Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 14.11.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 14.11.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 80/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 12/19

"Sl. list APV" 46/19

"Sl. list grada Beograda" 93/19

"Sl. list grada Čačka" 15/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 14/19

"Sl. list grada Kikinde" 22/19

"Sl. list grada Kragujevca" 26/19

"Sl. list grada Kraljeva" 27/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 28/19

"Sl. list grada Loznice" 11/19

"Sl. list grada Niša" 24/19

"Sl. list grada Novog Sada" 51/19

"Sl. list grada Pančeva" 32/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 10/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 15/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 19/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 27/19

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 16/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 24/19

"Sl. list grada Vršca" 10/19

"Sl. list grada Zaječara" 22/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 25/19

"Sl. list opština Srema" 26/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 21/19

"Sl. list CG" 55/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 83/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 80/19 od 8. novembra 2019. godine

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini

Uredba o Nacionalnom programu sigurnosne zaštite brodova i brodogradilišta

Uredba o osnovima i merilima za utvrđivanje mesečne naknade za učešće u multinacionalnoj operaciji i drugih novčanih primanja pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme učešća u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije

Pravilnik o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog

Pravilnik o izmenama Pravilnika o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe

Pravilnik o obrascu programa korišćenja sredstava budžetskog fonda i izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda, načinu i rokovima njihovog dostavljanja

Pravilnik o postupku plaćanja naknade za besplatnu pravnu pomoć i načinu i postupku vraćanja primljenih novčanih sredstava

Odluka o dopuni Kodeksa ponašanja državnih službenika

Odluka o izboru sudije (Ivana Mladenović)

Odluka o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u "Službenom glasniku RS" uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u "Službenom glasniku RS" nije obavezno, u 2020...

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-020-00-0002/18-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-020-00-0168/18-11)

Rešenje (o odobrenju za otvaranje putnog prelaza, Broj 340-01-00450/2019-04)

Rešenje (o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova veterinarske inspekcije, "KIKINDA VETERINARSKA STANICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, KIKINDA")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11100/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11101/2019)

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Novog Sada, Republika Srbija i opštine Kumanovo, Republika Severna Makedonija

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u "Službenom glasniku RS" uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u "Službenom...

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije" Beograd za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog društva "Sibnica" društvo s ograničenom odgovornošću, Beograd za 2019. godinu

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz grada Niša, Niš (Milan Milić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambene usluge "Nišstan", Niš (Miroljub Ćupić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima "Put", Krupanj (Vesna Obradović)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gorica", Niš (Dragana Stevanović)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11154/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11185/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11187/2019)

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u oktobru 2019. godine

Uputstvo o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Ispravka Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima "Transnafta" Pančevo

Revidirana Fiskalna strategija za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Zaključak (o proglašenju održavanja 5. Evropskih univerzitetskih igara u Beogradu 2020. godine projektom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika JULIETA d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 80/19)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/19 od 21. oktobra 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u filološkoj gimnaziji

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u matematičkoj gimnaziji

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 12/19 od 4. novembra 2019. godine

Memorandum o razumevanju (između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Federalne državne budžetske ustanove visokog obrazovanja "Ruski državni socijalni univerzitet")

Memorandum o razumevanju između Kabineta ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike o saradnji u oblasti inovacija, veštačke inteligencije i robotike

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva prosvete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike o saradnji u oblastima omladine i sporta

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Gvatemale o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Višenacionalne Države Bolivije o uspostavljanju mehanizma bilateralnih konsultacija

Memorandum o razumevanju o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Gvatemale

Memorandum o razumevanju o zajedničkoj saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Mediteranske akademije za diplomatske studije Univerziteta na Malti

Memorandum o uzajamnom razumevanju o saradnji u oblasti socijalne i porodične zaštite između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva za porodicu, rad i socijalne usluge Republike Turske

Protokol o saradnji u nauci i tehnologiji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Saveta za naučna i tehnološka istraživanja Turske (TÜBITAK)

Sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Severne Makedonije o fitosanitarnoj saradnji

Zajednički kominike o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Belizea

Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza (usvojenih u Adis Abebi, 7. septembra 2018. godine)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Surinam o oslobađanju od obaveze pribavljanja viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak

"Sl. list APV", br. 46/19 od 1. novembra 2019. godine

Odluka (u vezi sa primenom člana 56. stav 2. Kolektivnog ugovora za organe Autonomne pokrajine Vojvodine)

"Sl. list grada Beograda", br. 93/19 od 24. oktobra 2019. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Gradske opštine Grocka

Odluka o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta "Jakovačka kumša" (opština Surčin, grad Beograd)

Zaključak (o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin)

"Sl. list grada Čačka", br. 15/19 od 26. oktobra 2019. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" Čačak

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/19 od 15. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/19 od 4. septembra 2019. godine

Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidenciji osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala u Gradskoj upravi grada Kikinde i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

"Sl. list grada Kragujevca", br. 26/19 od 11. oktobra 2019. godine

Poslovnik o radu Komisije za planove (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 27/19 od 4. oktobra 2019. godine

Odluka o proglašenju spomenika od značaja za grad Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 28/19 od 17. oktobra 2019. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 11/19 od 9. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 24/19 od 2. aprila 2019. godine

Odluka o gradskim administrativnim taksama (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 51/19 od 30. oktobra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu, načinu i troškovima polaganja ispita o poznavanju Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 32/19 od 23. oktobra 2019. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije Kompleksi posebne namene (Celina 11) u Pančevu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110 kV dalekovoda za priključenje transformatorske stanice "TS - Pančevo 6" u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/19 od 8. jula 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 15/19 od 5. avgusta 2019. godine

Izmena kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2019. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 19/19 od 28. oktobra 2019. godine

Pravilnik o obavezi službenika i nameštenika u Gradskoj upravi grada Sombora za davanje izjave da nisu radno angažovani po drugom osnovu

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 27/19 od 10. oktobra 2019. godine

Statut Grada Subotice (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/19 od 4. oktobra 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o dimničarskim uslugama (grad Valjevo)

Odluka o dopuni Odluke o pogrebnoj delatnosti (grad Valjevo)

Odluka o izmenama Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja (grad Valjevo)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Odluka o određivanju lica nadležnog za overu obračuna sredstava za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima čiji je osnivač grad Valjevo, kao i načinu overe obračuna

Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Valjevo)

Odluka o održavanju javnih zelenih površina (grad Valjevo)

Odluka o održavanju ulica i puteva (grad Valjevo)

Poslovnik Skupštine grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 24/19 od 2. oktobra 2019. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u opštini Surdulica za 2019. godinu po organizacionim oblicima

"Sl. list grada Vršca", br. 10/19 od 23. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene (grad Vršac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 22/19 od 18. septembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama (grad Zaječar)

Odluka o izmenama Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti (grad Zrenjanin)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 25/19 od 15. oktobra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 26/19 od 31. jula 2019. godine

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima u radu organa opštine Stara Pazova za period od 2019-2021. godine (sa Strategijom)

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 21/19 od 13. septembra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 55/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 2/19 (odnosi se na Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore)

Odluka o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 83/19 od 8. oktobra 2019. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima