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na novi Statut Ustanove Centar za kulturu "Kostolac"

Statut Ustanove Centar za kulturu "Kostolac"

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/19 od 8. aprila 2019. godine

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 9/19 od 10. juna 2019. godine

Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Sombora

Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija budžetu grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju naknada odbornicima i članovima radnih tela koje imenuje Skupština grada Sombora

Ispravka štamparske greške (u Odluci o prvim izmenama i dopunama Odluke o načinu raspolaganja, održavanja i upravljanja sa nepokretnostima u javnoj svojini grada Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/19 od 22. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Statut grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 10/19 od 17. aprila 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 13/19 od 16. maja 2019. godine

Statut Gradske opštine Sevojno

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/19 od 10. juna 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 14/19 od 10. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 7/19 od 28. maja 2019. godine

Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu na životnu sredinu

"Sl. list grada Zaječara", br. 16/19 od 12. jula 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Zaječar)

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Gradskoj upravi grada Zaječara

Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Zrenjanin)

Odluka o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Zrenjanin)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 16/19 od 24. maja 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Irig

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/18 od 27. decembra 2018. godine

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 14/19 od 7. juna 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Inđija, Republika Srbija i grada Pavlovsk, Voronješka oblast, Ruska Federacija

"Sl. list CG", br. 41/19 od 22. jula 2019. godine

Odluka o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 54/19 od 27. juna 2019. godine

Zakon o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske