Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 15.11.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 15.11.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 106/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 22/21

"Sl. list APV" 45/21

"Sl. list grada Beograda" 94/21

"Sl. list grada Čačka" 19/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 15/21

"Sl. list grada Kikinde" 29/21

"Sl. list grada Kragujevca" 32/21

"Sl. list grada Kraljeva" 33/21

"Sl. list grada Kruševca" 11/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 34/21

"Sl. list grada Loznice" 10/21

"Sl. list grada Niša" 106/21

"Sl. list grada Novog Sada" 46/21

"Sl. list grada Pančeva" 23/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 7/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 23/21

"Sl. list grada Smedereva" 7/21

"Sl. list grada Sombora" 12/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 19/21

"Sl. list grada Subotice" 29/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 21/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 28/21

"Sl. list grada Vršca" 16/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 27/21

"Sl. list opština Srema" 38/21

"Sl. list opštine Beočin" 14/21

"Sl. list opštine Inđija" 15/21

"Sl. list CG" 117/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 92/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 106/21 od 9. novembra 2021. godine

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine)

Odluka Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije broj 575/2021-D-02/4 (sa Metodologijom za određivanje tržišne premije)

Odluka Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije broj 576/2021-D-02/4 (sa Metodologijom za određivanje fid-in tarife)

Revidirana fiskalna strategija za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 17/21 od 5. novembra 2021. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (u primeni počev od školske 2022/2023. godine)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (u primeni počev od školske 2022/2023. godine)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (u primeni počev od školske 2022/2023. godine)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil novinar saradnik

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil saradnik u dramskoj umetnosti

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil saradnik u muzičkoj umetnosti

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Elektrotehničar obnovljivih izvora energije - specijalista" (sa Standardom kvalifikacije)

Dopuna Kataloga za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 22/21 od 8. novembra 2021. godine

Protokol o saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Pametna brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

"Sl. list APV", br. 45/21 od 28. oktobra 2021. godine

Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife pokrajinskih administrativnih taksi

"Sl. list grada Beograda", br. 94/21 od 26. oktobra 2021. godine

Odluka (o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda, broj 02-596/21-S)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju "Slobodne zone Beograda"

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o komunalnom redu (na teritoriji grada Beograda)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika u linijskoj plovidbi na teritoriji grada Beograda

Odluka o određivanju bližih tehničkih i drugih uslova za ugostiteljske objekte koji se nalaze u stambenim zgradama

Odluka o osnivanju "Fondacije za decu i mlade Beograda"

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda (broj 118-784/21-S)

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda (broj 118-785/21-S)

Izmena i dopuna Plana mesta za postavljanje plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 19/21 od 19. oktobra 2021. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Moje detinjstvo", Čačak

Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Radost", Čačak

Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih lica i naknadama za rad u organima grada

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/21 od 1. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 29/21 od 29. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 32/21 od 22. oktobra 2021. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Kragujevca)

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

"Sl. list grada Kraljeva", br. 33/21 od 19. oktobra 2021. godine

Kolektivni ugovor (Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva)

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/21 od 20. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 34/21 od 5. oktobra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (opština Lebane)

Odluka o opštinskim administrativnim taksama (opština Vlasotince)

Izmena Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Medveđa, Kabineta predsednika opštine, Interne revizije i Opštinskog pravobranilaštva za 2021. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 10/21 od 29. septembra 2021. godine

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške privrednim subjektima za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške privrednim subjektima za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 106/21 od 1. novembra 2021. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Žitorađa

"Sl. list grada Novog Sada", br. 46/21 od 29. oktobra 2021. godine

Odluka o pokretanju postupka za kupovinu stana u javnoj svojini grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 23/21 od 27. avgusta 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na korišćenje usluga socijalne zaštite i materijalnu podršku

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu u Pančevu

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/21 od 29. juna 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Požarevac sa Zakonom o javnim

Odluka o vodovodu i kanalizaciji (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 23/21 od 24. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (opština Vladimirci)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (opština Vladimirci)

"Sl. list grada Smedereva", br. 7/21 od 15. oktobra 2021. godine

Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 12/21 od 17. septembra 2021. godine

Odluka o načinu utvrđivanja i označavanju naziva ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenog mesta i načinu označavanja objekata i katastarskih parcela kućnim brojevima

Odluka o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 19/21 od 13. avgusta 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 29/21 od 22. septembra 2021. godine

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Suboticagas" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica (prečišćeni tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotičke pijace" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Subotica-trans" Subotica (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 29/21 od 24. juna 2021. godine

Odluka o izmenama i usklađivanju odluka i drugih opštih akata grada Užica sa Zakonom o komunalnoj miliciji

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 21/21 od 28. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi ...

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Valjevo)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 28/21 od 22. oktobra 2021. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u Gradskoj upravi grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 16/21 od 25. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postavljanju bašti ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 44/21 od 22. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 27/21 od 15. oktobra 2021. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 38/21 od 7. oktobra 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/21 od 6. septembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 15/21 od 13. oktobra 2021. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 117/21 od 3. novembra 2021. godine

Granski kolektivni ugovor za djelatnost turizma i ugostiteljstva

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 92/21 od 14. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje

Odluka o uspostavljanju sistema za koordinaciju nadzora javnih preduzeća u Republici Srpskoj