Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 15.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 15.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 33/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 4/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/19

"Sl. list APV" 17/19

"Sl. list grada Beograda" 23/19

"Sl. list grada Čačka" 2/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/19

"Sl. list grada Kikinde" 6/19

"Sl. list grada Kragujevca" 8/19

"Sl. list grada Kraljeva" 6/19

"Sl. list grada Kruševca" 1/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 9/19

"Sl. list grada Loznice" 1/19

"Sl. list grada Niša" 14/19

"Sl. list grada Novog Sada" 15/19

"Sl. list grada Pančeva" 8/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/19

"Sl. list grada Smedereva" 6/18

"Sl. list grada Sombora" 2/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/19

"Sl. list grada Subotice" 1/19

"Sl. list grada Užica" 4/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 5/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 4/19

"Sl. list grada Vršca" 1/19

"Sl. list grada Zaječara" 5/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 2/19

"Sl. list opština Srema" 10/19

"Sl. list opštine Beočin" 14/18

"Sl. list opštine Inđija" 5/19

"Sl. list CG" 25/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 24/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 33/19 od 10. maja 2019. godine

Uredba o dopuni Uredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja

Uredba o utvrđivanju Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2019. godinu

Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Pravilnik o izgledu i korišćenju službenog odela inspektora za železnički saobraćaj

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika

Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za 2019. godinu

Odluka o izboru sudije (Adela Popović)

Odluka o izboru sudije (Danica Kosovac)

Odluka o izboru sudije (dr Ilija Zindović)

Odluka o izboru sudije (Gordana Aranđelović)

Odluka o izboru sudije (Gordana Džakula)

Odluka o izboru sudije (Ivan Nikolić)

Odluka o izboru sudije (Ivana Marković Radojević)

Odluka o izboru sudije (Jasmina Krstić)

Odluka o izboru sudije (Lidija Alagić)

Odluka o izboru sudije (Ljudmila Miljković)

Odluka o izboru sudije (Marina Milanović)

Odluka o izboru sudije (Svetlana Jovanović)

Odluka o izboru sudije (Tatjana Matković Stefanović)

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje

Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda broj 21 Novi Sad - Ruma - Šabac i državnog puta I reda broj 19 Šabac-Loznica na životnu sredinu

Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga Strategije industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine i za izradu predloga Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije u Republici Srbiji RIS3

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Antananarivu, Republika Madagaskar

Odluka o promeni granice katastarskih opština Uzići, Visibaba i Rasna

Odluka o izboru sudije (Snežana Marjanović)

Odluka o izboru sudije (Zoran Božović)

Rešenje (o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova veterinarske inspekcije, "PRIVREDNO DRUŠTVO VETERINARSKA STANICA AVENIJA VET d.o.o. Novo Selo")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4425/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, u cilju izgradnje ulice Vojislava Ilića, 05 broj 465-4427/2019)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Instituta za standardizaciju Srbije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni naziva ustanove Dom učenika srednje PTT škole

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije" Beograd za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Beograd za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva "Podunavlje" društvo s ograničenom odgovornošću, Kovin za 2019. godinu

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke Srbije (Emina Čano Tomić)

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za aerodromske usluge "Aerodrom Niš", Niš (Dejan Dimitrijević)

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije (prof. dr Veljko Brborić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (prof. dr Danica Grujičić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra "Bežanijska kosa" (doc. dr Marija Zdravković)

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Antananarivu, Republika Madagaskar (Maminiaina Ravatomanga)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike (Vukadin Vukajlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu (Aleksandra Mihailović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta (Uroš Pribićević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Aleksandar Starčević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Vera Božić Trefalt)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Zoran Milošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (dr Dragana Vujičić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (Slađana Đukić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja (Nataša Gudović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Sanja Mešanović)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra "Bežanijska kosa" (doc. dr Marija Zdravković)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu (Mirjana Jelić)

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke Srbije (Milorad Vučković)

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije (mr Miloš Janković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (prof. dr Radan Džodić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4464/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4599/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4692/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4693/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4694/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4695/2019)

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u aprilu 2019. godine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Mercata d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 33/19)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 4/19 od 18. aprila 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Dopuna Kataloga udžbenika za srednje škole

Katalog udžbenika za prvi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole (opšteobrazovni predmeti - udžbenici će se koristiti u nastavi od školske 2019/2020. godine)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/19 od 30. aprila 2019. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine, sporta, kulture i umetnosti Grenade i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije o saradnji u oblastima omladine i sporta

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata o veterinarskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva životne sredine i voda Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, Odluke broj 1/2017 Zajedničkog komiteta i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništava dve države

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju

Obaveštenje o prestanku važenja Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Indije o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

"Sl. list APV", br. 17/19 od 10. aprila 2019. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Sl. list grada Beograda", br. 23/19 od 15. aprila 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Zemun

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Vase Pelagića, Puškinove i Župana Časlava, gradska opština Savski venac

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja Jajinci, celina A2, gradska opština Voždovac

Pokazatelj potrošačkih cena u martu 2019. godine (grad Beograd)

Ispravka Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Čukarica - centralni deo

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, broj R 1395/19)

"Sl. list grada Čačka", br. 2/19 od 19. februara 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2019. godini (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/19 od 27. februara 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Jagodina)

Odluka o obavljanju limo servisa na teritoriji grada Jagodine

Odluka o taksi prevozu na teritoriji grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 6/19 od 14. marta 2019. godine

Zaključak (o usvajanju Kataloga urbanog mobilijara, grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 8/19 od 15. marta 2019. godine

Statut grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 6/19 od 11. marta 2019. godine

Statut grada Kraljeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/19 od 21. januara 2019. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi mesnih zajednica grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 9/19 od 2. aprila 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Medveđa

Statut opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 1/19 od 23. januara 2019. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Niša", br. 14/19 od 12. marta 2019. godine

Statut opštine Bela Palanka

"Sl. list grada Novog Sada", br. 15/19 od 5. aprila 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje objekata i uređaja na javnoj površini (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 8/19 od 5. aprila 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Pančeva

Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/19 od 19. marta 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/19 od 26. marta 2019. godine

Odluka o utvrđivanju visine iznosa naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Šapca

Statut grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/18 od 30. novembra 2018. godine

Zaključak (o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2019. godini, grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 2/19 od 12. februara 2019. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Sombor)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Sombora

Odluka o održavanju spoljnih delova zgrada na teritoriji grada Sombora

Odluka o postavljanu spomen ploče Lidiji Kolar

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade (grad Sombor)

Statut grada Sombora

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj upravi grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/19 od 22. marta 2019. godine

Statut grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 4/19 od 7. februara 2019. godine

Statut grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/19 od 26. marta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva...

Statut grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 4/19 od 4. marta 2019. godine

Statut opštine Vladičin Han

"Sl. list grada Vršca", br. 1/19 od 5. marta 2019. godine

Odluka o javnim parkiralištima (grad Vršac)

Statut grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 5/19 od 19. februara 2019. godine

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za dodelu sredstava Budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 2/19 od 30. januara 2019. godine

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin (Prečišćen tekst)

Rešenje o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2019. godinu (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 10/19 od 29. marta 2019. godine

Statut opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/18 od 29. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/19 od 4. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Inđija)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Inđija

Statut opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 25/19 od 30. aprila 2019. godine

Zakon o detektivskoj djelatnosti

Zakon o mladima

Zakon o porezu na nepokretnost

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 24/19 od 22. marta 2019. godine

Uputstvo o načinu realizacije programa, projekata i drugih aktivnosti u školama