Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 14.09.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 14.09.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 76/16

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 12/16

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 8/16

"Sl. list APV" 46/16

"Sl. list grada Beograda" 83/16

"Sl. list grada Čačka" 16/16

"Sl. glasnik grada Jagodina" 8/16

"Sl. list grada Kikinde" 14/16

"Sl. list grada Kragujevca" 26/16

"Sl. list grada Kraljeva" 17/16

"Sl. list grada Kruševca" 6/16

"Sl. gl. grada Leskovca" 31/16

"Sl. list grada Loznice" 16/16

"Sl. list grada Niša" 95/16

"Sl. list grada Novog Sada" 52/16

"Sl. list grada Pančeva" 24/16

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/16

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/16

"Sl. list grada Smedereva" 8/16

"Sl. list grada Sombora" 18/16

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/16

"Sl. list grada Subotice" 35/16

"Sl. list grada Užica" 22/16

"Sl. glasnik grada Valjeva" 12/16

"Sl. list grada Vršca" 8/16

"Sl. list grada Zaječara" 21/16

"Sl. list grada Zrenjanina" 21/16

"Sl. list opština Srema" 22/16

"Sl. list opštine Inđija" 14/16

"Sl. list CG" 57/16

"Sl. glasnik Republike Srpske" 72/16

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 76/16 od 9. septembra 2016. godine

Odluka (o imenovanju zamenika Disciplinskog tužioca Visokog saveta sudstva, Jovica Ilić)

Odluka (o imenovanju zamenika Disciplinskog tužioca Visokog saveta sudstva, Marina Đukić)

Odluka o izbornim radnjama i rokovima za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

Odluka o izmenama Odluke o upravljanju tokovima gotovine

Odluka o izmenama Odluke o upravljanju tokovima gotovine preko agenta banke

Odluka o izmeni Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa

Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara

Poseban kolektivni ugovor za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac", Mladenovac (Svetislav Ratković)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac (Vladeta Lučić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje "DIP Mladenovac" (Dragan Jelić)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 12/16 od 31. avgusta 2016. godine

Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Matematičkoj gimnaziji

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 8/16 od 25. jula 2016. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)

Memorandum o razumevanju o saradnji Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Nacionalne diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Koreje

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Kineskog univerziteta za spoljne poslove i Kineske diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Narodne Republike Kine

Protokol o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo-Tabanovce

"Sl. list APV", br. 46/16 od 3. avgusta 2016. godine

Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

Odluka o izmeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2016/2017.

Odluka o izmeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, ...

"Sl. list grada Beograda", br. 83/16 od 24. avgusta 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravobranilaštvu GO Savski venac

Odluka o primeni Odluke grada Beograda o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima Gradska opština Savski venac

Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor Savski venac"

Odluka o stavljanju van snage dela Odluke o prenosu poslovnog prostora i kioska kojim gazduje Gradska opština Savski venac na gazdovanje JP "Poslovni prostor Savski venac" broj 06-1-5/2009-I-01 od 26. marta 2009. godine…

Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju ulica po zonama na teritoriji opštine Savski venac broj: 06-5-6/2001-I-01 od 22. novembra 2001. godine ("Službeni list grada Beograda", broj 25/01)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima Gradska opština Savski venac ("Službeni list grada Beograda" br. 59/14 i 27/16)

Odluka o Upravi Gradske opštine Savski venac

"Sl. list grada Čačka", br. 16/16 od 9. jula 2016. godine

Odluka o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika (na teritoriji grada Čačka)

Odluka o prenosu prava korišćenja (poslovnog prostora Centru za socijalni rad grada Čačka)

Odluka o prenosu prava korišćenja (poslovnog prostora, ustanovi "Apoteka" Čačak)

Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/16 od 21. maja 2016. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 14/16 od 30. avgusta 2016. godine

Pravilnik o izbornom postupku i merilima za izbor po internom konkursu na radna mesta u Gradskoj upravi grada Kikinde

Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Kikinde

Rešenje o utvrđivanju parking zona sa organizovanom naplatom (na teritoriji grada Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 26/16 od 25. jula 2016. godine

Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 17/16 od 25. maja 2016. godine

Aneks Kolektivnog ugovora Gradske uprave grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/16 od 23. juna 2016. godine

Aneks broj 1 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Gradska toplana" Kruševac

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac

Aneks Kolektivnog kod poslodavca Direkcije za urbanizam i izgradnju JP Kruševac II/1 br. 249 od 28.01.2015. godine

Aneks Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Kruševac" Kruševac

Aneks Pojedinačnog kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Poslovni centar" Kruševac

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 31/16 od 11. jula 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Lebane za 2015. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 16/16 od 25. juna 2016. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije "Poslovanje i višeporodično stanovanje na lokaciji tržni centar" u Loznici

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije bloka između Ulica Vere Blagojević, Vuje Matića, Miodraga Borisavljevića i Nemanjine u Loznici

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije bloka između Ulica Žikice Jovanović, Učiteljske, Vuka Karadžića i Trga Jovana Cvijića u Loznici

"Sl. list grada Niša", br. 95/16 od 22. avgusta 2016. godine

Odluka (Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš broj 3601/1 od 11.05.2016. godine)

Odluka (Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš broj 3601/2 od 11.05.2016. godine)

Poslovnik o izmenama i dopuni Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Niša

Rešenje (o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 52/16 od 1. septembra 2016. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju (na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Pančeva", br. 24/16 od 26. avgusta 2016. godine

Program kontrole kvaliteta vazduha za grad Pančevo za 2015. i 2016. godinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/16 od 31. maja 2016. godine

Poslovnik o izmeni Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/16 od 27. jula 2016. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Brana Kamenica (Ćukovine) na reci Tamnavi"

Odluka o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan detaljne regulacije "Brana Kamenica (Ćukovine) na reci Tamnavi"

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/16 od 15. jula 2016. godine

Pravilnik o platama zaposlenih u gradskoj upravi grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 18/16 od 18. avgusta 2016. godine

Kodeks poslovnog ponašanja i poslovne etike zaposlenih u Gradskoj upravi grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/16 od 26. jula 2016. godine

Odluka o gradskim upravama grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora "Gradsko stanovanje" Sremska Mitrovica

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za poslove urbanizma "Urbanizam" Sremska Mitrovica

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica"

Odluka o postupku skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 35/16 od 21. juna 2016. godine

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem

"Sl. list grada Užica", br. 22/16 od 16. avgusta 2016. godine

Odluka o načinu i dinamici izmirivanja obaveza Predškolske ustanove "Užice" prema korisnicima usluga

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/16 od 22. jula 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju mesnih zajednica (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. list grada Vršca", br. 8/16 od 27. maja 2016. godine

Poslovnik o radu Skupštine Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 21/16 od 3. juna 2016. godine

Odluka o izmeni Odluke o Gradskom veću grada Zaječara

Odluka o radnom vremenu ogranaka i jedinica za izdavanje gotovih lekova Apoteke Zaječar

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 21/16 od 12. jula 2016. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin

Odluka o izmenama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o održavanju komunalne higijene (grad Zrenjanin)

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju načina plaćanja i odobravanju popusta za jednokratno plaćanje cene građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina u postupku otuđenja

"Sl. list opština Srema", br. 22/16 od 8. jula 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci" Pećinci

Odluka o upravljanju, uređivanju i održavanju pijaca na teritoriji opštine Pećinci

"Sl. list opštine Inđija", br. 14/16 od 20. jula 2016. godine

Odluka o upotrebi i korišćenju mobilnih telefona u službene svrhe za zaposlene u Opštinskoj upravi (Inđija)

"Sl. list CG", br. 57/16 od 2. septembra 2016. godine

Uredba o kriterijumima za stavljanje odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova

Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu

Ispravka Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 72/16 od 25. avgusta 2016. godine

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti zdravstva