Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 18.07.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 18.07.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 67/12

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 7/12

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/12

"Sl. list APV" 20/12

"Sl. list grada Beograda" 37/12

"Sl. list grada Novog Sada" 27/12

"Sl. list grada Niša" 45/12

"Sl. list grada Kragujevca" 27/12

"Sl. list grada Čačka" 10/12

"Sl. list grada Kruševca" 1/12

"Sl. list grada Kraljeva" 9/12

"Sl. list grada Užica" 10/12

"Sl. list grada Pančeva" 16/12

"Sl. list grada Zrenjanina" 22/12

"Sl. list grada Sombora" 7/12

"Sl. list grada Smedereva" 2/12

"Sl. list grada Loznice" 12/12

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/12

"Sl. list grada Zaječara" 31/11

"Sl. list grada Subotice" 40/12

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 9/12

"Sl. glasnik grada Požarevca" 9/12

"Sl. glasnik grada Jagodina" 10/12

"Sl. glasnik grada Leskovca" 17/12

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/12

"Sl. glasnik grada Vranja" 23/11

"Sl. list opština Srema" 17/12

"Sl. list opštine Kikinda" 14/12

"Sl. list CG" 34/12

"Sl. glasnik Republike Srpske" 61/12

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 67/12 od 13. jula 2012. godine

Odluka Ustavnog suda IUz-353/2009 (odnosi se na Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine)

Odluka (o izboru zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, Branislav Lukić)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

Odluka o izmenama Odluke o spoljnoj reviziji banaka

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Vera Branković)

Odluka o usvajanju prigovora i izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju (Broj 06-00-55/2012-01)

Odluka o utvrđivanju glavnih operacija na otvorenom tržištu

Rešenje (o utvrđivanje reprezentativnosti Saveza samostalnih sindikata opštine Ruma, za teritoriju opštine Ruma)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4405/2012)

Indeksi potrošačkih cena za jun 2012. godine

Zaključak (o prestanku funkcije javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, Branislav Lukić)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 7/12 od 9. jula 2012. godine

Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/12 od 2. marta 2012. godine

Zakon o potvrđivanju amandmana na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije "Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/C"

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013)

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope o finansiranju projekta "Obrazovanje za socijalnu inkluziju"

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u vezi sa davanjem statusa pridruženog članstva kao etape koja prethodi članstvu u CERN-u

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Republike Srbije u operacijama Evropske unije za upravljanje krizama, sa izjavama Republike Srbije i država članica Evropske unije o odricanju od...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana u vezi sa Projektom za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu "Nikola Tesla"

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o međusobnoj zaštiti poverljivih informacija i materijala razmenjenih u okviru saradnje u oblasti vojne industrije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS Projekat za male hidroelektrane) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Grad Beograd most na Savi/A, Grad Beograd most na Savi/B i prilazni putevi"

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za prvu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Kineske Export-Import banke kao zajmodavca

"Sl. list APV", br. 20/12 od 11. jula 2012. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi

"Sl. list grada Beograda", br. 37/12 od 18. juna 2012. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor na teritoriji GO Surčin

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor na teritoriji GO Surčin

"Sl. list grada Novog Sada", br. 27/12 od 29. juna 2012. godine

Odluka Ustavnog suda RS broj IUo-786/2010 (odnosi se na Odluku o video nadzoru grada Novog Sada)

Rešenje o izboru Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća Grada Novog Sada

Rešenje o izboru predsednice Skupštine grada Novog Sada (Aleksandra Jerkov)

"Sl. list grada Niša", br. 45/12 od 13. juna 2012. godine

Poslovnik Skupštine opštine Bela Palanka

Privremeni Poslovnik Skupštine opštine Svrljig

"Sl. list grada Kragujevca", br. 27/12 od 29. juna 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o prihvatanju predloga za promenu Statuta grada Kragujevca

Rešenje o utvrđivanju cena mesečnih karata u javnom gradskom prevozu putnika (na teritoriji grada Kragujevca)

Program o izmeni Programa rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2012. godini

"Sl. list grada Čačka", br. 10/12 od 24. aprila 2012. godine

Odluka o dopuni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/12 od 1. februara 2012. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi grada Kruševca

Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Budžetskog Fonda za populacionu politiku grada Kruševca

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Budžetskog Fonda za populacionu politiku grada Kruševca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 9/12 od 18. maja 2012. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora za JKP "Vodovod" Kraljevo

"Sl. list grada Užica", br. 10/12 od 3. jula 2012. godine

Odluka (o pristupanju izmenama i dopunama Statuta grada Užica)

Odluka o izboru gradonačelnika grada Užica (Jovan Marković)

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/12 od 14. maja 2012. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca Doma zdravlja Pančevo

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za autoputsku i železničku obilaznicu oko Beograda (autoputska deonica Bubanj Potok - Vinča - Pančevo, železnička deonica Beli Potok - Vinča - Pančevo), sa drumsko...

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 22/12 od 6. jula 2012. godine

Rešenje o izboru Gradonačelnika grada Zrenjanina (Goran Knežević)

Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Zrenjanina (Radovan Bulajić)

Rešenje o prestanku funkcije Gradonačelnika grada Zrenjanina (Dr Mileta Mihajlov)

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine grada Zrenjanina (Aleksandar Marton)

"Sl. list grada Sombora", br. 7/12 od 21. juna 2012. godine

Saglasnost na Odluku o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/12 od 15. marta 2012. godine

Pravilnik o platama izabranih i postavljenih lica u organima grada Smedereva i zaposlenih u Gradskoj upravi Smederevo

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Smederevo)

Rešenje o utvrđivanju vrednosti boda za obračun naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

Program kontrole kvaliteta vode sa javnih česmi i kupališta na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

Program monitoringa praćenja stanja i prognoza aeropolena na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

Program monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

Program praćenja kvaliteta zemljišta na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

Program sistematske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 12/12 od 4. juna 2012. godine

Odluka o izboru gradonačelnika grada Loznice (Vidoje Petrović)

Odluka o izboru predsednika Skupštine grada Loznice (Jovan Todorović)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/12 od 9. marta 2012. godine

Program uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2012. godini

"Sl. list grada Zaječara", br. 31/11 od 24. oktobra 2011. godine

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju autobuskih stajališta na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 40/12 od 10. jula 2012. godine

Odluka o dopuni Odluke o platama izabranih i postavljenih lica u organima Grada Subotice

Odluka o izmeni Odluke o Gradskom veću Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 9/12 od 24. aprila 2012. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji opštine Bogatić)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/12 od 3. jula 2012. godine

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove Centar za kulturu u Kostolcu

Odluka o izmeni Statuta Ustanove Centar za kulturu Kostolac

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Ustanove Centar za kulturu Kostolac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 10/12 od 29. juna 2012. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi (grad Jagodina)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Jagodina)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 17/12 od 19. juna 2012. godine

Poslovnik Skupštine opštine Bojnik

Statut Opštine Crna Trava

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/12 od 15. maja 2012. godine

Rešenje (o utvrđivanju troškova uklanjanja vozila na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 23/11 od 22. avgusta 2011. godine

Odluka o građevinskom zemljištu (prečišćen tekst)

Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst)

Odluka o javnim priznanjima grada Vranja (prečišćen tekst)

Odluka o komunalnoj inspekciji (prečišćen tekst)

Odluka o objavljivanju gradskih propisa i drugih akata i o izdavanju "Službenog glasnika grada Vranja" (prečišćen tekst)

Odluka o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne policije grada Vranja (prečišćen tekst)

Odluka o organizaciji Gradske uprave Grada Vranja (Prečišćen tekst)

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca grada Vranja (prečišćen tekst)

Statut grada Vranja (Prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 17/12 od 3. maja 2012. godine

Odluka o dodeli finansijske pomoći penzionerima sa najnižim primanjima na teritoriji opštine Stara Pazova za 2012. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama (na teritoriji Opštine Stara Pazova)

Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Kikinda", br. 14/12 od 20. juna 2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na cene osnovnih komunalnih usluga javnog komunalnog preduzeća "6. oktobar" Kikinda za 2012. godinu

"Sl. list CG", br. 34/12 od 29. juna 2012. godine

Pravilnik o evidenciji nabavke i prodaje robe i pružanju trgovinskih usluga

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 61/12 od 29. juna 2012. godine

Pravilnik o radnim mjestima i poslovima za prioritetno zapošljavanje invalida

Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme i stručnosti radnika koje mora ispunjavati ustanova za profesionalnu rehabilitaciju