Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 17.03.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 17.03.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 22/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/21

"Sl. list APV" 13/21

"Sl. list grada Beograda" 6/21

"Sl. list grada Čačka" 4/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 30/20

"Sl. list grada Kikinde" 26/20

"Sl. list grada Kragujevca" 3/21

"Sl. list grada Kraljeva" 4/21

"Sl. list grada Kruševca" 1/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 50/20

"Sl. list grada Loznice" 30/20

"Sl. list grada Niša" 9/21

"Sl. list grada Novog Sada" 8/21

"Sl. list grada Pančeva" 8/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 33/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 28/20

"Sl. list grada Smedereva" 18/20

"Sl. list grada Sombora" 2/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/21

"Sl. list grada Subotice" 2/21

"Sl. list grada Užica" 2/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 43/20

"Sl. list grada Vršca" 1/21

"Sl. list grada Zaječara" 9/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 2/21

"Sl. list opština Srema" 49/20

"Sl. list opštine Beočin" 34/20

"Sl. list opštine Inđija" 30/20

"Sl. list CG" 21/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 17/21

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 22/21 od 12. marta 2021. godine

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "LD Compact Watermelon")

Naredba o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2021. godini

Indeksi potrošačkih cena za februar 2021. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/21 od 2. februara 2021. godine

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile saradnik u dramskoj umetnosti, saradnik u muzičkoj umetnosti i ...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju ...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil novinar saradnik

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil saradnik u dramskoj umetnosti

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil saradnik u muzičkoj umetnosti

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnoj školi koja ostvaruje nastavni plan i program za obrazovne profile saradnik u dramskoj umetnosti, saradnik u muzičkoj umetnosti i novinar saradnik

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Hidrološki tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Mesar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Meteorološki tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Pekar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar modelar odeće" (sa Standardom kvalifikacije)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/21 od 5. marta 2021. godine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti borbe protiv terorizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

"Sl. list APV", br. 13/21 od 10. marta 2021. godine

Pravilnik o stručnim komisijama (AP Vojvodina)

Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 6/21 od 25. februara 2021. godine

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u januaru 2021. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 4/21 od 12. februara 2021. godine

Odluka (o određivanju cene časa usluge Pomoć u kući, za 2021. godinu, grad Čačak)

Odluka (o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici i nezbrinuta lica, za korisnike koji žive van teritorije grada Čačka, za 2021. godinu)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 30/20 od 18. decembra 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju ustanove kulture "Muzej voštanih figura" (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Jagodina)

Kadrovski plan u organizacionim jedinicama grada Jagodine (gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine) za 2021. godinu

"Sl. list grada Kikinde", br. 26/20 od 19. decembra 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o tarifi komunalnih taksi (grad Kikinda)

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde

Odluka o radnim telima gradonačelnika i Gradskog veća grada Kikinde

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2021. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 3/21 od 29. januara 2021. godine

Poslovnik o radu Žalbene komisije (Grad Kragujevac)

Rešenje o izmenama Rešenja o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 4/21 od 5. februara 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći porodici sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva za 2021. godinu

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/21 od 11. februara 2021. godine

Rešenje o usvajanju finansijskih planova direktnih korisnika budžeta za 2021. godinu (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 50/20 od 30. decembra 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Bojnik

Kadrovski plan Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Bojnik za 2021. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 30/20 od 30. decembra 2020. godine

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta grada Loznice

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške ugostiteljskoj i turističkoj privredi za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 9/21 od 9. februara 2021. godine

Ispravka Kadrovskog plana Gradske opštine Niška Banja za 2021. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 8/21 od 9. marta 2021. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu na teritoriji Grada Novog Sada

Pravilnik o uslovima i načinu na koji Grad Novi Sad može primati donacije

Rešenje (o utvrđivanju vrednosti boda za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada za mesec mart 2021. godine)

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2021. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 8/21 od 25. februara 2021. godine

Ispravka (Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva)

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o postavljanju sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 33/20 od 24. decembra 2020. godine

Kadrovski plan za Gradsku upravu Grada Požarevca, Gradsko pravobranilaštvo Grada Požarevca i Službu interne revizije Grada Požarevca za 2021. godinu

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 28/20 od 11. novembra 2020. godine

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Vladimirci za 2021. godinu

Odluka o utvrđivanju zona za obračun poreza na imovinu za 2021. godinu (opština Vladimirci)

Izmena Kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2020. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 18/20 od 18. decembra 2020. godine

Odluka o radnom vremenu Apotekarske ustanove Smederevo u Smederevu

Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 2/21 od 1. februara 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sombor)

Odluka o postavljanju kioska (na teritoriji grada Sombora)

Rešenje o određivanju iznosa prava na roditeljski dodatak za prvorođeno dete i iznosa jednokratne finansijske pomoć za nezaposlene porodilje (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/21 od 8. februara 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 2/21 od 22. januara 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2021. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2021. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 2/21 od 22. januara 2021. godine

Ispravka (Pravilnika o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/21 od 23. februara 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 43/20 od 30. decembra 2020. godine

Pravilnik o uslovima za ostvarivanje, načinu i visini solidarne pomoći kod poslodavca za zaposlene u organima Grada Vranja i Gradskoj opštini Vranjska Banja

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Opštine Vladičin Han

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Vranja

Odluka o promeni Poslovnika Skupštine Grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 1/21 od 9. februara 2021. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 9/21 od 12. februara 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 2/21 od 29. januara 2021. godine

Odluka o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o parkiranju vozila (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 49/20 od 30. decembra 2020. godine

Odluka o socijalnoj zaštiti Opštine Pećinci

"Sl. list opštine Beočin", br. 34/20 od 18. decembra 2020. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 30/20 od 29. decembra 2020. godine

Poslovnik Skupštine opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 21/21 od 26. februara 2021. godine

Saglasnost (za produženje primene Opšteg kolektivnog ugovora do 31. decembra 2021. godine)

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 17/21 od 26. februara 2021. godine

Deklaracija o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj