Trenutno u Ekspertu

Propisa: 128058

Službenih mišljenja: 16548

Sudske prakse: 9429

Modela akata: 861

Obrazaca: 37550

Podzakonskih akata: 94961

Prečišć. tekstova: 28991

Propisa CG: 1894

Propisa R.Srpske: 2309

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 14.10.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 14.10.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 123/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/20

"Sl. list APV" 52/20

"Sl. list grada Beograda" 106/20

"Sl. list grada Čačka" 21/20

"Sl. gl. grada Jagodina" 23/20

"Sl. list grada Kikinde" 13/20

"Sl. list grada Kragujevca" 29/20

"Sl. list grada Kraljeva" 39/20

"Sl. list grada Kruševca" 9/20

"Sl. gl. grada Leskovca" 29/20

"Sl. list grada Loznice" 17/20

"Sl. list grada Niša" 81/20

"Sl. list grada Novog Sada" 41/20

"Sl. list grada Pančeva" 60/20

"Sl. gl. grada Požarevca" 26/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/20

"Sl. list grada Smedereva" 13/20

"Sl. list grada Sombora" 21/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 24/20

"Sl. list grada Subotice" 28/20

"Sl. list grada Užica" 42/20

"Sl. glasnik grada Valjeva" 18/20

"Sl. glasnik grada Vranja" 31/20

"Sl. list grada Vršca" 14/20

"Sl. list grada Zaječara" 53/20

"Sl. list grada Zrenjanina" 17/20

"Sl. list opština Srema" 30/20

"Sl. list opštine Beočin" 7/20

"Sl. list opštine Inđija" 20/20

"Sl. list CG" 99/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 100/20

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 123/20 od 13. oktobra 2020. godine

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/20 od 21. septembra 2020. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja umetničkog obrazovanja i vaspitanja za srednju muzičku školu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim

Ispravka Pravilnika o izmenama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Ispravka Pravilnika o planu i programu nastave i učenja umetničkog obrazovanja i vaspitanja za srednju muzičku školu

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/20 od 7. septembra 2020. godine

Aranžman između nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije

Odluka br. 1/2018 ECAA Zajedničkog komiteta od 3. maja 2018. godine

Sporazum o donaciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope i Protokola o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola uz Konvenciju o Ugovoru o međunarodnom drumskom prevozu robe (CMR)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma iz Pariza

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

"Sl. list APV", br. 52/20 od 18. septembra 2020. godine

Odluka o visini naknade za vršenje funkcije lica koja bira Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 106/20 od 28. septembra 2020. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji Grada Beograda

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2020. godini (grad Beograd)

Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2020. godinu

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o komunalnom redu (grad Beograd)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina (grad Beograd)

Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Beograda

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (grad Beograd) (STUPA NA SNAGU: 1. januara 2021. godine)

"Sl. list grada Čačka", br. 21/20 od 18. septembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 23/20 od 2. septembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 13/20 od 28. avgusta 2020. godine

Poslovnik Skupštine grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 29/20 od 14. septembra 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim radnim telima Skupštine grada Kragujevca

Odluka o izmeni Odluke o pravima dobrovoljnih davalaca krvi u oblasti zdravstvene zaštite (grad Kragujevac)

Odluka o povećanju kapitala Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, Kragujevac

"Sl. list grada Kraljeva", br. 39/20 od 16. septembra 2020. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće "Gradsko stambeno" Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 9/20 od 7. jula 2020. godine

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Industrijske zone K2" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pejton 1" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pejton 2" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pejton 3" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Proširenja Novog groblja" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "ISTOČNA OBILAZNICA ul. Bivoljski most - Parunovački most" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "ISTOČNA OBILAZNICA ul. Kneza Miloša-Mudrakovački most" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "ISTOČNA OBILAZNICA ul. Železnička - Bivoljski most" u Kruševcu na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 29/20 od 9. septembra 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Bojnik

Odluka o izmeni Kadrovskog plana Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Bojnik za 2020. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 17/20 od 29. juna 2020. godine

Odluka o utvrđivanju ekonomskih mera podrške privredi za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom

"Sl. list grada Niša", br. 81/20 od 10. septembra 2020. godine

Poslovnik Gradskog veća grada Pirota

"Sl. list grada Novog Sada", br. 41/20 od 1. oktobra 2020. godine

Rešenje (o utvrđivanju vrednosti boda za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada za mesec oktobar, novembar i decembar 2020. godine)

"Sl. list grada Pančeva", br. 60/20 od 2. oktobra 2020. godine

Ispravka (odnosi se na Ispravku Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi ...)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 26/20 od 27. avgusta 2020. godine

Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/20 od 7. marta 2020. godine

Odluka o finansiranju programa preporučene aktivne imunizacije protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima na teritoriji grada Šapca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 13/20 od 28. avgusta 2020. godine

Odluka o izmenama i dopuni Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 21/20 od 21. avgusta 2020. godine

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 24/20 od 31. avgusta 2020. godine

Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge ličnog pratioca sa elementima za utvrđivanje cene usluge (grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 28/20 od 9. juna 2020. godine

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 42/20 od 28. septembra 2020. godine

Izmena Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja javnih parkirališta od strane povlašćenih korisnika (grad užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 18/20 od 30. septembra 2020. godine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu (grad Valjevo)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o radnom vremenu (grad Valjevo)

Odluka o uniformi i oznakama komunalne milicije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 31/20 od 14. septembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju plata izabranih, postavljenih i imenovanih lica od strane Skupštine Gradske opštine i izvršnih organa Gradske opštine Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 14/20 od 12. septembra 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o održavanju i zaštiti javnih zelenih površina (grad Vršac)

Odluka o dopunama Odluke o pijacama (grad Vršac)

Odluka o izmenama Odluke o održavanju ulica i puteva (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 53/20 od 18. septembra 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 17/20 od 16. juna 2020. godine

Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 30/20 od 24. avgusta 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 7/20 od 22. maja 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, trgovinskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 20/20 od 7. avgusta 2020. godine

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 99/20 od 2. oktobra 2020. godine

Uredba o dopuni Uredbe o prestanku važenja pojedinih podzakonskih akata

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 100/20 od 8. oktobra 2020. godine

Ispravka (Pravilnika o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima)