Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 15.06.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 15.06.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 54/16

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 7/16

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/16

"Sl. list APV" 35/16

"Sl. l. gr. Beograda" 52/16

"Sl. list grada Čačka" 11/16

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/16

"Sl. list grada Kikinde" 8/16

"Sl. list grada Kragujevca" 15/16

"Sl. list grada Kraljeva" 17/16

"Sl. list grada Kruševca" 1/16

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/16

"Sl. list grada Loznice" 1/16

"Sl. list grada Niša" 59/16

"Sl. list grada Novog Sada" 35/16

"Sl. list grada Pančeva" 12/16

"Sl. glasnik grada Požarevca" 6/16

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 6/16

"Sl. list grada Smedereva" 2/16

"Sl. list grada Sombora" 8/16

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/16

"Sl. list grada Subotice" 27/16

"Sl. list grada Užica" 9/16

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/16

"Sl. list grada Vršca" 8/16

"Sl. list grada Zaječara" 18/16

"Sl. list grada Zrenjanina" 17/16

"Sl. list opština Srema" 17/16

"Sl. list opštine Inđija" 4/16

"Sl. list CG" 35/16

"Sl. glasnik Republike Srpske" 45/16

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 54/16 od 10. juna 2016. godine

Pravilnik o ispitu za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe i odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu

Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata

Pravilnik o sadržaju evidencije o izdatim rešenjima o ozakonjenju

Pravilnik o visini troškova polaganja ispita za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

Pravilnik o visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Beogas a.d. Beograd)

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa (Beogas a.d. Beograd)

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

Rešenje (o ukidanju i stavljanju van snage rešenja broj 323-06-00365/2007-05, veterinarska stanica "POŽAREVAC" d.o.o.)

Rešenje (o upisu u Registar političkih stranaka, Makedonska stranka Srbije)

Rešenje (o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 323-07-1404/2015-05, Veterinarska stanica "ALFA VET CO 2007" d.o.o. Lazarevac)

Rešenje (o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 323-07-2805/2014-05, Veterinarska stanica "ŽIVOTINJSKO CARSTVO" d.o.o. Sombor)

Rešenje (o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 323-07-840/2016-05, Veterinarska stanica "SOVJA" d.o.o. Požarevac)

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Jugoimport - Livnice"

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj Agencije za upravljanje lukama za 2015. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za upravljanje lukama za 2015. godinu

Ispravka Tarife taksi za pružanje usluga Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Javni poziv za upis akcija bez naknade (HUP "Evropa" Surdulica)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika ("Monus" d.o.o. Beograd - Zemun)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika ("TDR d.o.o. Beograd)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 7/16 od 10. juna 2016. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam - oblast trgovina

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil Tehničar vazdušnog saobraćaja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi u području rada Elektrotehnika

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/16 od 12. aprila 2016. godine

Međunarodna konvencija o suzbijanju falsifikovanja novca

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva nacionalne ekonomije Mađarske

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Uprave za turizam i antikvitete Emirata Fudžeira

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o osnivanju Nemačko-srpske privredne komore u Beogradu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Amandmana na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Međunarodne konvencije o suzbijanju falsifikovanja novca, sa pratećim protokolom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO za podršku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti intelektualne svojine tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o osnivanju Nemačko- srpske privredne komore u Beogradu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 35/16 od 2. juna 2016. godine

Odluka o broju potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Odluka o imenovanju Generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Nikola Banjac, diplomirani pravnik)

Odluka o izboru potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Odluka o izboru predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Ištvan Pastor)

Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 52/16 od 17. maja 2016. godine

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2016. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 11/16 od 13. maja 2016. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/16 od 26. februara 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Jagodina

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji grada Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 8/16 od 3. juna 2016. godine

Odluka o dodeljivanju isključivih prava za obavljanje delatnosti (na teritoriji grada Kikinda)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu (na teritoriji grada Kikinda)

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća Informativni centar Kikinda

"Sl. list grada Kragujevca", br. 15/16 od 27. aprila 2016. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim i posebnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 17/16 od 25. maja 2016. godine

Aneks Kolektivnog ugovora Gradske uprave grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/16 od 2. marta 2016. godine

Odluka o dopuni Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - gradu Kruševcu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izradi Plana generalne regulacije izletišta Jastrebac (grad Kruševac)

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije izletišta Jastrebac na životnu sredinu (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/16 od 26. aprila 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o oslobađanju od poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište na teritoriji opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 1/16 od 4. marta 2016. godine

Odluka o dopuni Odluke o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata (na teritoriji grada Loznice)

"Sl. list grada Niša", br. 59/16 od 31. maja 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - opštine Merošina za 2015. godinu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskom veću opštine Merošina

"Sl. list grada Novog Sada", br. 35/16 od 10. juna 2016. godine

Rešenje (o odobravanju drugačijeg završetaka radnog vremena ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića od radnog vremena utvrđenog Odlukom o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Pančeva", br. 12/16 od 19. maja 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o gradskoj upravi grada Pančeva

Odluka o izvršnim organima grada Pančeva

Ispravka (Odluke o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo na životnu sredinu)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/16 od 23. maja 2016. godine

Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 6/16 od 31. marta 2016. godine

Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Radna zona Dublje" u Dublju

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Radna zona Dublje" u Dublju

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/16 od 1. marta 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave grada Smedereva za 2015. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 8/16 od 26. aprila 2016. godine

Rešenje o utvrđivanju naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova u državnoj svojini za agroekonomsku 2015/2016 godinu za korisnike koji su se prijavili u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije

Rešenje o utvrđivanju naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova u javnoj svojini Grada Sombora za agroekonomsku 2015/2016 godinu

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/16 od 31. marta 2016. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije radne zone Salaš Noćajski 1, Grad Sremska Mitrovica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone - izvorište regionalnog vodovoda "Istočni Srem" - "Sava 1" u k.o. Jarak grad Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 27/16 od 26. aprila 2016. godine

Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih lica u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 9/16 od 11. aprila 2016. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije "Prvi partizan" Užice - Bela Zemlja - Ljubanje

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2015. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/16 od 9. marta 2016. godine

Poslovnik Gradske izborne komisije Valjevo

"Sl. list grada Vršca", br. 8/16 od 27. maja 2016. godine

Poslovnik o radu Skupštine Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 18/16 od 19. maja 2016. godine

Pravilnik o poklonima (grad Zaječar)

Zaključak o tehničkoj ispravci greške (Odluka o obrazovanju Službe za internu reviziju grada Zaječara)

Zaključak o tehničkoj ispravci greške (Odluka o osnivanju Budžetske inspekcije grada Zaječara)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 17/16 od 16. maja 2016. godine

Pravilnik o radu dnevnog boravka za decu i mlade sa telesnim invaliditetom odnosno intelektualnim teškoćama - "Alternativa" (grad Zrenjanin)

Pravilnik o radu prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima - "Sigurne kuće" u gradu Zrenjaninu

"Sl. list opština Srema", br. 17/16 od 23. maja 2016. godine

Odluka o dopuni Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Inđija", br. 4/16 od 28. marta 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 35/16 od 3. juna 2016. godine

Uredba o viznom režimu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 45/16 od 7. juna 2016. godine

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza

Pravilnik o primjeni normativa rashoda za utvrđivanje kala, rastura, kvara i loma

Pravilnik o sadržini i formi javno dostupnih izvještaja