Trenutno u Ekspertu

Propisa: 158089

Službenih mišljenja: 17912

Sudske prakse: 10432

Modela akata: 957

Obrazaca: 45721

Podzakonskih akata: 118553

Prečišć. tekstova: 35246

Propisa CG: 2343

Propisa R.Srpske: 2867

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 15.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 15.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 135/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 16/14

"Sl. list APV" 49/14

"Sl. list grada Beograda" 88/14

"Sl. list grada Novog Sada" 57/14

"Sl. list grada Niša" 88/14

"Sl. list grada Kragujevca" 38/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 4/14

"Sl. list grada Kraljeva" 24/14

"Sl. list grada Užica" 37/14

"Sl. list grada Pančeva" 24/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 5/14

"Sl. list grada Loznice" 8/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 8/14

"Sl. list grada Zaječara" 47/14

"Sl. list grada Subotice" 34/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 22/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 10/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 21/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/14

"Sl. list opština Srema" 22/14

"Sl. list opštine Kikinda" 23/14

"Sl. list opštine Inđija" 11/14

"Sl. list CG" 48/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 86/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 135/14 od 11. decembra 2014. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije

Odluka o izmenama Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

Odluka o izmenama Odluke o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira

Odluka o izmenama Odluke o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za osiguranje

Odluka o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje

Odluka o utvrđivanju kuće Marka Stanojevića u selu Leskovac za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2015. godini

Odluka o utvrđivanju zgrade Gradske tržnice u Šapcu za spomenik kulture

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja (05 broj 661-15423/2014)

Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja (05 broj 661-15424/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15403/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15405/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15407/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15413/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15414/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15415/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15416/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15417/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15420/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15421/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15422/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15425/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15408/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15409/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15411/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15412/2014)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (05 broj 661-15427/2014)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Somaliji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju (Ivan Živković)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/14 od 4. novembra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za održavanje objekata

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 16/14 od 26. novembra 2014. godine

Regionalni dogovor o radiokomunikacijskoj službi na unutrašnjim plovnim putevima

Sporazum između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Programu Evropske unije "Carina 2020"

Zakon o potvrđivanju Drugog amandmana na Ugovor o saradnji između Vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT)

Zakon o potvrđivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu reke Save

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola

"Sl. list APV", br. 49/14 od 26. novembra 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 88/14 od 28. novembra 2014. godine

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od postojeće TS 110/35 kV "toplana - Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi",...

"Sl. list grada Novog Sada", br. 57/14 od 31. oktobra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima

Plan generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom

"Sl. list grada Niša", br. 88/14 od 29. oktobra 2014. godine

Odluka (o utvrđivanju cene grejanja, JKP "Gradska toplana" Niš)

Odluka o ceni kod supstitucije osnovnog energenata (JKP "Gradska toplana" Niš)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš o ceni kod supstitucije osnovnog energenta)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš o utvrđivanju cene proizvodnje i isporuke toplotne energije)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 38/14 od 17. novembra 2014. godine

Odluka o dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Kragujevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskom veću

Statut o izmeni i dopuni Statuta grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o isplati naknade štete Narodnom univerzitetu u Kruševcu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na teritoriji grada Kruševca

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Narodnog univerziteta u Kruševcu

Zaključak o ispravci greške (u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama)

Zaključak o ispravci greške (u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o pijacama)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Kraljeva

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine opštine Kraljevo i Skupštine grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 37/14 od 30. oktobra 2014. godine

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada Užica

Izmene i dopune Poslovnika Skupštine grada Užica

"Sl. list grada Pančeva", br. 24/14 od 14. novembra 2014. godine

Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Statuta grada Pančeva

Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog radiodifuznog preduzeća "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/14 od 30. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina

Odluka o pravobranilaštvu grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/14 od 7. oktobra 2014. godine

Odluka o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Prečišćen tekst Poslovnika Skupštine grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 8/14 od 2. oktobra 2014. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/14 od 30. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica u svrhu legalizacije objekata i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije

"Sl. list grada Zaječara", br. 47/14 od 19. novembra 2014. godine

Zaključak o privremenoj obustavi isplate dodatnih oblika zaštite porodilja

"Sl. list grada Subotice", br. 34/14 od 25. septembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu (Grad Subotica)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 22/14 od 16. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave Grada Šapca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 10/14 od 10. oktobra 2014. godine

Pravilnik o službenoj legitimaciji poreskog inspektora terenske kontrole, inspektora naplate, izvršitelja prinudne naplate i poreskog kontrolora lokalnih javnih prihoda

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/14 od 10. oktobra 2014. godine

Odluka o dopuni Statuta opštine Lebane

Odluka o komunalnim delatnostima (na teritoriji opštine Lebane)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopuni Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja

Odluka o izmenama i dopunama Tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije i izvršenih usluga

Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 22/14 od 6. oktobra 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju (opština Stara Pazova)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi opštine Stara Pazova

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (Skupština opštine Stara Pazova)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 23/14 od 22. oktobra 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (opština Kikinda)

Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Kikinda

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/14 od 17. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu (opština Inđija)

Odluka o određivanju Opštinskog veća opštine Inđija kao organa nadležnog za davanje prethodne saglasnosti za upis prava svojine na objektima koji su izgrađeni na površinama javne namene

Odluka o pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 48/14 od 13. novembra 2014. godine

Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 86/14 od 29. septembra 2014. godine

Pravilnik o načinu pribavljanja dokaza u postupku za sticanje državljanstva Republike Srpske prirođenjem i olakšanim prirođenjem